پایان نامه رایگان درباره مقایسه نتایج و مناسبت

دانلود پایان نامه

شکل ‏5 34 – خواص تشعشعی نیمکروی ساختار S15 در محدوده مادون قرمز


در اکثر این پوششها، به علت بزرگ بودن Asol، اختلاف دمای پوشش و منطقهی خنککاری در طول روز زیاد است. درنتیجه با وجود گرادیان دمای بالا، بر اثر جابهجایی آزاد یک شار حرارتی قابل ملاحظه به منطقه خنککاری تحمیل میشود و در عمل خنککاری ممکن نخواهد بود.
با حل همزمان معادلات 4-5 و 4-7 در حالت پایا (CP=0)، میتوان حداکثر اختلاف دمای منطقه خنککاری و محیط را محاسبه کرد. حداکثر اختلاف دمای منطقه خنککاری و محیط (Tz-Tamb) برای هر پوشش در طول شب و حوالی ظهر محاسبه شده و در جدول 5-6 آورده شده است. همچنین این مقادیر برای یک جسم سیاه که بدون پوشش در محیط قرار گرفته، محاسبه شده است.
کاهش دمای جزئی نسبت به محیط، تنها در 3 پوشش S13 ، S14 و S18 دیده میشود. ولی با مقایسه نتایج با حالت بدون پوشش دیده میشود که، با استفاده از یک پوشش مناسب، میتوان از افزایش شدید دما تحت تابش مستقیم خورشید (پدیدهای که در اتومبیلهای پارک شده در آفتاب به وضوح دیده میشود) تا حد زیادی جلوگیری کرد.
با مقایسهی جداول 5-2 و 5-6 دیده میشود که حتی مقادیر بسیار کوچک Tsol (مانند S1) میتواند منجر به افزایش دمای نسبتا زیادی شود. همچنین Asol اهمیت زیادی دارد. به طور مثال با اینکه T8-13 در S10 با S11 ، S12 و S15 قابل مقایسه است، به علت بزرگ بودن Asol، کاهش دما نسبت به محیط در محاسبات ملاحظه نشده است.
جدول ‏5 6 – حد اکثر اختلاف دمای منطقه خنککاری و محیط در روز و شب با فرض ε=1
پوشش حد اکثر اختلاف دمای منطقه خنککاری و محیط در روز و تحت تابش مستقیم خورشید (ºC) درصد تغییرات نسبت به حالت بدون پوشش حد اکثر اختلاف دما منطقهی خنککاری و محیط در شب (ºC) درصد تغییرات نسبت به حالت بدون پوشش
S1 7/9 %78- 7/19- %61
S2 5/5 %87- 3/16- %34
S3 8/3 %91- 4/19- %59
S4 5/4 %90- 6/20- %69
S5 7 %84- 9/23- %96
S6 1 %98- 4/19- %59
S7 4/5 %88- 1/22- %81
S8 5/4 %90- 6/20- %69
S9 1/1 %97- 8/22- %87
S10 7/4 %89- 25- %105
S11 3/3- %108- 6/23- %93
S12 8/2- %106- 24- %97
S13 9/1 %96- 9/22- %88
S14 8/0 %98- 8/22- %87
S15 7/1- %104- 24- %97
جسم سیاه بدون پوشش 9/43 – 2/12- –
بیشترین توان خنککاری در روز -85 W/m2 بدست آمده است. با توجه به این که شار تشعشعی خورشید در حدود 1000 W/m2 است، در صورتیکه Tsol از 0.1 بزرگتر باشد، خنککاری در طول روز غیر ممکن خواهد بود. بنابراین تعداد زیادی از پوششهایی که در فصل 2 معرفی شدند، برای خنککاری در طول روز مناسب نیستند. به عنوان مثال پوششهای معرفی شده توسط دابسون و همکاران[28] همگی Tsol یا Asol بالایی دارند، پوششهای معرفی شده توسط بن لتار و همکاران[29 و 30] همگی Tsol بسیار بالایی دارند و پوشش معرفی شده توسط مهیب و همکاران [31] T8-13 پایین و Asol بالایی دارد. همچنین محاسبات نشان میدهد که خنککاری در طول روز تنها با ترکیبی از Tsol نزدیک به صفر، T8-13 بزرگ و Asol کوچک امکانپذیر است، که چنین چیزی تقریبا در هیچ کدام از پوششهایی که در جداول 2-2 تا 2-5 معرفی شده است، دیده نمیشود. بنابراین اکثر پوششهای معرفی شده در پروژهی حاضر میتوانند عملکرد بهتری نسبت به پوششهای قبلی داشته باشند.
همچنین با استفاده از این پوششها در شب میتوان کاهش دما را تا حدود 2 برابر افزایش داد. پوششها مناسبتری برای خنککاری در شب در بخش 5-2-2 و 5-2-3 معرفی خواهد شد.