پایان نامه درباره اندازه موسسه حسابرسی و رگرسیون خطی چندگانه

دانلود پایان نامه

روش تحقیق
این تحقیق، از جهت همبستگی و روش‌شناسی تحقیق، از نوع شبه تجربی و پس رویدادی در حوزه تحقیقات اثباتی حسابداری است. روش پس رویدادی معمولاً به تحقیقاتی اطلاق می‌شود که در آن‌ها پژوهشگر با توجه به متغیر وابسته به بررسی علل احتمالی وقوع آن می‌پردازد.
اطلاعات مورد نیاز این تحقیق، با مطالعه پرونده‌های مالیاتی اشخاص حقوقی موجود در ادارات امور مالیاتی شهرستان‌های استان کردستان (6 شهرستان) به دست آمده است. جهت آزمون فرضیه‌های تحقیق، پس از انتخاب پرونده‌های نمونه و جمع‌آوری اطلاعات مربوطه، این اطلاعات با استفاده از نرمافزار صفحه گسترده اکسل پردازش‌شده و سپس با استفاده از نرمافزار Eviews6 و Spss داده‌های تحقیق مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفته‌اند. مدل مورد استفاده در این تحقیق نیز از نوع رگرسیون خطی چندگانه است.
جامعه و نمونه آماری
جامعه آماری عبارت است از کلیهی عناصر و افرادی که در یک مقیاس جغرافیایی (جهانی یا منطقهای) دارای یک یا چند صفت مشترک باشند (حافظ نیا، 1382، ص 119). جامعه آماری این تحقیق کلیه شرکت‌هایی است از سال 1384 تا 1390 در موعد مقرر اظهارنامه مالیاتی، گزارش حسابرسی مالی و مالیاتی را به ادارات امور مالیاتی شهرستان‌های استان کردستان (6شهرستان) تسلیم نمودهاند.
نمونه آماری عبارت است از تعداد محدودی از آحاد جامعه آماری که بیان‌کننده ویژگی‌های اصلی جامعه باشد (عادل آذر، 1384). در این تحقیق جهت بررسی دلایل ایجاد اختلاف بین سود مشمول مالیات تعیین‌شده از دیدگاه حسابرسان مالیاتی و مأموران امور مالیاتی، از اطلاعات پرونده‌های مالیاتی استفاده‌شده است.
نمونه مورد استفاده در این تحقیق با استفاده از روش حذفی سیستماتیک انتخاب شده است، بدین صورت که شرکت‌هایی که دارای شرایط زیر باشد در نمونه قرارگرفته‌اند:
سال مالی شرکت‌ها 29 اسفند باشد.
در سال مورد رسیدگی، شرکت اظهارنامه، گزارش حسابرسی مالی و مالیاتی را در موعد مقرر به اداره دارایی تسلیم نموده باشد.
پس از حذف پرونده‌های فاقد شرایط مذکور، 98 پرونده باقی‌مانده که به عنوان مشاهدات پژوهش در نظر گرفته می‌شود.
مدل و متغیرهای تحقیق
در این تحقیق برای آزمون فرضیه اول از آزمون مقایسه میانگینهای جفت شده (Pared T-test) استفاده میشود. همچنین با توجه به اینکه تحقیق دیگری با موضوع تحقیق حاضر انجام نشده است، بنابراین برای آزمون فرضیه‌های دوم تا هفتم تحقیق، با مساعدت استاد راهنما از مدل رگرسیون خطی چندگانه به شرح زیر استفاده میکنیم:
(1)
که در این مدل:
: تفاوت بین سود مشمول مالیات تعیین‌شده توسط حسابرسان و مأموران امور مالیاتی شرکت i در سال t و متغیر وابسته تحقیق است که از طریق تقسیم مبلغ تفاوت بر ارزش دفتری دارایی‌های شرکت به دست همگن شده است.
: تفاوت دیدگاه در خصوص رعایت هزینه‌های مرتبط با فعالیت اصلی شرکت (ماده 147 ق.م.م) شرکت i در سال t است که از طریق تقسیم مبلغ تفاوت ایجادشده ناشی از این متغیر بر ارزش دفتری مجموع دارایی‌های شرکت محاسبه و همگن شده است.
: تفاوت دیدگاه در خصوص رعایت هزینه‌های قابل‌قبول مالیاتمالیاتی (48 ق.م.م) شرکت i در سال t است.
: متورم نمودن هزینه‌ها از طریق تغییر عنوان حساب شرکت i در سال t است که از طریق تقسیم مبلغ تفاوت ایجادشده ناشی از این متغیر بر ارزش دفتری مجموع دارایی‌های شرکت محاسبه و همگن شده است.
: کتمان درآمد به وسیله مؤدیان شرکت i در سال t است که از طریق تقسیم مبلغ تفاوت ایجادشده ناشی از این متغیر بر ارزش دفتری مجموع دارایی‌های شرکت محاسبه و همگن شده است.
: بیانگر اندازه موسسه حسابرسی کننده شرکت i در سال t است.
: بیانگر اندازه واحد مورد رسیدگی i در سال t است که از طریق لگاریتم طبیعی مجموع ارزش دفتری داراییهای شرکت محاسبه‌شده است.
تعریف واژگان عملیاتی