پایان نامه رایگان درباره الگوریتم ژنتیک و الگوریتم

دانلود پایان نامه

در این فصل نتیجهگیری و جمعبندی نتایج ارائه میشود. در پایان تعدادی پیشنهاد برای پژوهشهای بعدی آورده شده است.
نتیجه گیری
برای اولین بار تعدادی پوشش (S11، S12 و S15) برای خنککاری تشعشعی در زیر تابش مستقیم خورشید معرفی شد. محاسبات نشان میدهد با استفاده از این پوششها میتوان به کاهش دمای 2 تا 3 درجه سانتیگراد نسبت به محیط دست پیدا کرد.
اهمیت Asol برای خنککاری در روز مورد بحث قرار گرفت و عنوان شد که، خنککاری در روز تنها با T8-13 بزرگ، Asol کوچک و Tsol نزدیک به صفر امکانپذیر است.
تعداد زیادی پوشش بهینه برای خنککاری تشعشعی در شب معرفی شد که به کمک آنها میتوان افت دما را تا حدود 2 برابر افزایش داد.
برای اولین بار ایدهی استفاده از KBr پوشش داده شده از دو طرف برای خنککاری تشعشعی در شب مطرح شد. رفتار چنین پوششی تا حد بسیار زیادی به پوشش ایدهال خنککاری در شب نزدیک است.
پوششهای لایهنازک بهینه بر روی شیشه (SiO2) معرفی شد که به کمک آنها در برابر افت جزئی در ضریب عبور ناحیه مرئی، ضریب عبور در ناحیه مادون قرمز به شدت افزایش پیدا میکند و درنتیجه، ساختار میتواند به عنوان آینه حرارتی عمل کند.
استفاده از BaTiO3 به عنوان آینه حرارتی برای اولین بار مورد بررسی قرار گرفت.
در برخی از موارد مشاهده شد که در اثر اضافه کردن یک لایه نازک به علت تداخل امواج ضریب عبور میتواند افزایش پیدا کند.
استفاده از دو روش الگوریتم ژنتیک و عملیات حرارتی شبیهسازی شده، منجر به نتایج نزدیک به هم شده است. ضمن اینکه در روش عملیات حرارتی شبیهسازی شده، انتخاب نقطه اولیه تاثیری در نتایج نداشته است.
پیشنهاد برای پژوهش های آتی
پیشنهادهای زیر برای ادامهی فعالیت در این زمینه ارائه میشود.
در نظر گرفتن لایههای نازک فلزی و تکرار محاسبات
در نظر گرفتن پوششهای نوسانی 2 و 3 بعدی جهت دستیابی به ضرایب جذب بالاتر در سلولهای خورشیدی و کلکتورها. لازم به ذکر است که در این صورت روش حل متفاوت خواهد بود و معادلات مکسول باید به صورت عددی حل شوند.
ساخت تعدادی از پوششهای معرفی شده در این پروژه و اندازهگیری خواص تشعشعی این پوششها و بررسی امکانپذیر بودن استفاده از این پوششها در کاربردهای یاد شده
پیوست 1
فصل سوم: نحوه محاسبه خواص تشعشعی به کمک نظریه الکترودینامیک
در این پیوست، ابتدا برخی از مفاهیم پایهای مورد نیاز از نظریه الکترودینامیک، معرفی خواهد شد و سپس نحوه محاسبه خواص تشعشعی به کمک این روابط شرح داده میشود.
پ1-1 -معادلات مکسول [48]
فرمولبندی ریاضی نظریهی الکترودینامیک بر پایهی معادلات مکسول بنا شده که هر کدام از این معادلات بیانگر یکی از قوانین پایهای الکترومغناطیس است. معادلات مکسول شامل 4 معادله دیفرانسیل مرتبه 1 خطی است:
پ11
پ12
پ13
پ14
در این معادلات میدان الکتریکی (برحسب V/m)، میدان مغناطیسی (برحسب A/m)، چگالی جریان الکتریکی (برحسب A/m2)، جابهجایی الکتریکی (برحسب C/m2)، چگالی شار مغناطیسی (برحسب Wb/m2) و چگالی بار (برحسب C/m3) میباشد. ضمن اینکه واحدهای F (فاراد)، Wb (وبر) و T (تسلا) در الکترومغناطیس به صورت زیر تعریف میشوند:
پ15