پایان نامه رایگان درباره الگوریتم ژنتیک و الگوریتم

دانلود پایان نامه

S19 132- 100- 102- 76-
S20 136- 92- 104- 64-
S21 138- 105- 113- 85-
S22 134- 89- 105- 67-
S23 134- 93- 105- 70-
S24 134- 88- 104- 63-
S25 157- 131- 130- 108-
S26 132- 90- 99- 62-
S27 130- 93- 97- 68-
روش بهینهسازی مشابه حالت قبل بوده و برای هر یک از پوششهای بهینه در صورتیکه پوشش به کمک الگوریتم ژنتیک بدست آمده باشد، نمودار بهترین مقدار و مقدار متوسط CP در هر نسل و در صورتیکه پوشش به کمک روش عملیات حرارتی شبیهسازی شده بدست آمده باشد، نمودار بهترین مقدار و مقدار جاری CP در هر تکرار، رسم شده است. همچنین نمودار خواص تشعشعی پوشش در جهت نرمال در بازهی 4-85 μm و نمودار خواص تشعشعی نیمکروی پوشش در بازه 4-85 μm نیز رسم شده است. نمودارهای مربوط به ساختارهای S18 ، S21 و S25 در ادامه آمده است. سایر نمودار ها در پیوست 2 آورده شده است.
با در نظر گرفتن یک لایه ضخیم پوشش S16 بدست آمده است. ماکزیمم ضریب عبور این پوشش در محدوده پنجرهی اتمسفری اتفاق افتاده و در سایر طول موجها ضریب عبور نزدیک به صفر است.
با در نظر گرفتن یک لایه نازک در بالا پوششهای S17 و S18 بدست آمده است. در S17 با اضافه شدن یک لایه نازک به S16 توان خنککاری 5% افزایش پیدا کرده است. در مورد S18 در نتیجه با اضافه شدن یک لایه نازک پلیاتیلن به S16 توان خنککاری 11% افزایش پیدا کرده است.

شکل ‏5 35 – نمودار بهترین مقدار و مقدار جاری CP در هر تکرار (الگوریتم عملیات حرارتی شبیهسازی شده) منجر به ساختار S18

شکل ‏5 36 – خواص تشعشعی ساختار S18 در محدوده مادون قرمز، در جهت نرمال

شکل ‏5 37 – خواص تشعشعی نیمکروی ساختار S18 در محدوده مادون قرمز
با در نظر گرفتن یک لایه نازک در پایین پوششهای S19 و S20 بدست آمده است. در S19 با اضافه شدن یک لایه نازک CaF2 به سطح پایینی S16 توان خنککاری 4% افزایش پیدا کرده است. این پوشش وارونه S17 با ضخامتهای متفاوت است. در S20 با اضافه شدن یک لایه نازک پلیاتیلن به سطح پایینی S16 توان خنککاری 7% افزایش پیدا کرده است. این پوشش وارونه S18 با ضخامتهای متفاوت است.
با در نظر گرفتن یک لایه نازک در دو طرف پوششهای S21 و S22 بدست آمده است. در S21 با اضافه شدن یک لایه نازک به دو طرف S16، توان خنککاری 9% افزایش پیدا کرده است. در S22 با اضافه شدن یک لایه نازک CaF2 به دو طرف S16، توان خنککاری 6% افزایش پیدا کرده است. به دلیل ضخامت نسبتا بالای CaF2 و پلی اتیلن، نوسانات طیفی در خواص تشعشعی، به خصوص در طول موجهای پایین در این دو ساختار دیده میشود.

شکل ‏5 38 – نمودار بهترین مقدار و مقدار متوسط CP در هر نسل (الگوریتم ژنتیک) منجر به ساختار S21

شکل ‏5 39 – خواص تشعشعی ساختار S21 در محدوده مادون قرمز، در جهت نرمال

شکل ‏5 40 – خواص تشعشعی نیمکروی ساختار S21 در محدوده مادون قرمز