پایان نامه رفتاری و داستان

دانلود پایان نامه

-قبلهی حاجات منی لاسوگاس 7 91، 92، 104، 257، 320، 436و437
عبارتی که خشی در سفر طولانی لاسوگاس، -بارها- آن را بدون هیچ فراز و فرودی تکرار میکند. مثل ربوت، مثل صدای ضبط سیلورمنها، خالی از هر احساسی، مطابق با شخصیت خود او.
– شلوار شش-جیب/ شش-جیب بیش از14 248، 280، 286، 289، 290(3بار)، 297، 299، 324، 414، 416، 418و 428
« شش-جیب است که میچرخد و میچرخد و میچرخد. از کربلای پنج تا استون نیویورک …و حالا ارمیا میاندیشد که فردا چه بپوشد؟ شلوار شش-جیب را که روزگاری بچههای جنگ حتا توی عقد هم میپوشیدندش، یا کت و شلوار هاکوپیان را که ته چمدانش افتاده است؟ البته شش-جیب به عقد و ازدواجهای مسجدی آن زمانها خوب میآید» ص290
احتمالا تأکید بر رزمنده بودن ارمیا و شاید هم نمادی از جبهه و جنگ و حال و هوای بچههای جنگ.
– مزرعهی اندی و پسران 5 197(2بار)، 218،280، 299،348 و415
– البلاء للولاء 10 284(5بار)،371،378(3بار)و468
– هبله ابیه هبلا 3 272، 273
این دو عبارت، شکل دیگر و در واقع شکل اصلی عبارت مهمل آلبالا لیل والا ست. این جمله بارها در داستان تکرار میشود بدون این که ارمیا و خواننده معنی آن را دریابد. اما وقتی جیسن میگوید: هبله ابیه هبلا و جانی کلام او را موزونتر میکند و تکرار میکند هابالا آبیه هابالا … ارمیا میگوید: از آن آلبالا لیل والا خلاصمان کردی! جمله آهنگینتر ومعنادار میشود؛ اما معنی اصلی آن که خطاب به ارمیاست و مصائبی که در این سفر(رجعت) گریبان گیرش میشود، زمانی مشخص میشود که سهراب میگوید: « داداش! گرفتاری که ناراحتی نداره … گرفتاری مال عشق است، مال رفاقت است …. فرمود البلاء للولاء … .»
-کجایی سهراب؟ 20 بار، 93، 241، 283(2بار، 284(2بار)، 292(3بار)، 297، 298(2بار)، 299، 331، 360(2بار)، 362و 372
این عبارت مثل یک ترجیع بند، درسراسر داستان بهکار رفته و کمتر جایی است که ارمیا این عبارت را با خود زمزمه نکند. یقیناً حس تنهایی، بیهم زبانی و شاید گم گشتگی را در میان آدمهایی که از جنس او نیستند انعکاس میدهد.
« کجایی سهراب؟! کجایی سهراب؟! چه قدر بگویم آلبالا لیل والا …..» ص282
تعداد صفحه
-همه میخندند 2 331-330
-متعجب نگاه میکند 365
-«افسرده است، خسته است، بیحوصله است ….
روز عید فطر است. روز عقد کنان است. روز مزد است. 367
افسرده است، خسته است، بیحوصله است….(برای توصیف یک حالت)»
-خط زمین- خط هوا- خط دریا هرکدام3 بار 142
«ببین سه خط دارد این کف! خط زمین، خط هوا، خط دریا … خط زمینت خیلی عمیق است. یعنی عمرت دراز است. این خط دریا هم مال همانی است که میخواهیش. بهش میرسی، سپید بخت میشوید و برای یک عمر کنار هم میمانید. این خط هوا هم برمیگردد به یک جای دور ..»
– اگر نیایی، توی این غربت دق میکنم 2 379
باز هم بیان تنهایی و بیهم زبانی ارمیا، خطاب به سهراب.