پایان نامه رایگان درباره اندازه گیری و نمودا

دانلود پایان نامه

رنگدانهی ZnS 346/0 54/0 114/0 641/0 193/0 166/0
رنگدانهی ZnO 403/0 429/0 168/0 582/0 184/0 234/0


لایه نازک PbSe به ضخامت 200 نانومتر 09/0 274/0 636/0 508/0 186/0 306/0
لایه نازک PbS به ضخامت 200 نانومتر 168/0 468/0 364/0 741/0 154/0 105/0
لایه نازک PbS به ضخامت 150 نانومتر 138/0 372/0 49/0 642/0 143/0 215/0
رنگدانهی ZnS و لایه نازک PbS 04/0 331/0 629/0 488/0 162/0 35/0
رنگدانهی ZnO و لایه نازک PbS 03/0 286/0 684/0 406/0 155/0 439/0
در تمامی موارد T8-13 با کاهش جزئی و Tsol با کاهش زیادی مواجه شده است. ولی تمامی موارد با حالت ایدهآل برای خنککاری در طول روز همچنان فاصله دارند و در هر مورد مقادیر Tsol یا Asol یا هردو قابل ملاحظه اند.
بن لتار (Benlattar) و همکاران [29] در سال 2005 پوشش CdTe به ضخامت 9.7 μm روی لایه 1 میلیمتری سیلیکون را مورد بررسی تجربی قرار داد. خواص تشعشعی اندازهگیری شده برای این پوشش در دو جهت side 1 (سیلیکون رو به بالا) و side 2 (CdTe رو به بالا) در شکل 2-8 آورده شده است.

شکل‏2 8 – ضرایب بازتاب (R) ، عبور (T) و جذب (A) CdTe/Si اندازهگیری شده توسط بن لتار و همکاران. شکل سمت راست مربوط به side 1 و شکل سمت چپ مربوط به side 2 است.[29]
خواص تشعشعی اندازه گیری شده در محدوده تشعشعی خورشید و پنجره اتمسفری در جدول 2-3 آمده است.
جدول ‏2 3 – خواص تشعشعی متوسط یک لایه نازک CdTe به ضخامت 9.7 μm روی لایه 1 میلیمتری سیلیکون ، اندازهگیری شده توسط بن لتار و همکاران [29]
پوشش Tsol Rsol Asol T8-13 R8-13 A8-13
Side 1 3/0 38/0 42/0 58/0 3/0 22/0
Side 2 28/0 07/0 71/0 62/0 01/0 37/0
مقدار Rsol پایین است، درنتیجه این پوشش برای خنککاری در روز مناسب نیست. ولی با توجه به مقدار بالای T8-13 میتواند برای خنککاری در شب مناسب باشد.
بن لتار (Benlattar) و همکاران [30] در سال 2006 خواص تشعشعی یک لایه CdS به ضخامت 1 mm را اندازهگیری کردند. نمودار خواص اندازهگیری شده در شکل 2-9 و خواص تشعشعی متوسط در محدوده تشعشعی خورشید و پنجره اتمسفری در جدول 2-4 آورده شده است.

شکل‏2 9 – ضرایب بازتاب (R) ، عبور (T) و جذب (A) CdS اندازهگیری شده توسط بنلتار و همکاران [30].
مقدار Rsol بسیار پایین است. درنتیجه این پوشش برای خنککاری در روز مناسب نیست. ولی با توجه به مقدار بسیار بالای T8-13 میتواند برای خنککاری در شب مناسب باشد.
جدول ‏2 4 – خواص تشعشعی متوسط یک لایه نازک CdS به ضخامت 1 mm ، اندازهگیری شده توسط بن لتار و همکاران [30]
پوشش Tsol Rsol Asol T8-13 R8-13 A8-13
CdS 3/0 02/0 68/0 8/0 19/0 01/0
مهیب (Mouhib) و همکاران [31] در سال 2009 پوشش فولاد زنگ نزن و قلع روی شیشه را مورد بررسی تجربی قرار داد. نمودار خواص اندازهگیری شده در دوجهت side 1 (شیشه رو به بالا) و side 2 (شیشه رو به پایین) در شکل 2-10 و خواص تشعشعی متوسط در محدوده تشعشعی خورشید و پنجره اتمسفری در جدول 2-5 آورده شده است.