پایان نامه درباره قانون مالیات‌های مستقیم و استانداردهای حسابداری

دانلود پایان نامه

ب -3) افزایش مبنای مالیاتی دارایی‌ها به دلیل تعدیل بر اساس تورم این تعدیل‌ها موجب می‌شود که در این مبانی با مبانی ارزشیابی مبتنی به ارزش‌های تاریخی صورت‌های مالی تفاوت پیدا کند.


ب – 4) ترکیب واحدهای تجاری به روش خرید که در آن ارزش‌های منتسب به دارایی‌های ترکیب‌شده می‌تواند با مبانی مالیاتی متناظر آن تفاوت داشته باشد (شباهنگ،1384).
اختلاف بین سود مشمول مالیات تعیین‌شده حسابرسان مالیاتی و مأموران مالیاتی
همان‌گونه که بیان شد یکی از ابزارهای مؤثر در تعیین درآمد مشمول مالیات مؤدیان، استفاده از خدمات حسابداران رسمی، موضوع ماده 272 ق.م.م است که سازمان امور مالیاتی کشور را در این زمینه یاری میدهد.
با توجه به محول شدن وظیفه تعیین درآمد مشمول مالیات به دو گروه موضوع ماده قانونی مزبور، اختلاف نظرهایی بین سازمان امور مالیاتی و حسابداران رسمی از جنبه‌های مختلف مطرح گردیده است. از منظر سازمان امور مالیاتی کشور، مواردی نظیر عدم وجود نظارت قوی بر عملکرد حسابداران رسمی موضوع ماده 272 ق.م.م، وجود مسئولیت در قبال مندرجات برگ تشخیص مالیات تنها برای امضاء کنندگان آن، عدم وجود ضمانت‌های اجرایی قوی در برخورد با متخلفان، وجود تفاوت مابین تخصص و مهارتهای مورد نیاز جهت تهیه گزارش‌های حسابرسی مالیاتی و مالی و موضوع استقلال حسابرسان که یکی از مهم‌ترین استانداردهای عمومی حسابرسی است، باعث شده تا عملکرد اجرای این ماده قانونی و مجریان آن با چالش روبرو گردد (باباجانی، مرادمند 1387).
از دیدگاه حسابداران رسمی اختلاف نظرها و چالشهایی که درباره حسابرسی مالیاتی وجود دارد، به لحاظ انجام این کار توسط حسابرسان نیست، بلکه مسائل دیگری نظیر پیچیدگی، ابهام و تفسیرپذیری مقررات، تضاد بین آیین‌نامه‌های اجرایی با روح قانون، تنظیم و صدور بخشنامه‌های پی در پی و ایجاد تکالیف سخت و غیرمعقول برای پرداخت‌کنندگان مالیات موجب بروز چنین اختلاف نظرهایی گردیده است (بستانیان، 1384). لذا به علت اظهارنظرهای متفاوت مطروحه بین حسابداران رسمی و سازمان امور مالیاتی کشور، این شائبه به وجود آمده که بین درآمد مشمول مالیات تعیین‌شده توسط مأموران مالیاتی و حسابداران رسمی تفاوت معنیدار وجود دارد این اختلافات دلایل مختلفی دارد که ممکن است بخشی از این اختلافات، به دلیل پیچیدگی و ابهام در تفسیرپذیری بعضی از مواد قانونی مانند مواد 147 و 148 باشد که در تعیین درآمد مشمول مالیات اکثر مؤدیان موضوعیت دارد. همچنین به جز ق.م.م، بحث دیگری که قابل طرح است، استقلال حسابرس مالیاتی است که ممکن است در ایجاد اختلاف بین سود مشمول مالیات تعیین‌شده توسط حسابرس و ممیز تأثیرگذار باشد که می‌توان آن را در قالب مواردی مانند اندازه موسسه حسابرسی، کتمان درآمد و متورم نمودن هزینه‌ها مورد بررسی قرار داد. علاوه بر موارد ذکرشده، اندازه واحد مورد رسیدگی نیز، با توجه به توضیحات پیش رو، ممکن است بر ایجاد این اختلاف تأثیر داشته باشد.
دلایل ایجاد اختلاف بین سود مشمول مالیات تعیین‌شده حسابرسان مالیاتی و مأموران مالیاتی
تفاوت برداشت در خصوص هزینههای قابل‌قبول مالیاتی
هزینه از نظر حسابداری عبارت است از کاهش در حقوق صاحبان سرمایه به جز مواردی که به ستانده صاحبان سرمایه مربوط می‌شود. (استانداردهای حسابداری، 1388).
ماده 147
هزینه‌های قابل‌قبول برای تشخیص درآمد مشمول مالیات عبارت است از هزینههایی که در حدود متعارف متکی به مدارک بوده و منحصراً به تحصیل درآمد موسسه در دوره مالی مربوط، با رعایت حد نصاب‌های مقرر باشد. در مواردی که هزینه ای در قانون مالیاتی پیش‌بینی نشده یا بیش از حد نصاب‌های مقرر در قانون فوق باشد ولی پرداخت آن به موجب قانون و یا مصوبه هیئت‌وزیران صورت گرفته باشد قابل‌قبول خواهد بود (قانون مالیات‌های مستقیم، 1380، ماده 147). در واقع شرط قابل‌قبول بودن هزینه‌ها از منظر قانون مالیاتی به مستند بودن، متعارف بودن، مربوط بودن و با رعایت حد نصاب‌های مقرر و همچنین منجر به درآمد شدن است.
از مصادیق این ماده می‌توان به هزینه‌های تبلیغات اشاره کرد که ممکن است متکی به مدارک بوده و در حد متعارف نیز باشد اما منجر به کسب درآمد نشده باشد، در این حالت طبق این ماده غیرقابل‌قبول خواهد بود.
مورد دیگری که می‌توان برای این ماده قانونی مثال زد، ذخیره سنوات کارکنان است که ممکن است برای سال مورد رسیدگی، شرکت تا نیمی از سال فعالیتی نداشته باشد، در این حالت نیز این هزینه از منظر ماده 147 غیرقابل‌قبول خواهد بود.
ماده 148
هزینههایی که حائز شرایط مذکوردرماده 147 می‌باشند، برای اینکه طبق ماده 148 قابل‌قبول مالیاتی تلقی شوند، باید جزء لیست ارائه‌شده زیر باشند. در انتهای لیست به منظور درک بهتر تفاوت این ماده با ماده 147 مثالهایی ذکرشده است:
1-قیمت خرید کالای فروخته‌شده و یا قیمت خرید مواد مصرفی در کالا و خدمات فروخته‌شده.
2- هزینه‌های استخدامی متناسب با خدمات کارکنان بر اساس مقررات استخدامی موسسه به شرح زیر:
الف) حقوق یا مزد اصلی و مزایای مستمر اعم از نقدی و یا غیر نقدی (مزایای نقدی به قیمت تمام‌شده برای کارفرما).
ب) مزایای غیر مستمر اعم از نقدی و غیر نقدی از قبیل: خوار و بار، بهره وری، پاداش، عیدی، اضافه‌کار هزینه سفر و فوق‌العاده مسافرت . نصاب هزینه سفر و فوق‌العاده مسافرت مدیران و بازرسان و کارکنان به خارج از ایران به منظور رفع حوائج موسسه ذی‌ربط طبق آیین‌نامه‌ای خواهد بود که از طرف وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور تهیه و به تصویب هیئت‌وزیران می‌رسد تعیین خواهد شد .
ج) هزینه‌های بهداشتی و درمانی و وجوه پرداختی بابت بیمه‌های بهداشتی و عمر و حوادث ناشی از کار کارکنان .
د) حقوق بازنشستگی وظیفه پایان خدمت طبق مقررات استخدامی موسسه و خسارات اخراج و بازخرید طبق قوانین موضوعه مازاد بر مانده حساب ذخیره مربوط.
ه) وجوه پرداختی به سازمان تأمین اجتماعی طبق مقررات مربوط و همچنین تا میزان سه درصد حقوق پرداختی سالانه بابت پس انداز کارکنان بر اساس آیین‌نامه‌ای که به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌رسد