پایان نامه ویژگیهای ساختاری و ویژگیها

دانلود پایان نامه

چند سجده واجبه و علامت$


ازآن جا که، دغدغهی بیشتر شخصیتهای داستان پول است.
1)برای جدا کردن بندها و پاراگراف ها از یکدیگر یا به جای استفاده از هر علامتهای رایج از علامت اختصاری دلار استفاده کرده است. $$$
2)در مواردی که بحث بر سر پول زیاد، آن هم به دلار است، علامت سجده یا سجدهی واجب میآورد. چون این پول است که نزد این مردم پرستیده میشود نه چیز دیگر. (اشاره به آیهی قرآن)
3)آوردن « … » در پایان جملهات کوتاه، برای نشان دادن مکث کوتاه.
-برنامهی سوزی …
-سوزی امشب نمیآید … زنگ زده است که شاید دیگر نیاید … برود به جهنم … برود به درک … ارمیا چیزی نمیگوید … ص369
-با حاج آقا کاری ندارم … میخواهم نماز بخوانم …
-یک ربع مانده است تا مغرب … زودتر اگر باز کنیم، از امریکن این شورنس کمپانی خارج میشویم … فقط توی اوقات نماز، بیمهایم … ص371
-مرگ به درد من میخورد … به درد من … به درد بیدرمان من … و گر نه کفن نمیفرستادین برایم … ص373
تنوع نقل در روایات( زاویه دید )
از هم گسیختگی متن و حوادث داستان و اینکه نویسنده در حین روایت داستان، بی مقدمه میشود و اظهار عقیده میکند؛از ویژگیهای ساختاری خاص و منحصر بهفرد امیرخانی است و او را دارای سبک شخصی میکند. روش معمول و متداول در نوشتن داستان و رمان این است که حوادث و واقعهها، از نظر زمانی طی یک مسیر مشخص و روندی طبیعی اتفاق بیفتد.اما این ساختار این کتاب( و دیگر آثار نویسنده از جمله مناو) درهم شکسته میشود و خوانندهای که با این سبک آشنا نباشد به خوبی نمی تواند با این شیوه کنار بیاید. اما کسانی که با روش امیرخانی آشنا هستند، نه تنها برایشان ملموس است بلکه از خواندن آن لذت هم میبرند. امیرخانی، برای اینکار از روشهای خاصی استفاده میکند:
– هم پایان وآغازی
-بیان یک جمله یا کلمه، خاطرهاای را به ذهن یک شخصیت میآورد.
-به صورت اظهار نظر، زمانی که نویسنده مطلبی را بیان می کند و چند شخصیت گویی صدای او را میشنوند و به اظهار نظر میپردازند.
Voice-نویسنده، بدون هیچ مقدمهای وارد داستان میشود.
ازهمگسیختگی متن و حوادث داستان
یکی دیگر از خصایص سبکی این کتاب ازهمگسیختگی و پراکندگی حوادث داستان است. ویژگیای که در نامگذاری دورههای ادبی آن را “پست مدرینسم” مینامند. به لحاظ تبار شناسی داستان , سه دورهی مهم را میتوان نام برد: دوران داستانهای کلاسیک , مدرن و پسامدرن. در داستانهای کلاسیک, از نظر طرح , ما با یک طرح کلاسیک روبرو هستیم. یعنی گرهگشایی, گرهافکنی, زاویهی دید, تعلیق جز آن که به بهترین شکل بیان می شود و زمان خطی رویدادها یکی پس از دیگری اتفاق میافتند. در داستانهای مدرن با طرحی کاملا فشرده و کوتاه مواجهایم. در این نوع داستانها تکیهی داستان بر پرداخت صحنه در موقعیتی است که داستان در آن روی میدهد. در داستانهای پست مدرن اساسا ما با طرحی روبرو نیستیم و گویی نوعی فروپاشی و ویرانگری در طرح داستان روی داده است بهطوری که ظاهرا هیچ انسجام و نظم کلاسیک و حتی مدرنی در طرح دیده نمیشود.”
در اینجا به ذکر چند صفحه که این ویژگی در آنها پررنگتر است بسنده میکنیم:
168،169 اوج پراکندگی
188،189 ″ ″
190،191 ″ ″