منبع پایان نامه ارشد درباره توزیع فراوانی، شبکه های اجتماعی، توزیع فراوانی پاسخگویان

دانلود پایان نامه

5.2 پیشنهادات 140
5.3 منابع وماخذ 141
5.4 پیوست‌ها 148
5.4.1 پرسشنامه 148
5.4.2 فرمول برآورد حجم نمونه کوکران 148

4.1 مقدمه…………….. 36
4.1.1 توصیف یافته‌ها …………………………36
4.1.2 آمار توصیفی …………………………37
4.1.3 بررسی ویژگی های جمعیت شناختی آزمودنی‌ها …………………………37
جدول (4-1-1) توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب جنس 37
جدول (4-1-2) توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب مقطع تحصیلی 38
جدول (4-1-3) توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب محل سکونت 39
جدول (4-1-4) توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب میانگین سن 40
جدول (4-1-5) توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب سابقه کار 41
جدول (4-1-6) توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب وضعیت درآمد 42
4.1.4 جدول توصیف یافته ها ……………………… 43
جدول (4-1-8) توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب میزان توکل به خدا 43
جدول (4-1-9) توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب میزان علاقه به دین اسلام 44
جدول (4-1-10) توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب افتخار به مسلمان بودن 44
جدول (4-1-11) توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب میزان لذت از انجام فرایض دینی 45
جدول (4-1-12) توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب میزان شرکت در نماز جماعت 45
جدول (4-1-13) توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب علاقه به انتخاب نامهای اسلامی 46
جدول (4-1-14) توزیع فراوانی برحسب میزان شرکت در مراسم مذهبی 46
جدول (4-1-15) توزیع فراوانی پاسخ گویان برحسب روزه گرفتن در ماه رمضان 47
جدول (4-1-16) توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب تحت تأثیر تصاویر دینی و مذهبی ماهواره و اینترنت 47
جدول (4-1- 17) توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب میزان شرکت در نماز جمعه 48
جدول (4-1- 18) توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب انجام اعمال دینی بوسیله شبکه های اجتماعی موبایلی 48
جدول (4-1- 19) توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب میزان آرامش قلبی پس از مناجات با خدا 49
جدول (4-1- 20) توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب عضویت در شبکه های اجتماعی موبایلی 49
جدول (4-1- 21) توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب میزان استفاده روزانه از شبکه های اجتماعی موبایلی 50
جدول (4-1- 22) توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب راهنمای حضور درشبکه های اجتماعی موبایلی 50
جدول (4-1- 23) توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب حضور با مشخصات واقعی در شبکه های اجتماعی موبایلی 51
جدول (4-1- 24) توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب اطلاع از اخبارروز در شبکه های اجتماعی 51
جدول (4-1- 25) توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب در ارتباط بودن بادوستان در شبکه های اجتماعی 52
جدول (4-1- 26) توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب پیدا کردن دوستان جدید در شبکه های اجتماعی 52
جدول (4-1- 27) توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب تفریح و سرگرمی در شبکه های اجتماعی 53
جدول (4-1- 30) توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب باورهای دوستان در شبکه های اجتماعی 54
جدول (4-1- 31) توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب میزان اعتماد به اطلاعات درتکنولوژی درشبکه های اجتماعی موبایلی 55
جدول (4- 1-33) توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب تأثیر فناوری در تغییر هویت وارزشهای معنوی 56
جدول (4-1- 34) توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب میزان واقعی بودن محتوای شبکه های اجتماعی 56
جدول (4-1- 35) توزیع فراوانی پاسخ گویان برحسب ارزان ودردسترس بودن شبکه های اجتماعی موبایلی 57
جدول (4-1- 36) توزیع فراوانی برحسب تأثیر شبکه های اجتماعی بردینداری کاربران 57
جدول (4-2-37) رابطه بین میزان اعتقادات دینی و ارزیابی پاسخگویان در استفاده از شبکه های اجتماعی موبایلی 58
2.4 تحلیل یافته ها 58
آزمون کای اسکور 58
جدول (4-2-38) رابطه بین میزان توکل به خدا و ازریابی پاسخگویان از استفاده شبکه های اجتماعی موبایلی درمیزان دینداری…. 60
آزمون کای اسکور 60
جدول (4-2-41) رابطه بین میزان لذت از انجام فرایض دینی و ارزیابی پاسخگویان از نقش شبکه های اجتماعی موبایلی در میزان دینداری……………………………………………………………………………………………………. 66.
جدول (4-2-43) رابطه بین میزان انتخاب نام های اسلامی برای فرزندان و ارزیابی پاسخگویان از نقش شبکه های اجتماعی موبایلی در میزان دینداری……….. 70
جدول (4-2-44) رابطه بین میزان شرکت در مراسم مذهبی و استفاده از شبکه های اجتماعی موبایلی در 72
آزمون کای اسکور 72
جدول (4-2-45) رابطه بین میزان روزه گرفتن و استفاده از شبکه های اجتماعی موبایلی در میزان دینداری 74
آزمون کای اسکور 74
جدول (4-2-46) رابطه بین میزان تأثیر تصاویر ماهواره واینترنت و ارزیابی پاسخ گویان ازاستفاده از شبکه های اجتماعی موبایلی در میزان دینداری…….. 76
آزمون کای اسکور 76
جدول (4-2- 47) رابطه بین میزان آرامش قلبی پس از مناجات باخدا و ارزیابی پاسخگویان دراستفاده از شبکه های موبایلی در میزان دینداری…. 78
آزمون کای اسکور 78
جدول (4-2- 48) رابطه بین میزان شرکت در نمازجمعه و ارزیابی پاسخگویان در استفاده از شبکه های موبایلی در میزان دینداری 80
آزمون کای اسکور 80
جدول (4-2- 49) رابطه بین میزان انجام اعمال دینی و ارزیابی پاسخگویان دراستفاده از شبکه های موبایلی در میزان دینداری… 82
آزمون کای اسکور 82
جدول (4-2-50) رابطه بین عضویت در شبکه های اجتماعی موبایلی وارزیابی پاسخگویان از نقش شبکه 84
آزمون کای اسکور 84
جدول (4-2- 51) رابطه بین راهنمای حضورکاربران در شبکه و ارزیابی پاسخگویان از استفاده کنندگان از شبکه های اجتماعی موبایلی در میزان دینداری 86
آزمون کای اسکور 86
جدول (4-2- 52
) رابطه بین مشخصات واقعی و ارزیابی پاسخگویان دراستفاده از شبکه های اجتماعی موبایلی در میزان دینداری……. 88
آزمون کای اسکور 88
جدول (4-2- 54) رابطه بین ارتباط با دوستان در شبکه وارزیابی پاسخگویان دراستفاده از شبکه های اجتماعی موبایلی در میزان دینداری90
آزمون کای اسکور ..90
جدول (4-2-55) رابطه بین اطلاع از اخبار روز بوسیله شبکه های اجتماعی و ارزیابی پاسخگویان در میزان دینداری ..92
آزمون کای اسکور ..92
جدول (4-2- 57) رابطه بین آشنایی با عقاید دیگران دربوسیله شبکه های اجتماعی ومیزان دینداری …96
آزمون کای اسکور …96
جدول (4-2- 58) رابطه بین تفریح و سرگرمی در شبکه های اجتماعی ومیزان دینداری ..98
آزمون کای اسکور ..98
جدول (4-2- 59) رابطه بین میزان تغییرات در رفتار فرد بوسیله شبکه های اجتماعی در میزان دینداری 100
آزمون کای اسکور 100
جدول (4-2- 60) رابطه بین تأیید باروهای افراد در شبکه های اجتماهی توسط دوستان مجازی با میزان دینداری 102
آزمون کای اسکور 102
جدول (4-2- 61) رابطه بین اعتماد به تکنولوژی و ارزیابی پاسخگویان استفاده کنندگان شبکه های اجتماعی موبایلی با میزان دینداری…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..101
آزمون کای اسکور 100
جدول (4-2-62) رابطه بین میزان مشارکت در شبکه های اجتماعی و میزان دینداری 106
آزمون کای اسکور 106
آزمون کای اسکور 108
جدول (4-2- 64) رابطه بین میزان اعتماد به محتوای شبکه های اجتماعی و ارزیابی پاسخگویان دراستفاده از شبکه های اجتماعی در میزان دینداری……….. 110
آزمون کای اسکور 110
جدول (4-2- 65) رابطه بین تأثیر فناوری در تغییر هویت و ارزش‌های دینی و ارزیابی پاسخگویان در استفاده از شبکه های اجتماعی در میزان دینداری…….. 112
آزمون کای اسکور 112
جدول (4-2- 66) رابطه بین تأثیر شبکه های اجتماعی موبایلی برمیزان دینداری کاربران 114
آزمون کای اسکور 114
جدول شماره (4-2-67): بررسی وضعیت نرمال بودن متغیرها 116
4.1.5 آزمون فرضیه های پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………………… 117
جدول (4-2- 68) نتایج تجزیه وتحلیل فرضیه اول 117
جدول (4-2-69) آزمون همبستگی اسپیرمن برای بررسی فرضیه اول 118
جدول (4-2- 70) نتایج تجزیه وتحلیل فرضیه دوم 119
جدول (4-2-71) آزمون همبستگی اسپیرمن برای بررسی فرضیه دوم تحقیق 120
جدول (4-2-73) آزمون همبستگی اسپیرمن برای بررسی رابطه واقعی بودن مشخصات کاربران و میزان دینداری 122
جدول (4-2- 74) نتایج تجزیه وتحلیل شاخص های متغیر مستقل و وابسته 122
جدول (4-2-75) آزمون همبستگی اسپیرمن 123
جدول 4.1.6 رابطه متغیرهای زمینه ای با دینداری و حضور در شبکه های اجتماعی موبایلی …………………………….123
جدول (4-2-76) رابطه متغیرهای وابسته با میزان دینداری و شبکه های اجتماعی………………………………………………………………………………………..124
جدول4.1.7 رگرسیون خطی فرضیه‌ها ……………………. ……..124
جدول (4-2- 77) ضرایب بتا و سطح معناداری بین مؤلفه های شبکه اجتماعی موبایل و دینداری……………………………………………………………… 125
جدول 4.1.8 جمع بندی ونتیجه گیری . …………………………..126
4.1.9 جمع بندی توصیف‌ها …………………………….127
4.1.10 جمع بندی تحلیل یافته‌ها ……………………………130
5. نتیجه گیری ومنابع………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….137
5.1 نتیجه گیری کلی……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..137
5.2 پیشنهادات………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..140
5.3 منابع وماخذ ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………141
5.4 پیوست‌ها 148
5.4.1 فرمول برآورد حجم نمونه کوکران ………………………148
5.4.2 پرسشنامه ……………………..148

فصل اول
کلیات پژوهش

مقدمه
درعصرارتباطات، فناوری و اینترنت جز لاینفک زندگی بشر شده است. روند افزایشی تعداد کاربران اینترنت توسعه ارتباطات،اطلاعات ازجمله شواهدی موجود در تاثیرگذاری سریع این پدیده ارتباطی درجهان امروز است (ابراهیمی،3:1379). اینترنت را باید بزرگ‌ترین سامانه ای دانست که تاکنون به دست بشر طراحی و اجرا گردیده است و ریشه این شبکه نخستین بار با عنوان شبکه‌های اجتماعی اینترنتی درقالب امروزی در سال ۱۹۶۰ در دانشگاه ایلی نویز در متحده امریکا مطرح شد. درسال ۱۹۹۷ نخستین سایت شبکه اجتماعی اینترنتی به آدرس sxDegrees.com “شش درجه”راه‌اندازی شد. که به کاربرانش اجازه ایجاد پروفایل داد تا آن‌ها بتوانند لیستی از دوستانشان ایجاد کنند، البته موفق نشد و بعد از سه سال متوقف گردید (افتاده،5:1390). درهمین سال سایت شبکه اجتماعی فیس بوک مارک زاکربرگ،2004 درخوابگاه دانشگاه هارواد راه اندازی شد. هدف زاکربرگ ایجاد دسترسی آزاد به داده های اساسی تلفن همراه است.
سایت البته قبل از این سایت‌ها های مانند(ملاقات و انجمن‌ها و شبکه همکلاسی‌ها) که امکان

پاسخی بگذارید