پایان نامه درباره سازمان امور مالیاتی و کالاهای فرهنگی

دانلود پایان نامه

15-مخارج حمل‌ونقل.
16-هزینه‌های ایاب‌وذهاب، پذیرایی و انبارداری.
17-حق‌الزحمه‌های پرداختی متناسب با کار انجام‌شده از قبیل حقالعمل، دلالی، حقالوکاله، حق المشاوره، حق حضور، هزینه‌های حسابرسی و خدمات مالی و اداری و بازرسی هزینه نرم‌افزار طراحی و استقرار سی ستم‌های مورد نیاز موسسه سایر هزینه‌های کارشناسی در ارتباط با فعالیت موسسه و حقالزحمه بازرس قانونی.
18-سود و کارمزدی که برای انجام دادن عملیات موسسه به بانک‌ها صندوق تعاون و همچنین مؤسسات اعتباری غیر بانکی مجاز پرداخت‌شده یا تخصیص یافته باشد.
19-بهای ملزومات اداری و لوازمی که معمولاً ظرف یک سال از بین می روند.
20-مخارج تعمیر و نگهداری ماشین‌آلات و لوازم کار و تعویض قطعات یدکی که به عنوان تعمیر اساسی تلقی نگردد.
21-هزینه‌های اکتشاف معادن که منجر به بهره‌برداری نشده باشد.
22-هزینه‌های مربوط به حق عضویت و حق اشتراک پرداختی مربوط به فعالیت موسسه.
23-مطالبات لا وصول به شرط اثبات آن از طرف مؤدی مازاد بر مانده حساب ذخیره مطالبات مشکوک الوصول.
24-زیان حاصل از تسعیر ارز بر اساس اصول متداول حسابداری مشروط بر اتخاذ یک روش یکنواخت طی سال‌های مختلف از طرف مؤدی.
25-ضایعات متعارف تولید.
26-ذخیره مربوط به هزینه‌های پرداختی قابل‌قبول که به سال مورد رسیدگی ارتباط دارد.
27-هزینه‌های قابل‌قبول مربوط به سال‌های قبلی که پرداخت یا تخصص آن در سال مالیاتی مورد رسیدگی تحقق می‌یابد.
28-هزینه خرید کتاب و سایر کالاهای فرهنگی هنری برای کارکنان و افراد تحت تکفل آن‌ها تا میزان حداکثر پنج درصد معافیت مالیاتی موضوع ماده 84 این قانون به ازای هر نفر.
تبصره 1- هزینه‌های دیگر که مربوط به تحصیل درآمد موسسه تشخیص داده می‌شود و در این ماده پیش‌بینی نشده است به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور و به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی جزء هزینه‌های قابل‌قبول پذیرفته خواهد شد.
تبصره 2- مدیران و صاحبان سرمایه اشخاص حقوقی در صورتی که دارای شغل موظف در مؤسسات مذکور باشند جزء کارکنان موسسه محسوب خواهند شد ولی در مؤسساتی که غیر اشخاص حقوقی باشند حقوق و مزایا صاحب موسسه و اولاد تحت تکفل و همسر نامبرده به استثنای هزینه سفر و فوق العاد مسافرت مربوط به شغل که مشمول مقررات جزء هزینه‌های قابل‌قبول منظور نخواهد شد.
تبصره 3- در محاسبه مالیات شرکت‌ها و اتحادیه‌های تعاونی ذخایر موضوع بندهای 1و2 ماده 15 قانون شرکت‌های تعاونی مصوب 16/3/1350 و اصلاحیههای بعدی آن در مورد شرکت‌ها و اتحادیه‌هایی که وضعیت خود را با قانون بخش تعاونی اقتصادی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 13/6/1370 تطبیق داده‌اند یا بدهند ذخیره موضوع بند 1 و حق تعاون و آموزش موضوع بند 3 ماده 25 قانون اخیر الذکر جزء هزینه محسوب می‌شود.
از مصادیق عدم رعایت ماده 148 می‌توان به هزینه‌های مزایای پایان خدمت که هر ساله کسر میشود اشاره کرد، این هزینه ممکن است تمام ویژگی‌های ماده 147 را داشته باشد و طبق آن قابل‌قبول باشد، اما مثلاً به دلیل اینکه به جای 1 ماه به اندازه 2 ماه ذخیره در نظر گرفته شده باشد، طبق ماده 148 غیرقابل‌قبول است.
همچنین ممکن است یک هزینه جزء لیست ماده 148 باشد که در این صورت از لحاظ ماده 148 قابل‌قبول است اما به دلیل اینکه شرایط ماده 147 را احراز نکرده است، به موجب این ماده غیرقابل‌قبول مالیاتی تلقی گردد.
در واقع می‌توان گفت برای اینکه یک هزینه به عنوان هزینههای قابل‌قبول مالیاتی تلقی شود، باید هم ویژگیهای ذکرشده در ماده 147 را داشته باشد و هم اینکه در لیست ارائه‌شده ماده 148 قرارگرفته باشد و در صورت عدم رعایت یکی از این موارد به تناسب ویژگی رعایت نشده طبق ماده 147ق.م.م یا 148 ق.م.م غیرقابل‌قبول مالیاتی تشخیص داده میشود.
اندازه مؤسسه حسابرسی و تأثیر آن بر حسابرسی مالیاتی
استقلال حسابرس برای اعتباربخشی به صورت‌های مالی آنچنان ضروری است که برخی وجود آن را بدیهی می‌دانند و استدلال بسیار اندکی برای الزام وجود آن نیاز است. اگر حسابرس مستقل از مدیریت صاحبکار نباشد، نظرش چیزی بر اعتبار صورت‌های مالی نمیافزاید (حساس یگانه، 1384).