پایان نامه درباره اندازه موسسه حسابرسی و سود مشمول مالیات

دانلود پایان نامه

: تفاوت دیدگاه در خصوص رعایت هزینه‌های مرتبط با فعالیت اصلی شرکت (ماده 147 ق.م.م) شرکت i در سال t است که از طریق تقسیم مبلغ تفاوت ایجادشده ناشی از این متغیر بر ارزش دفتری مجموع دارایی‌های شرکت محاسبه و همگن شده است.
: تفاوت دیدگاه در خصوص رعایت هزینه‌های قابل‌قبول مالیاتمالیاتی (48 ق.م.م) شرکت i در سال t است که از طریق تقسیم مبلغ تفاوت ایجادشده ناشی از این متغیر بر ارزش دفتری مجموع دارایی‌های شرکت محاسبه و همگن شده است.
: متورم نمودن هزینه‌ها از طریق تغییر عنوان حساب به وسیله حسابرس مالیاتی شرکت i در سال t است که از طریق تقسیم مبلغ تفاوت ایجادشده ناشی از این متغیر بر ارزش دفتری مجموع دارایی‌های شرکت محاسبه و همگن شده است.
: کتمان درآمد به وسیله شرکت i در سال t است که از طریق تقسیم مبلغ تفاوت ایجادشده ناشی از این متغیر بر ارزش دفتری مجموع دارایی‌های شرکت محاسبه و همگن شده است.
: بیانگر اندازه موسسه حسابرسی کننده شرکت i در سال t است.
: بیانگر اندازه واحد مورد رسیدگی i در سال t است که از طریق لگاریتم طبیعی مجموع ارزش دفتری داراییهای شرکت محاسبه‌شده است.
روش تجزیه و تحلیل دادهها و روش‌های آماری
در این پژوهش از روش‌های آمار توصیفی و استنباطی استفاده‌شده است. همچنین در این تحقیق از روش همبستگی رگرسیونی برای آزمون فرضیه‌ها استفاده‌شده است و به دلیل اینکه متغیرهای مستقل در مدل بیش از یک متغیر مستقل است، بنابراین از رگرسیون خطی چند متغیره استفاده‌شده است.
در این پژوهش، نمونه آماری از بین جامعه آماری تعریف شده در بخش جامعه آماری، بر اساس شرایط و ویژگی‌هایی که در بخش نمونه آماری ذکر شد، انتخاب گردیده و سپس به منظور محاسبات مربوط به فرضیات و آزمون آن‌ها از نرمافزارهای Excel، EVIEWS6 و SPSS استفاده شد. در این پژوهش روش‌های آماری شامل آمار توصیفی و آزمون مقایسه میانگینها (Pared-T.test) برای آزمون فرضیه اول، آزمون رگرسیون، همبستگی، تورم واریانس برای بررسی میزان هم خطی بین متغیرهای مستقل و از آزمون دوربین-واتسون که نشان‌دهندهی وجود یا عدم وجود مشکل خودهمبستگی بین متغیرهای اصلی و جزء اخلال است، استفاده میشود.
روش گردآوری داده‌ها
اطلاعات و داده‌های مورد نیاز برای انجام این تحقیق بر حسب نوع آن‌ها از منابع مختلفی جمعآوری شده است. اطلاعات مربوط به ادبیات تحقیق و مباحث نظری از منابع کتابخانه‌ای، پایگاههای علمی و مقالات داخلی گرداوری شده است. داده‌های آماری مورد نیاز برای انجام این تحقیق از پرونده‌های مالیاتی مربوط به شرکت‌های نمونه که در ادارات امور مالیاتی شهرستانهای استان کردستان (6 شهرستان) به دست آمده است.
خلاصه فصل
در این فصل ابتدا روش تحقیق، روش گردآوری داده‌ها، جامعه آماری و نمونه آماری تحقیق بیان شد. سپس به بیان فرضیههای تحقیق و مبانی نظری آن‌ها پرداخته شد. در ادامه، مدل مورد استفاده برای آزمون فرضیهها استخراج و متغیرهای این مدل و نحوه محاسبه این متغیرها تعریف شدند. در ادامه به بیان روش تجزیه و تحلیل دادهها و روش گردآوری اطلاعات و روش‌های آماری مورد استفاده پرداخته شد و در آخر هم خلاصه فصل آورده شده است.
فصل چهارم:
تجزیه و تحلیل دادهها
مقدمه
در این فصل بر اساس مطالب بیان‌شده در فصول قبل و فرضیه‌های مطرح‌شده به آزمون فرضیه‌ها و تجزیه و تحلیل داده‌ها میپردازیم. این فصل شامل پنج بخش است بخش اول مقدمه است. در بخش دوم آمار توصیفی پژوهش شامل شاخصهای آمار توصیفی، همبستگی بین متغیرهای تحقیق و آزمونهای انجام‌شده ارائه‌شده است. در بخش سوم، آمار استنباطی شامل نتایج حاصل از برازش مدل و ارزیابی فرضیات تحقیق آورده شده است. در بخش بعدی فروض کلاسیک خطی مورد بررسی قرارگرفته است و در نهایت در بخش پنجم چکیده‌ای از فصل ارائه خواهد شد.
آمار توصیفی
شاخصهای آمار توصیفی
اولین مرحله در تحلیل آماری، تعیین مشخصات خلاصه‌شده داده‌ها و محاسبه شاخصهای توصیفی است. هدف از این تحلیل، شناخت روابط بین متغیرها و نشان داده رفتار آن‌هاست تا مقدمات تحلیل آماری آماده شود. شاخصهای توصیفی مورد نظر شامل میانگین، میانه، مقدار حداکثر، حداقل و انحراف معیار در نگاره 4-1 ارائه‌شده است. چنانچه به آمار توصیفی مربوط به سود مشمول مالیات تعیین‌شده توسط مأموران (Tibc)، سود مشمول مالیات تعیین‌شده توسط حسابرسان (Tiba) و همچنین تفاوت بین سود مشمول مالیات تعیین‌شده توسط حسابرسان و مأموران (Df) توجه شود، متوجه میشویم که به طور میانگین سود مشمول مالیات تعیین‌شده توسط مأموران مالیاتی حدوداً 4% مجموع ارزش دفتری دارایی‌های شرکت است و به طور میانگین حدوداً 50% بیشتر از سود مشمول مالیات تعیین‌شده توسط حسابرسان است که نشان‌دهنده وجود اختلاف بین سود مشمول مالیات تعیین‌شده توسط حسابرسان و مأموران امور مالیاتی است. همچنین مقدار میانگین متغیر تفاوت برداشت از ماده 148 ق.م.م (Dact) و کتمان درآمد (Ui) نشان میدهد که به ترتیب بیشترین تغییرات بین سود مشمول مالیات تعیین‌شده توسط حسابرسان و مأموران امور مالیاتی از این دو متغیر ناشی میشود که هر کدام به ترتیب به طور میانگین 1/1% و 5/0% جمع دارایی‌های شرکت میباشند. علاوه بر این موارد، با توجه به نوع متغیر اندازه موسسه حسابرسی کننده (Auditor size) که دامی است، با توجه به رقم میانگین آن، به این نتیجه میرسیم که حدود 42% از شرکت‌ها توسط سازمان حسابرسی رسیدگی شده‌اند که نشان‌دهنده تمایل شرکت‌ها به استفاده از خدمات سازمان حسابرسی به عنوان بزرگترین نهاد حسابرسی کننده است.
نگاره شماره 4-1: آمار توصیفی متغیرها
متغیر