پایان نامه درباره برنامه های کیفیت زندگی کاری و کیفیت زندگی کاری

کارکنان احساس می کنند آنها نیاز به فضای فیزیکی کافی به منظور بهره مند شدن از زندگی کاری شان دارند. نماینده کمیسیون و کمیته بودن در کمیته ها شرکت کردن برای کارکنان اهمیت دارد و در QWL تاثیر بسزایی دارد.رشد بالقوه فعالیتها و روابط کاری تعیین هویت با کیفیت تولید 2-3-4-9- نظریه دوبرینبر مبنای نظر…

پایان نامه درباره ایمنی و بهداشت کاری و کیفیت زندگی کاری

بر پایه نظرات کاست برنامه های QWL دارای دیدگاه مثبتی درباره افراد و توانایی آنها در مشارکت سازمانی است.2-3-4-2- نظریه هارولد کنتزهارولد کنتز اعتقاد دارد یکی از جالبترین روشهای برانگیختن کارکنان برنامه کیفیت زندگی کاری است. این برنامه نشان دهنده یک روش نظام گونه در طراحی شغل ها و یک راهگشای نوید بخش در قلمرو…

پایان نامه درباره نظریه های کیفیت زندگی کاری و افزایش کیفیت زندگی

نویسندگان دیگری براین اعتقادند که کیفیت زندگی کاری را از طریق تشریح برخی از فعالیت هایی که ممکن است به عنوان معرف تلاشهای کیفیت زندگی کاری شود،به صورت عملیاتی تعریف نموده .اگرچه این تعریف شاید دامنه ی وسیعی از فعالیت ها را شامل میشود اما برخی از برجسته ترین این فعالیت ها به شرح زیر…

پایان نامه درباره تعاریف کیفیت زندگی کاری و مفهوم کیفیت زندگی کاری

در طی همین دوره تعریف دیگری پدیدار گشت که از برخی مطالعاتی که بر روی سازمان غیر اتحادیه ای انجام شده بود ناشی می شد که نوآوری متفاوتی رامورد استفاده قرار می دادند. بویژه در پروژه یبسیار مشهور کارخانه ی توپکا جنرال فودزو پروژه هی مشابه در پراکتر وگمبل توجهات را به سمت روشهای خاص…

پایان نامه درباره تعاریف کیفیت زندگی کاری و تعاریف کیفیت زندگی

کیفیت زندگی کاری فرایندی است که بوسیله آن اعضای سازمان، از راه مجاری ارتباطی باز و مناسبی که برای این مقصود انجام شده است، در تصمیماتی که بر شغل هایشان به طور اخص، بر محیط کارشان به طور کلی اثر می گذارد،به نوعی دخالت می یابند و در نتیجه مشارکت، خشنودی آنان از کار بیشتر…

پایان نامه درباره اندازه گیری کیفیت زندگی کاری و مفهوم کیفیت زندگی کاری

مدیریت در مفهوم کلی و عام، از دیدگاه‌های متفاوتی تعریف شده است. ماری پارکر فالت می‌گوید: مدیریت، هنر انجام دادن کارها به وسیله‌ی دیگران است. در این معنی هر کس بتواند کارها را با استفاده از نیروی دیگران به انجام برساند، مدیر است. به عبارت دیگر، مدیر هماهنگ‌کننده و کنترل‌کننده فعالیت‌های دسته‌جمعی برای رسیدن به…

پایان نامه درباره مدیریت و رهبری و مدیریت آموزشی

3- از فلسفه ارزش‌ها، هدف‌ها و مقاصد کلی آموزش و پرورش مطلع باشند 4- اصول و فنون آموزش و پرورش را به خوبی بدانند5- نسبت به کار خود نگرش علمی داشته باشند6- با اندیشه‌ها و نظریه‌های مدیریت رهبری آشنا باشند و از رهنمود‌های آن‌ها در عمل و رفتار تبعیت کنند.7- تشکیلات و اجزا و عناصر…

پایان نامه درباره مهارتهای انسانی و مدیران و رهبران

فنی انسانی ادراکی عالیمیانیسرپرستی شکل1- میزان نسبی مهارتهای مورد نیاز در ردههای مختلف مدیریت(علاقه بند، 1388)از میان مهارتهای سهگانه مدیریتی(ادراکی، فنی و انسانی) مهارت انسانی یکی از مهارتهای اساسی است و بیشترین ارزش مهارت انسانی به مدیران مدارس و راهنمایان تعلیماتی تعلق دارد، زیرا شغلشان ایجاب میکند که با افراد ارتباطهای رودررو داشته باشند(گریفیث، 1378).…

پایان نامه درباره کیفیت زندگی کاری و مهارتهای انسانی

به عبارت دیگر « مدیریت یعنی هماهنگ کردن منابع انسانی و مادی برای رسیدن به هدف». در تعریفی دیگر مدیریت به معنای سرپرستی انجام دادن کارها به وسیله و از طریق دیگران بیان شده است . در تعاریف فوق بر دو موضوع تأکید شده است : 1. وجود اشخاص مناسب برای انجام کارها 2. به…

پایان نامه درباره وابستگی اجتماعی زندگی کاری و دسترسی به اطلاعات

تعریف عملیاتی: امتیاز آزمودنی با پاسخ به سوالات(12 تا 17) پرسشنامه کیفیت زندگی کاری (والتون،1973) قابل سنجش است. وابستگی اجتماعی زندگی کاری:تعریف مفهومی: وابستگی اجتماعی زندگی کاری، اشاره به نحوه برداشت کارکنان درباره مسئولیت اجتماعی در سازمان دارد(میرکمالی و نارنجی ثانی،1378 ).تعریف عملیاتی: امتیاز آزمودنی با پاسخ به سوالات(18 تا 20) پرسشنامه کیفیت زندگی کاری…