پایان نامه درباره تولید ناخالص داخلی و مالیات بر درآمد

دانلود پایان نامه

3/7
7/36
5/40
5/23
(معاونت برنامه‌ریزی و فنآوری اطلاعات، 1389)
همین طور با تحلیل جدول 2-7 به این نتیجه میرسیم که در طول سال‌های اخیر این نسبت تغییر چندانی نداشته و همواره سهم نفت از تولید ناخالص داخلی بیشتر از مالیات بوده و این نتیجه تأییدی بر ناکارآمدی نظام مالیاتی کشور است.
شاخص دومی که برای بررسی کار آیی نظام مالیاتی یک کشور بکار گرفته میشود، نسبت مالیات‌ها (Tax) به کل منابع تأمین بودجه دولت (GR ) است. بالا بودن این شاخص نشان‌دهنده عملکرد مالی مثبت دولت است. حداقل و حداکثر این مقدار برای کشورهای ذکرشده در جداول قبلی، به ترتیب 81 و 25/92 درصد بوده است؛ یعنی این کشورها در بدترین شرایط 81 درصد از هزینه‌های دولت را از طریق اخذ مالیات تأمین میکنند درحالی‌که این نسبت برای ایران در بهترین سالها حدود 40 درصد است (در ایران در طی سال‌های 70 تا 86، این رقم بین 17 تا 40 درصد در نوسان بوده است)؛ یعنی سهم مالیات‌ها از کل منابع تأمین مالی بودجه دولت در بهترین حالت نصف همین نسبت در بدترین شرایط برای کشورهای مورد بررسی بوده است. قسمت اعظم این 40 درصد نیز مالیات بر درآمدهای نفت است. به طور مثال، مالیات بر واردات که حدود 30 درصد درآمدهای مالیاتی کشور را تشکیل میدهد، شدیداً وابسته به درآمدهای نفتی است.
معیار دیگر برای مقایسه درآمدهای مالیاتی ایران با سایر کشورهای مورد بررسی، ترکیب مالیات‌ها است. در این زمینه، در ایران مالیات‌های مستقیم سهم زیادی را به نسبت سایر کشورهای مورد بررسی دارد، بطوریکه سهم مالیات‌های مستقیم در سایر کشورهای مورد بررسی بین 34/10 تا 25/59 در نوسان است درحالی‌که در ایران این رقم 66 درصد است که قسمت اعظم آن را مالیات بر شرکت‌ها تشکیل میدهد.
در کشورهای صنعتی حدود 90 درصد، در کشورهای اروپایی حدود 80 درصد و در کشورهای در حال توسعه و آفریقا 63 درصد درآمدهای مالیاتی از دو منبع مالیات بر درآمد، سود و منافع سرمایه و مالیات بر کالا و خدمات حاصل میشود. در ایران نیز سهم مالیات بر درآمد، سود و منافع سرمایه 12/35 درصد است که مشابه سایر کشورهاست با این تفاوت که حدود70 درصد آن را مالیات بر شرکت‌ها تشکیل میدهند که این امر نشان‌دهنده اهمیت مالیات بر شرکت‌ها در ایران است، درحالی‌که در سایر کشورها قسمت اعظم آن از طریق مالیات بر مجموع درآمد جمع‌آوری میشود که پرداخت‌کننده آن صاحبان مشاغل میباشند نه شرکت‌ها.
همچنین در جدول 2-8، ترکیب مالیات‌های مستقیم و سهم این مالیات‌ها از کل درآمد
جدول 2-8 ترکیب مالیات‌های مستقیم و سهم این مالیات‌ها از کل درآمد مالیاتی 86-70 (ارقام به درصد)
سال
سهم مالیات‌های مستقیم از کل درآمدهای مالیاتی
سهم مالیات بر درآمد
سهم مالیات بر درآمد شرکت‌ها
سهم مالیات بر ثروت
1370
66/50
3/34
5/55
9/9
1371