مالیات های غیرمستقیم، برنامه‌های توسعه، سود و زیان شرکت

تنظیم سیاستهای اقتصادی و مالی کشور و ایجاد هماهنگی در اجرای آنهاتهیه و تنظیم صورتحساب عملکرد بودجه سالانه کل کشور.تنظیم و اجرای برنامه همکاری های اقتصادی و مالی و فنی ایران با سایر... متن کامل

حق دسترسی به اطلاعات، سیاست گذاری عمومی، دسترسی به اطلاعات

معمولا در کشورهای غیر دموکراتیک و کشور‌های جهان سوم، معضل این است که قدرت از یک فرایند غیر دموکراتیک ناشی می‌شود و این امر از دوجهت بر وجود فساد و عدم توفیق در مبارزه با آن تأثیر... متن کامل