پایان نامه ارشد درباره عدالت سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی و حمایت سازمانی ادراک شده

دانلود پایان نامه

2-رفتار شهروندی سازمانی با استفاده از ابزار های دیگرسنجیده شود.
3- نقش رضایت شغلی به عنوان متغیر پیش بین در کنار تعهد سازمانی بر رفتار شهروندی سازمانی سنجیده شود.
4.تحقیق حاضر به تفکیک در بخش بیمه ای و بخش درمان سازمان تامین اجتماعی استان گیلان انجام شده ونتایج مقایسه گردد.
منابع ماخذ:
ابطحی، سیدحسن . مولایی، ناصر(1387) رابطه میان تعهد حرفه ای و سازمانی، ماهنامه تدبیر،شماره 195.
استرون، حسین(1377)تعهد سازمانی،مدیریت در آوزش و پرورش،دوره 5،شماره17،ص74-73.
امیر کافی، مهدی .هاشمی نسب، فخرالسادات(1392)” تأثیر عدالت سازمانی، حمایت سازمانی ادراک شده و اعتماد سازمانی بر تعهد سازمانی ” مسائل اجتماعی ایران، سال چهارم، شماره ۱، صص 62-33.
انصاری ، محمد اسماعیل . باقری کلجاهی علی . صالحی مسلم (1389) تعهد سازمانی از دیدگاه نظریه پردازان و نقش راهبردهای مدیریت منابع انسانی در بهبود آن ، دوماهنامه توسعه ی انسانی پلیس ، سال 7 ، شماره 31 ،
ص 72-35.
بهار لو، مصطفی . بشلیده ، کیومرث ، هاشمی شیخ شبانی ، سید اسماعیل . نعامی ، عبدالزهرا (1393)” بررسی رابطه الگوی تبادل رهبر- عضو و رفتار شهروندی سازمانی: نقش واسطه ای توانمندسازی روانشناختی و تعهد سازمانی ” فصلنامه مدیریت فرهنگ سازمانی، دوره 12، شماره 1، صص 19-1.
بیگی نیا، عبدالرضا . سرداری ، احمد . عاشوری زاده علیرضا (11392)”رابطه ارزش های فردی و سازمانی با تعهد سازمانی کارکنان: شرکت آلومینیم المهدی استان هرمزگان”فصلنامه پژوهش های مدیریت درایران، دوره 17، شماره 2، صص 41-19.
پورسلطانی زرندی، حسین . امیرجی نقندر ،رامین (1391)، «ارتباط تعهد سازمانی با رفتار شهروندی سازمانی معلمان تربیت بدنی شهر مشهد » مدیریت ورزشی ، شماره 16 ، صص 147-127.
تقی پور، آزاده (1391)” ربطه بین بازاریابی داخلی ورفتار شهروندی کارکنان درشهرداری های شرق استان گیلان ” پایان نامه کار شناسی ارشد، دانشگاه ازاد واحد رشت.
جعفری، حسن . صادقی ، احمد . خدایاری زرنق ، رحیم (1390)” رابطه رفتار شهروندی سازمانی و تعهد سازمانی کارکنان در بیمارستان شهید هاشمی نژاد تهران ” فصلنامه علمی – پژوهشی علوم بهداشتی، سال سوم، شماره ۴، صص 60-52.
حاجی احمدی، فاطمه(1382)تعهد سازمانی و رابطه آن با بهره وری در مراکز صنعتی قم،پایان نامه کارشناسی ارشد،دانشگاه الزهراء،دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی.
حسنقلیپور ، طهمورث . انصاری ، منوچهر . الهی کل ، اکرم . رحمانی یوشانلوئی ، حسین (1391)” تاثیر بازاریابی درونی بر بازارگرایی با وجود متغیر های میانجی تعهدسازمانی و رفتار شهروندی سازمانی در بنگاه های مالی: موردکاوی بانک ملت شهر تهران “فصلنامه مدیریت بازرگانی، دوره 4، شماره 11، صص54-39.
حسینیان، شهامت . (1386) “تاثیر طرح تعدیل نیروی انسانی برعملکرد کارکنان از دیدگاه مدیران”، فصلنامه مطالعات مدیریت انتظامی، سال 2، شماره 3، ص 311-296.
خاکی، غلامرضا، 1386، مدیریت بهره وری، انتشارات کوهسار، چاپ پنجم.
دانایی فرد، حسن . ابراهیمی بلوطبازه، عباس(1387)«رفتارشهروندی درسازمان های دولتی: تاملی برمبانی ورویکرد های تئوریک»، اولین کنفرانس ملی مدیریت رفتار شهروندی سازمانی،دانشکده مدیریت دانشگاه تهران.
دعایی ، حبیب الله، . برجعلی لو، شهلا( 1389) بررسی رابطه حمایت سازمانی ادراک شده با تعهد سازمانی و قصد ترک خدمت، چشم انداز مدیریت دولتی، شماره 3، ص 77-63.
رافضی، زهره . اسکندری ، حسین . عباس پور ، عباس(1391)” رابطه بین ابعاد شخصیت و دو نوع رفتار شهروندی سازمانی”پژوهش های روان شناسی اجتماعی، دوره ی 2، شماره ی 5، صص 54-41.
رامین مهر، حمید . هادی زاده مقدم ، اکرم . احمدی ، ایمان(1388)” بررسی رابطه‌ی بین ادراک از عدالت سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی مورد مطالعه: ( شرکت ملی پخش فراورده‌های نفتی ستاد تهران)” پژوهش نامه مدیریت تحول سال اول، شماره 2.صص 88-65.
رحمان سرشت ، حسین . فیاضی، مرجان(1387) رابطه بین انگاشت قدرت و سیاست شناسی سازمانی با تعهد و عملکرد کارکنان، پژوهشنامه ی علوم انسانی و اجتماعی (ویژه مدیریت)، سال 8، شماره 29، ص 96-73.