پایان نامه رایگان با موضوع مدیریت سود، بورس اوراق بهادار، تقسیم سود، قیمت سهام

دانلود پایان نامه

تهران را مورد تحقیق قرار داد. در این پژوهش تعداد ۱۲۶ شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی ۱۳۸۳-۱۳۸۰ مورد آزمون قرار گرفته است. در این پژوهش سعی شده است نقش ترازنامه بعنوان عامل محدود کننده مدیریت سود توسط مدیران مورد بررسی قرار گیرد. بنابراین، این پژوهش سه هدف اساسی را دنبال کرده است. این اهداف عبارتند از: ۱) شناسایی شرکت های هموارساز ساختگی سود. ۲) بررسی عواملی که با هموار سازی و به نوعی ایجاد تفاوت بین سود واقعی هر سهم و سود پیش بینی شده هر سهم ارتباط دارد. ۳) بررسی ارتباط خالص دارایی‏های عملیاتی بعنوان عامل محدود کننده مدیریت سود. اطلاعات استخراج شده از صورت‏های مالی شرکت های نمونه با استفاده از مدل لوجیت ترتیبی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج تحلیل ها نشان داد که خالص دارایی‏های عملیاتی به عنوان عامل محدود کننده مدیریت سود، امکان هموارسازی سود در سال‏های متوالی را محدود می نماید.
ابراهیمی کردلر و حسنی (۱۳۸۵) مدیریت سود در زمان عرضه اولیه سهام به عموم در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران را مورد بررسی قرار دادند. ایشان در این تحقیق مدل تعدیل شده جونز را برای محاسبه شاخص مدیریت سود برای ۳۰ شرکت عرضه کننده اولیه سهام به عموم در طی سال‏های ۱۳۷۸ تا ۱۳۸۰ به کار برده و به این نتیجه دست یافتند که مدیران سود شرکتها را در سال قبل از عرضه اولیه و سال عرضه اولیه سهام به عموم مدیریت می کنند. همچنین آنها تأثیر مدیریت سود بر عملکرد بلند مدت قیمت سهام شرکت عرضه کننده اولیه سهام به عموم را مورد بررسی قرار دادند و به این نتیجه رسیدند که بین اقلام تعهدی جاری اختیاری سال اول شرکتها و عملکرد بلند مدت قیمت سهام در سه سال آتی رابطه معنی دار مثبت وجود دارد.
یعقوبی (۱۳۸۵) در تحقیقی با عنوان امنیت شغلی و مدیریت سود، هدف اصلی این تحقیق را بررسی عوامل انگیزشی هموارسازی سود با استفاده از اعداد و ارقام حسابداری قرارداده است.
سیدی (۱۳۸۶) در دانشگاه تهران در پایان نامه کارشناسی ارشد خود تحت عنوان بررسی رابطه بین مشخصه های هیأت مدیره با مدیریت سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از روش رگرسیون به بررسی نمونه ۷۱ شرکتی خود پرداخت. نتایج آزمون های آماری در خصوص فرضیه های این پژوهش نشان داد که بین تعداد جلسات هیأت مدیره و وجود مدیران غیرموظف در هیأت مدیره با اقلام تعهدی اختیاری رابطه معناداری وجود ندارد، اما بین سطح دانش مالی اعضای هیأت مدیره و اقلام تعهدی اختیاری رابطه معنادار مستقیمی برقراراست.
حسن زاده و کامران زاده اضماره (۱۳۸۸) در مقاله ای با عنوان بررسی مدیریت سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، بیان کردند که تفکیک مدیریت از مالکیت در شرکت های سهامی باعث دسترسی انحصاری مدیریت به اطلاعات مالی گردیده است. مدیران جهت دستیابی به سود مورد انتظار ممکن است این هدف را از راه افزایش اقلام تعهدی اختیاری دنبال نمایند، زیرا دستکاری وجوه نقد عملیاتی و اقلام تعهدی غیر اختیاری تقریباً غیر ممکن می باشد. نتایج نشان داد بین اقلام تعهدی اختیاری و وجوه نقد حاصل از عملیات رابطه معنادار معکوس وجود دارد. این رابطه معکوس قوی بین اقلام تعهدی اختیاری و وجوه نقد عملیاتی نشان می دهد مدیران شرکت های مذکور به هنگام کاهش وجوه نقد عملیاتی، اقلام تعهدی اختیاری را با هدف دستیابی به سود مورد انتظار خود افزایش داده اند و در هنگام افزایش وجوه نقد عملیاتی اقدام به کاهش اقلام تعهدی اختیاری نموده اند و یا به عبارتی دست به مدیریت سود زده‏اند.
چالاکی (۱۳۸۸) در تحقیقی با عنوان بررسی رابطه بین ویژگی های حاکمیت شرکتی و مدیریت سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، بیان می کند که پس از بررسی رابطه بین ویژگی‏های حاکمیت شرکتی و مدیریت سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، این نتایج به دست آمد که رابطه معنی دار منفی بین مالکیت نهادی و مدیریت سود و همچنین بین استقلال هیات مدیره و مدیریت سود وجود دارد. علاوه بر این، رابطه معنی داری بین سایر ویژگی های حاکمیت شرکتی (تمرکز مالکیت، نفوذ مدیرعامل، دوگانگی وظیفه مدیرعامل، اندازه هیئت مدیره، اتکای بر بدهی و مدت زمان تصدی مدیر عامل در هیات مدیره) و مدیریت سود وجود ندارد. نتایج فرضیه اول و سوم نشان داد مدیرانی که درصنایع رقابتی فعالیت دارند و یا شرکت تحت سرپرستی آنها کالای با دوام تولید می کند، بیشتر تمایل به هموارسازی سود دارند. اما نتایج فرضیه دوم نشان داد هرچه حساسیت سرمایه بیشتر باشد، باعث ذخیره بیشتر درآمد برای سال‏های آتی می‏شود ولی وقتی که سود شرکت در سال جاری کمتر از متوسط صنعت است، حساسیت سرمایه قرض گرفتن از سود سال های آتی نخواهد شد.
زمانی (۱۳۸۹) در پژوهشی با عنوان بررسی رابطه بین ساز وکارهای راهبری شرکتی و مدیریت سود در بازار سرمایه ایران به بررسی وجود ارتباط بین ساز و کارهای راهبری شرکت و مدیریت سود پرداخت. نتایج حاصل از پژوهش نشان می دهد که وجود حسابرس داخلی، درصد مالکیت سهامداران عمده و نسبت حضور اعضای غیر موظف در ترکیب هیئت مدیره رابطه معکوس و معناداری با مدیریت سود دارند و در بقیه موارد رابطه معناداری بین ساز و کارهای داخلی و خارجی راهبری شرکت و مدیریت سود مشاهده نشد
خدادادی و جان جانی (۱۳۹۰) در پژوهشی به بررسی رابطه مدیریت سود و سودآوری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداختند. نتایج تحقیق نشان داد که بین مدیریت سود و نرخ سود تقسیمی رابطه معنی داری وجود دارد و شرکت هایی که مدیرت سود داشته اند نسبت به شرکت هایی که مدیریت سود نداشته اند در سطح سود هر سهم نرخ سود تقسیمی بالاتری داشته اند.
یعقوب نژاد و دیگران (۱۳۹۱) در تحقیقی که هدف آن بررسی پدیده مدیریت سود در ایران، شناسایی عوامل تاثیرگذار بر آن و ارائه یک الگو برای اندازه گیری مدیریت سود بر اساس عوامل موثر شناسایی شده در شرایط محیطی ایران بود پرداختند. در این تحقیق برای محاسبه شاخص مدیریت سود “مدل کازنیک” به عنوان مدل بهینه انتخاب شده و مورد استفاده قرار گرفته است. نتایج تحقیق نشان داد که متغیرهای نسبت بدهی، اندازه شرکت، تغییر مدیریت، شاخص سودآوری (بازده دارایی ها) و شاخص مدیریت سود سال قبل با شاخص مدیریت سود سال جاری رابطه مستقیم دارند. همچنین متغیرهای مالیات، نوع مالکیت، نوع حسابرس، تغییر حسابرس و نوع صنعت اثری بر مدیریت سود ندارند.
۲-۵-۱-۲- تحقیقات انجام شده پیرامون سیاست های تقسیم سود
صمدزاده (۱۳۷۲) در تحقیقی تحت عنوان خط و مشی های تقسیم سود و تأثیرات آن بر ارزش سهام در بورس اوراق بهادار تهران، نتیجه گرفت که در بورس اوراق بهادار تهران سیاست مشخصی که اکثریت شرکت ها از آن پیروی کنند وجود نداشته و بیشتر شـرکت‏ها بر اسـاس نیازهـای مقطعی و سرمایه گذاری خود اقدام به توزیع سود سهام می نمایند.
مهرانی (۱۳۷۳) در تحقیق خود به دنبال ایجاد مدلی برای رابطه بین سود، تقسیم سود و سرمایه‏گذاری است. نتایج تحقیق بیانگر آن است که الگویی برای تقسیم سود در ایران وجود دارد و شرکت ها از سیاست مشخص اما ساده ای در زمینه تقسیم سود پیروی می نمایند. همچنین نشان می دهد که متغیرهای سود سال قبل و تقسیم سود سال قبل، عوامل مهمی در تصمیم گیری ها نمی باشند. علاوه بر این سیاست‏های سرمایه‏گذاری مستقل از سیاست های تقسیم سود هستند.
موسوی (۱۳۷۴) در پژوهش خود با عنوان تأثیر تقسیم سود سهمی بر نرخ بازده شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به این نتیجه رسید که پرداخت سود سهمی بر نرخ بازده سهام تأثیرگذار بوده و نرخ بازده غیرعادی که نصیب سهامداران پیرامون مجمع فوق العاده می شود به طور متوسط ۱۹ درصد می باشد.
امانی (۱۳۷۶) در پایان نامه خود، اقدام به بررسی رابطه بین سود تقسیمی و قیمت سهام شرکت‏های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران نموده است. مساله اصلی تحقیق وی این بوده که مشخص شود که آیا در ارتباط با قیمت سهام خریداری شده سود نقدی سهام نقشی دارد یا خیر. به عبارت دیگر بحث اساسی این بوده که آیا افزایش سود نقدی سهام منجر به افزایش در قیمت سهام و بر عکس کاهش آن، منجر به کاهش قیمت سهام در بازار سرمایه خواهد شد. در چنین صورتی می‌توان گفت که سود نقدی بالقوه مفید بوده و دارای بار اطلاعاتی است. برای این منظور وی یک نمونه ۴۰ تایی از شرکت‏ها را طی دوره زمانی ۱۳۷۰ تا ۱۳۷۴ مورد بررسی قرار داده و پس از جمع آوری و تحلیل داده ها نتیجه می گیرد که سود تقسیمی مصوب مجمع عمومی و سود پرداخت شده به سهامداران، هیچ‏گونه اثری بر قیمت سهام قبل از مجمع ندارد.
بشارت احسانی و سعیدی (۱۳۷۹) در تحقیقی به بررسی تاثیر سیاست های تقسیم سود بر بازده سهام پرداخته اند. نتایج پژوهش حاکی از آن است که اتخاذ سیاست تقسیم سود خاصی از سوی مدیریت شرکت‏ها بر بازده سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار اثر معناداری ندارد.
علیزاده (۱۳۸۰) در تحقیقی تحت عنوان بررسی ارتباط میان تغییرات سود تقسیمی و تغییرات جریان نقدی به بررسی سود مندی اطلاعات جریانات نقدی در تعیین میزان سود تقسیمی پرداخت. در این تحقیق سه فرضیه مطرح شده توسط محقق با استفاده از روش رگرسیون مورد بررسی قرار گرفته که نتایج تحقیق حاکی از این مطلب است که در جامعه آماری (شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران) جریانات نقدی در تعیین میزان سود تقسیمی نقش کمتری ایفا می کند و یا به عبارت دیگر اصلاً تأثیری ندارد.
عباسیان (۱۳۸۰) در تحقیق خود با عنوان اثرات خط مشی تقسیم سود بر ارزش سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به نتایج زیر دست یافت:
با توجه به اینکه درصد تغییرات غیر عادی سهام در یک بازار کارا می بایست صفر باشد در اکثر شرکت های مورد بررسی، این ضریب بالاتر از صفر است لذا می توان گفت عدم کارایی بورس اوراق بهادار تهران در این پژوهش اثبات گردیده است.
درصد تغییرات غیرعادی قیمت سهام با نسبت پرداخت سود سهام همبستگی مستقیم دارد.
قیمت سهام بعد از تقسیم سود کاهش یافته ولی این کاهش معادل مبلغ سود تقسیمی نیست.
برخی از مدیران شرکت‏های سهامی پذیرفته شده در بورس از سیاست های مشخصی در رابطه با تقسیم سود پیروی می کنند که اهمیت این سیاست ها برای آنها مشخص شده است، همچنین سهامداران نسبت به سود نقدی تقسیم سود و سیاست های اتخاذ شده توجه کافی داشته و نسبت به آنها عکس العمل مناسب نشان می دهند.
ساربان‏ها (۱۳۸۲) در تحقیق خود به بررسی اثر سود تقسیمی بر قیمت سهام شرکت ها

دیدگاهتان را بنویسید