پایان نامه درباره اندازه موسسه حسابرسی و رگرسیون خطی چندگانه

دانلود پایان نامه

متغیرهای مدل و تعریف عملیاتی آن‌ها


اساساً در هر کار تحقیقی، تعیین متغیرها یکی از عمدهترین مراحل تحقیق است. متغیر چیزی است که میتواند از لحاظ مقدار تغییر کند و معمولاً میتواند ارزشهای عددی متفاوتی بپذیرد. در واقع متغیر ویژگیهایی است که پژوهشگر آن را مشاهده، کنترل و یا در آن دخل و تصرف میکند. به طور کلی، متغیرها به دو دسته مستقل و وابسته تقسیم میشوند (آذر و مؤمنی، 1387).
متغیر وابسته (Df)
متغیر وابسته در این تحقیق، تفاوت بین سود مشمول مالیات تعیین‌شده توسط حسابداران رسمی ماده 272 ق.م.م و مأموران امور مالیاتی است. این متغیر با استفاده از کسر سود مشمول مالیات تعیین‌شده حسابرسان مالیاتی از سود مشمول مالیات تعیین‌شده مأموران امور مالیاتی به دست میآید.
متغیرهای مستقل
دلیل تغییر در متغیر وابسته را باید در متغیرهای مستقل بررسی کرد. متغیرهای مستقل در این تحقیق شامل رعایت یا عدم رعایت ماده 147 ق.م.م، رعایت یا عدم رعایت ماده 148 ق.م.م، اندازه موسسه حسابرسی کننده، کتمان درآمد، متورم نمودن هزینه‌ها از طریق تغییر عنوان حساب و اندازه واحد مورد رسیدگی است.
رعایت یا عدم رعایت ماده 147 ق.م.م (DCAP)
از آنجایی که موارد مربوط به عدم رعایت این ماده قانونی ممکن است با توجه به بزرگ یا کوچک بودن اندازه واحد مورد رسیدگی بر نتیجه تحقیق اثر سوء بگذارد، بنابراین تفاوتهای ایجادشده ناشی از این ماده قانونی بر ارزش دفتری مجموع داراییهای شرکت تقسیم‌شده تا اثر ارقام بزرگ از بین رفته و داده‌ها همگن شوند.
رعایت یا عدم رعایت ماده 148 ق.م.م (DACT)
از آنجایی که موارد مربوط به عدم رعایت این ماده قانونی ممکن است با توجه به بزرگ یا کوچک بودن اندازه واحد مورد رسیدگی بر نتیجه تحقیق اثر سوء بگذارد، بنابراین تفاوتهای ایجادشده ناشی از این ماده قانونی بر ارزش دفتری مجموع داراییهای شرکت تقسیم‌شده تا اثر ارقام بزرگ از بین رفته و داده‌ها همگن شوند.
متورم نمودن هزینه‌ها از طریق تغییر عنوان حساب (IC)
برای این متغیر نیز همانند دو متغیر مستقل قبلی ذکرشده، بنابراین تفاوتهای ایجادشده ناشی از این متغیر بر ارزش دفتری مجموع داراییهای شرکت تقسیم‌شده تا اثر ارقام بزرگ از بین رفته و داده‌ها همگن شوند.
کتمان درآمد (UI)
برای این متغیر نیز ممکن است با توجه به بزرگ یا کوچک بودن شرکت‌ها، ارقام تفاوت ایجادشده بسیار بزرگ یا بسیار کوچک باشند و در مدل برآورد شده نتایج تحقیق را تحت تأثیر قرار دهند. به همین علت تفاوتهای ایجادشده ناشی از این متغیر بر ارزش دفتری مجموع داراییهای شرکت تقسیم‌شده تا اثر ارقام بزرگ و کوچک از بین رفته و داده‌ها همگن شوند.
اندازه مؤسسه حسابرسی (Auditor Size)
در ایران دسترسی کامل به اطلاعات صورت‌های مالی اکثر مؤسسات حسابرسی امکان‌پذیر نیست و به همین علت نمی‌توان با استفاده از معیارهایی از قبیل لگاریتم ارزش دفتری دارایی‌های شرکت، لگاریتم ارزش بازار شرکت، لگاریتم ارزش بازار حقوق صاحبان سهام و…. اندازه مؤسسه حسابرسی را به دست آورد، از این رو با مشورت با استاد راهنما این متغیر به صورت دامی استفاده‌شده است، بطوریکه چنانچه حسابرس واحد مورد رسیدگی سازمان حسابرسی بوده عدد 1 و اگر سایر مؤسسات حسابرسی بوده‌اند عدد صفر قرار می‌دهیم.
اندازه واحد مورد رسیدگی (Firm Size)
در تحقیقات انجام‌شده در حوزه‌های مختلف، معمولاً از معیارهای مختلفی از قبیل لگاریتم فروش شرکت، تعداد کارکنان شرکت، لگاریتم ارزش بازار حقوق صاحبان سهام، لگاریتم ارزش بازار شرکت، لگاریتم ارزش دفتری دارایی‌های شرکت استفاده‌شده است. در این تحقیق با توجه به محدودیت‌هایی از قبیل بورسی نبودن بعضی از شرکت‌های نمونه انتخاب شده، از لگاریتم ارزش دفتری دارایی‌ها به عنوان معیاری برای سنجش اندازه شرکت استفاده‌شده است.
مدل آماری تحقیق
در این تحقیق برای آزمون فرضیه اول از آزمون مقایسه میانگینهای جفت شده (Pared T-test) استفاده میشود. همچنین با توجه به اینکه تحقیق دیگری با موضوع تحقیق حاضر انجام نشده است، بنابراین برای آزمون فرضیه‌های دوم تا هفتم تحقیق، با مساعدت استاد راهنما از مدل رگرسیون خطی چندگانه به شرح زیر استفاده میکنیم:
که در این مدل:
: تفاوت بین سود مشمول مالیات تعیین‌شده توسط حسابرسان و مأموران امور مالیاتی شرکت i در سال t و متغیر وابسته تحقیق است که از طریق تقسیم مبلغ تفاوت بر ارزش دفتری دارایی‌های شرکت به دست همگن شده است.