پایان نامه رایگان درباره الگوریتم ژنتیک و الگوریتم

دانلود پایان نامه

S13 9 26 43 107- 91- 1-
S14 4 21 41 107- 92- 1-
S15 9- 12 40 119- 103- 1-
جدول ‏5 5 – توان خنککاری (برحسب W/m2) و اختلاف دمای پوشش و محیط برای پوششهای بهینه خنککاری در روز با فرض شار تشعشعی دیفیوز
پوشش CP (ε=1) CP (ε=0.7) Ts-Tamb CPnight(ε=1) CPnight(ε=0.7) Ts,night-Tamb
S1 34 37 28 58- 46- 1-
S2 17 20 22 41- 26- 1-
S3 14 18 26 55- 41- 1-
S4 34 40 38 61- 49- 2-
S5 31 39 39 69- 58- 2-
S6 3 9 22 60- 40- 1-
S7 29 37 38 74- 61- 1-
S8 18 24 30 66- 48- 1-
S9 4 13 30 76- 64- 1-
S10 23 34 39 80- 66- 2-
S11 17- 5- 25 86- 71- 1-
S12 2 16 34 95- 75- 2-
S13 18 27 37 78- 65- 1-
S14 3 13 30 77- 64- 1-
S15 8- 5 29 88- 73- 1-
برای هر یک از پوششهای بهینه در صورتیکه پوشش به کمک الگوریتم ژنتیک بدست آمده باشد، نمودار بهترین مقدار و مقدار متوسط CP در هر نسل و در صورتیکه پوشش به کمک روش عملیات حرارتی شبیهسازی شده بدست آمده باشد، نمودار بهترین مقدار و مقدار جاری CP در هر تکرار، رسم شده است. همچنین نمودار خواص تشعشعی پوشش در جهت نرمال در بازه 0.3-2.4 μm، نمودار خواص تشعشعی نیمکروی پوشش در بازه 0.3-2.4 μm، نمودار خواص تشعشعی پوشش در جهت نرمال در بازه 4-85 μm و نمودار خواص تشعشعی نیمکروی پوشش در بازه 4-85 μm نیز برای پوششهای بهینه رسم شده است. نمودارهای مربوط به S11 تا S15 در ادامه آورده شده است. سایر نمودارها در پیوست 2 آمده است.
با در نظر گرفتن یک لایه ضخیم بدون پوشش دو ساختار S1 و S2 بدست آمده است. در S1 ضریب عبور نیمکروی نسبت به ضریب عبور در جهت نرمال در ناحیه تشعشع خورشید پایینتر است. به همین ترتیب ضریب عبور نیمکروی در بازه 4-85 μm هم پایین تر است. ماکزیمم ضریب عبور در این بازه در پنجرهی اتمسفری اتفاق میافتد. با توجه به اینکه T8-13 در S2 از S1 خیلی کمتر است، اهمیت Tsol مشخص میشود. بنابراین برای خنککاری در روز Tsol حتما باید تا حد امکان کوچک باشد. در این پوشش هم ضریب عبور نیمکروی اندکی کوچک تر از ضریب عبور در جهت نرمال است.
با در نظر گرفتن یک لایه نازک در بالا دو پوشش S3 و S4 بدست آمده است. در S3 با اضافه کردن یک لایه نازک PbSe به S1، توان خنککاری به صفر نزدیکتر شده است. از طرفی با اضافه شدن این پوشش Asol کاهش پیدا کرده است. و در S4 با اضافه کردن یک لایه نازک Cubic-ZnS به S2، T8-13 حدود 45% افزایش پیدا کرده و در نتیجه توان خنککاری به صفر نزدیکتر شده است.
با در نظر گرفتن یک لایه نازک در پایین، دو پوشش S5 و S6 بدست آمده است. در مورد S5 T8-13 از S4 خیلی بزرگتر است، ولی به دلیل بالا بودن Asol دمای پوشش تحت تابش خورشید بالاتر میرود و در نتیجه از خنککاری جلوگیری میکند. به همین دلیل CP این پوشش از S4 بالاتر (مثبت تر) است. در پوشش S6 با اضافه شدن یک لایه نازک ZnS به S2 توان خنککاری به صفر نزدیکتر شده است.
با در نظر گرفتن دو لایه نازک در بالا پوشش S7 بدست آمده است.
با در نظر گرفتن 2 لایه در پایین، سه پوشش S8 ، S9 و S10 بدست آمده است. پوشش S8 وارونه شدهی S9، با ضخامتهای متفاوت است. پوشش S9 نیز وارونه شدهی S8، با ضخامتهای متفاوت است، ولی توان خنککاری بسیار بزرگتری دارد.