پایان نامه کشورهای اسلامی و شورهای اسلامی

دانلود پایان نامه

ذکر دقیق جزئیات


جملات کوتاه و پی در پی
جابهجایی ارکان جمله به قصد تأکید
سجدهی واجبه و علامت$
تنوع نقل در روایات (زاویهی دید)
ازهمگسیختگی متن و حوادث (پست مدرنیسم)
«ازمیان انواع مختصاتی که در یک متن دیده میشود، فقط برخی ارزش سبکی دارند. یعنی در پدیدآوردن سبک دخیلاند که به آنها مختصات سبکساز یا سبکآفرین یا سبکی گویند.این مختصات چه لفظی باشند، چه فکری و چه ادبی باید متکرر باشند یعنی بسامد بالایی داشته باشند»
مختصات فکری داستان بیوتن که ذیل عنوانهای مختلف بررسی شده است، دقیقاً همین ویژگی را دارند؛ یعنی با کمی دقت و توجه و خواندن چندباره داستان برجستگی مییابند و تکرار همهی آنها با بسامد بالا، سبک خاص و شخصی امیرخانی را نشان میدهد. در این بخش، ویژگیهایی که یک داستان باید داشته باشد تا خواننده را جذب کند و بهدنبال خود بکشاند بررسی میکنیم.
ذکر دقیق جزئیات، به قصد توصیف و تصویرسازی
یکی از ویژگیهای مهم هر داستان که باعث همذات پنداری با شخصیتها و قرار گرفتن در فضای داستان میشود، ذکر دقیق جزئیات است. داستان بیوتن در این زمینه هم موفق بوده است و نویسنده در تمام موارد( پوشش شخصیتها، توصیف مکانها و …) این نکته را رعایت کرده و پیش چشم داشته است:
-سیلورمن یعنی مرد نقره ای. بیحرکت که بماند با یک مجسمهی فلزی هیچ تفاوتی ندارد. تازه خودش را که تکان بدهد، دست بالا مثل یک آدم آهنی میشود. موی نقرهای، صورت نقرهای، لباس نقرهای، کفش نقرهای، دست نقرهای، … فقط دودوی مردمک چشمهای خاکستریش هستند که نوعی از حیات را در او نشان میدهند؛ تازه اگر آن پلکهای سنگین نقرهای بگذارند … . ص7
– روی دوصندلیِ جلوی داج مدل99 خشی هنوز هم بحث بر سر آسمان خراشها ست.
ص39
– خشی مدام گاز میدهد و ترمز میزند و تقاطع ها را یکی-یکی رد میکند. مسجد جامع اهل سنت در تقاطع سیوهشت. کلیسای مشهور سینت. پارک بزرگ واشینگتن. در نیویورک بزرگ میچرخیم. شهر شهرها. لیتل ایتالی وچاینا تاون و … ص42
-تونل از زیر رود هدسون که عاقبت میریزد توی اقیانوس آتلانتیک میگذرد. باشش باند ماشین رو. بزرگ و روشن. با چراغهای نئون سفید. ص51
-آرمیتا میرود سراغ تویوتای ترسل مدل90 که روبهرو پارک شده است.یک ظرف پلاستیکی چهار لیتری دستش است باچیزی شبیه تشت. درِ سمت راننده را باز میکند وکیف لپتاپش را روی صندلی جلو میاندازد. روی صندلی مینشیند و به چیزی ورمیرود. بعد بیرون میآید و در موتور را باز میکند. زیراندازی سربی رنگ را از صندوق عقب بیرون میکشد و چند بار به پایهی صندوق پستی فدکس آبی و قرمز کنار خانهی خشی میزند تا گرد وخاکش بریزد.
-لموزین من تقریباً به اندازهی دو و نیم برابر طول یک ماشین معمولی بود. یعنی بزرگتر از مینی بوسهای ایرانی خودمان. آمریکا که میآمدم، ایرانیش را برای سران شکم گندهی عرب در اجلاس سران کشورهای اسلامی ساخته بودند. روی پژوی چهارصد وپنج. با یک در اضافه. آنجور اگر حساب میکردی، لموزین من هشت در داشت. یعنی با شش در اضافه که البته پنجره داشت و باز نمیشد.
– بنا مثل زنجیری است که از دونقطه آویزان شده است. اما برعکس. یعنی انگار کن جای آسمان عوض شده باشد و جاذبه داشته باشد و زمین نشسته باشد جای آسمان. حالا اگر زنجیری از دونقطه آویزان کنی، میشود همین آرک سنت لوئیس … ص102
) گذاشتهاند.Celin dion-جاز تند را برداشتهاند. به جای آن یک آهنگ آرام از سلین دیان(
ص135 -ساختمانی با آجرهای سرخ رنگ و پیچکهایی که تا طبقات بالایی خود را بالا کشاندهاند. بدون پرسوجو داخل میشود. اتاقها دورتا دور فضایی خالی قرارگرفتهاند و راهرویی دورادور هرطبقه وجود دارد. ازلابی طبقهی همکف میشود تا سقف طبقهی پنجم و اتاقهای مختلف را دید. روی سقف تصویری از آسمان روز کشیدهاند با ابر و خورشید و… ص165
صفحات:22- 24-231-255-305-335-364-408-414-413-434-438-439-440-443-458
جملات کوتاه و پیدرپی