نتایج حاصل از کارت امتیازی متوازن، مهندسی مجدد فرآیندهای کسب و کار، ارزش درک شده توسط مشتری

شاخص های رضایت مشتری، و این نظر کلی که پایش ارزش درک شده توسط مشتریان مهم است.شبکه ای از روابط مشتری و تامین کنندگان به عنوان دارایی هایی که یک شرکت باید در طی زمان از آن نگهداری کند و... متن کامل

خاستگاه کارت امتیازی متوازن، شاخص های عملکرد مالی، کارت امتیازی متوازن

زمان واقعی معرفی در مقایسه با برنامه ریزی شدهفن آوریرهبرییادگیری تولیدتمرکز بر تولیدزمان رساندن کالا به بازار زمان برای تهیه نسل جدید کالازمان رسیدن به بلوغدرصد تولید که معادل... متن کامل

ابعاد کارت امتیازی متوازن، کارت امتیازی متوازن، ارزش برای مشتریان

ایجاد توازن بین شاخص های درون گر و شاخص های برون گر ایجاد توازن بین شاخص های پیش رو و شاخص های پس رو 2-4-1 ابعاد کارت امتیازی متوازن کارت امتیازی متوازن، چهار بعد را برای ارزیابی عملکرد... متن کامل

روش ارزیابی عملکرد به روش کارت امتیازی متوازن، ارزیابی عملکرد به روش کارت امتیازی متوازن، کارت امتیازی متوازن

ریشه یابی و یافتن روابط علت و معلولی جامع نبودن حوزه های تخصصی تعریف شدهپیچیده بودن ساختار مدلزمان بر بودن اجرای مدلمشکل بودن جمع آوری داده ها برای مدلعدم تعریف اصول حاکم بر مدل2-3-4... متن کامل

مدل بنیادین اروپایی مدیریت کیفیت، ارزیابی عملکرد و روشهای نوین، مقایسه نقاط ضعف و قوت مدل

تعیین پاداش، ارتقاء، انتصاب و تنزل.تعیین نیازهای آموزشی و توسعه منابع انسانی.تعیین نوع رفتارها، مهارت ها، واکنش ها، طرز تلقی.سنجش روایی روش های انتخاب و گزینش کارکنان.استفاده در... متن کامل

تاریخچه ارزیابی عملکرد، سیستم ارزیابی عملکرد، کارت امتیازی متوازن

کارت امتیازی متوازن توسط رابرت کاپلان و دیوید نورتون توسعه داده شد. کارت امتیازی متوازن مدلی کلی نگر از راهکار خلق می کند و به این ترتیب به همه پرسنل سازمان اجازه می دهد موفقیت سازمان... متن کامل

مدیریت ارتباط با مشتری، ارزیابی عملکرد سازمان، راههای افزایش کارایی

ارزیابی عملکرد می باشد و سنجش آنها از چهار دیدگاه: مشتری، فرآیندهای داخلی، رشد و یادگیری ومالی، شاخص هایی شناسایی شد و با استفاده از تکنیک DEA شرکت ها مورد ارزیابی قرار گرفتند .سپس با... متن کامل

رتبه بندی واحدهای کارا با استفاده از نتایج مدل پوششی، رتبه بندی واحدهای کارا، کارت امتیازی متوازن

جدول 4-7-2 رتبه بندی واحدهای کارا با استفاده از نتایج مدل پوششی BCC و ورودی محور 90جدول 4-9 واحدهای مجاز ی برای مدل CCR برای واحدهای ناکارا 93جدول 4-10 واحدهای مجاز ی برای مدل BCC برای واحدهای... متن کامل

اعتبار و روایی ابزار، منابع اطلاعاتی، اعتبار و روایی

2-11)خلاصه فصل دومهدف این فصل به خواننده در کسب مهارت های لازم برای بررسی کامل و منظم تحقیقات گذشته است .در این فصل که قسمت اول آن مروری است بر ادبیات مهمی که با تحقیق رابطه دارد و چگونگی... متن کامل