پایان نامه درباره مدیریت منابع انسانی و کیفیت زندگی کاری

با توجه به گستردگی بحث نیازها و رابطه آن با متغیرهای شغلی پیشنهاد می گردد تاثیر مولفه های نحوه مهارت سه گانه مدیریت بر تعهد سازمانی کارکنان نیز مورد بررسی قرار گیرد.3- با توجه به اهمیت بالای به دست امده در تحقیق حاضر برای عوامل عملکرد مربیان و وجود روش های مناسب جهت افزایش آن…

پایان نامه درباره وابستگی اجتماعی زندگی کاری و پرداخت منصفانه و کافی

بین مهارت فنی مدیریتی مدیران تربیت بدنی با عملکرد مربیان ورزشی واحدهای دانشگاههای آزاد اسلامی آذربایجانشرقی ارتباط معنی داری وجود دارد.بین مهارت ادراکی مدیریتی مدیران تربیت بدنی با عملکرد مربیان ورزشی واحدهای دانشگاههای آزاد اسلامی آذربایجانشرقی ارتباط معنی داری وجود دارد.بین مهارت انسانی مدیریتی مدیران تربیت بدنی با عملکرد مربیان ورزشی واحدهای دانشگاههای آزاد اسلامی…

پایان نامه درباره اندازه گیری کیفیت زندگی کاری و وابستگی اجتماعی زندگی کاری

طبق جدول ضریب همبستگی بین مهارت انسانی مدیریتی مدیران تربیت بدنی با عملکرد مربیان نشان می دهد که (311/0=r) همبستگی معنی دار (000/0=P) ما بین این دو متغیر وجود دارد و همچنین مثبت بودن این ضریب نشانگر تغییرات در جهت افزایش یک متغیر با افزایش متغیر دیگر است. از این رو فرضیه صفر رد می…

پایان نامه درباره تامین فرصت رشد و امنیت مداوم و وابستگی اجتماعی زندگی کاری

یک جامعه آماری عبارت است از مجموعه افراد یا واحد ها که دارای حداقل یک صفت مشترک باشند. معمولا در هر پژوهش جامعه مورد بررسی یک جامعه آماری است که پژوهشگر مایل است درباره صفت(صفت ها) متغیر واحد های آن به مطالعه بپردازند. جامعه آماری کلیه مربیان ورزشی واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی آذربایجان شرقی 75…

پایان نامه درباره کیفیت زندگی کاری و مهارتهای مدیریتی

2-5-4-تحقیقات مربوط به ارتباط بین مهارتهای سه گانه مدیریتی با کیفیت زندگی کاری و عملکردشمشاد(1383) در بررسی میزان مهارتهای مدیریتی مدیران دبیرستانهای دولتی ناحیه4 تبریز، به رابطه بین مهارتهای سه گانه مدیران(فنی، انسانی و ادراکی) و اثربخشی، همچنین رابطه بین مهارتهای مدیران زن و مرد و اثربخشی آنها دست یافت. در پژوهشی که کریمی(1383) با…

پایان نامه درباره بهره وری نیروی انسانی و مشارکت در تصمیم گیری

هاسکو (2006) مهارتهای مورد نیاز برای رهبری را از ملزومات اصلی کار تیمی بیان میکند. او کار مناسب تیمی را مستلزم داشتن مهارتهای لازم میداند که توسط مدیران با واگذاری مسئولیت به افراد تیم و زیردستان کسب میشود. در بیشتر پژوهشهای صورت گرفته، ارتباط معناداری بین مهارتهای مدیریتی و مهارتهای شناخت فرصتها در صنایع اقتصادی…

پایان نامه درباره تعیین و شناسایی موفق‌ترین و اعطای پاداش مالی به مدیران و ارزیابی عملکرد کارکنان

اسنپ و همکارانش(1998) تفاوتهای دو نگرش فوق در ابعاد مورد نظر را به شرح جدول زیر ارائه می‌کنند: جدول شماره 1 تفاوتهای دو نگرش ارزیابی عملکرد کارکنانویژگیها معطوف به قضاوت(یادآوری عملکرد) معطوف به رشد و توسعه(بهبود عملکرد)نقش ارزیابی کننده قضاوت و اندازه‌گیری عملکرد مشورت دهنده و تسهیل کننده عملکرددوره ارزیابی گذشته آیندهاستانداردهای ارزیابی نظر سازمان…

پایان نامه درباره دیدگاه های سنتی و نوین در ارزیابی عملکرد و مدیریت منابع انسانی

دادن اختیارات کاری قابل انعطاف است که ارائه کننده رویکردهای خلاق در کار و تعادل بین کار و برخورد شخصی است. 2-3- 8- افت کیفیت زندگی کاری و کم کاری امروزه عده زیادی از افراد به شغل خود به عنوان یک کار موقت نگاه می کنند و در بسیاری از موارد به دلیل عدم رضایت…

پایان نامه درباره استراتژی های بهبود کیفیت زندگی کاری و برنامه های کیفیت زندگی کاری

امنیت شغلی : برای بهره وری ، امنیت شغلی مسئله اجتناب ناپذیری خواهد بود. باید به کارمندان اطمینان داد که با توسعه سازمان او یا همکارانش حذف نمی شوند. برنامه های کیفیت زندگی کاری : چارچوبی برای هماهنگی ، ایجاد بقا یا ادامه و بهبود عملکرد و افزایش کارایی سازمان است و سود یک شرکت…

پایان نامه درباره افزایش بهره وری نیروی انسانی و برنامه های کیفیت زندگی کاری

_ فراهم آوردن فرصت هایی برای کارکنان تا بتوانند نقش فعالی را در اخذ تصمیمات مهم مربوط به شغلشان ایفا کنند._ حقوق منصفانه و کافی. _ محیطی مطمئن و سالم . در همین راستا یکی از راههای افزایش بهره وری نیروی انسانی ،طراحی مناسب نظام جبران خدمت غیر مالی به شمار می آید. کارکنان انتظار…