پایان نامه ضرب المثل و اصطلاحات

دانلود پایان نامه

خداوند در باب سوم ارمیای نبی میگوید: «و زمین را به زنا و بد رفتاری خود ملوث داشتید ، پس بارشها باز داشته شد و… چهگونه به فراز هر کوه بلند و زیر هر درخت سبز رفته در آنجا زنا کرده است… و واقع شد که به سبب سهل انگاری او زمین ملوث گردید و او با سنگها و چوبها زنا کرد. » ص 429-428
-ارمیا بعد از دیدار دختر و پسر جوان در جنگل گام برمیدارد و هرازگاهی دانههای درخت زبان گنجشک کوهی با دنبالههاشان میچرخند و جلو پایش به زمین مینشینند. و خدا باز از زبان کهنهی ارمیای نبی روایت میکند: “پس کلام خداوند بر من نازل شده گفت ای ارمیا چه میبینی؟ گفتم شاخهای از درخت بادام. خداوند مرا گفت نیکو دیدی ، زیرا که من بر کلام خود دیده بانی میکنم تا آن را به انجام رسانم.” ص429
-ارمیا دلش میخواست در جنگ شهید شود؛ اما این طور نشده بود. پس دوست داشت جور دیگری از دنیا دل بکند. تنهای تنها. باب اول مراثی ارمیای نبی مینویسد:
“چهگونه شهری که پراز مخلوق بود، منفرد نشسته است. چهگونه آن که در میان امت ها عزیز بود، مثل بیوه زن شده است… شبانگاه ، زارزار میگرید. همهی دوستانش به او خیانت ورزیدند…” ص455
شعر
– ترکان پارسیگوی بخشندگان عمرند «ساقی بده بشارت پیران پارسا را » (حافظ)
ص71
– یک انسان که یافت مینشود جستهایم ما (اشاره غیرمستقیم به شعر مولانا)
«گفتم که یافت مینشود جستهایم ما گفت آن که یافت مینشود آنم آرزوست.»
ص111
– وقتی بحث بر سر کمک به هم نوع است، میگوید: چه کسی گفت اگر شراب خوری جرعهای فشان بر خاک…
ص112
« اگر شراب خوری جرعهای فشان بر خاک از آن گناه که نفعی رسد به غیر چه باک» (حافظ)
– هم دلی از هم زبانی خوشتر است.
وقتی ارمیا احساس میکند هیچ کس حرف او را نمیفهمد. این جمله را میگوید. البته ارمیا در طول داستان بیشتر به دنبال هم زبان است. کسی که بشود با او چند کلام حرف زد . ص263
– عشق از اول چرا خونی بود؟ تا گریزد هرکه بیرونی بود…
«عشق از اول سرکش و خونی بود تا گریزد هر که بیرونی بود» (مولوی)
این شعر را امام جماعت مسجد امام علی نیویورک برای جانی خوانده، وقتی که برای مشورت در مورد شرط سوزی نزد او رفته بود. ص393
-ارمیا در جنگل و در تنهایی با خدا راز و نیاز میکند. آمریکا را با ایران مقایسه میکند. بعد با خود میگوید: چه تفاوتی میکند؟
«نیمه سنتی، شعر نو میگوید: هر کجا باشم ، باشم ، آسمان سهم من است. و نیمهی مدرن اما میگوید، فریب میدهدت آسمان و نی رنگ است، که هر کجا بروی آسمان همین رنگ است! ص414
ضرب المثل، (اصطلاحات رایج در میان مردم)
توی مملکتی که آخرین جنگش جنگ های داخلی عهد بوق بوده است. ص32