مقاله رایگان درمورد سوالات مربوط به مولفه های سبک پردازش هویت و سبک‏های پردازش هویت

6 47/01346/0ارزش ویژه87/218/296/1واریانس تبیین شده47/2059/1514واریانس کل07/503-4-3- پرسشنامه سبک پردازش هویت:این پرسشنامه برگرفته از مدل برزونسکی (1992) است و دارای سه مولفه می باشد (پیوست3). زیر مقیاس های آن عبارتند از: سبک اطلاعاتی (11 سوال)‏، سبک هنجاری (9 سوال) و سبک سردرگم- اجتنابی (10 سوال) که در جدول(3) تعداد سوالات سبک‏های هویت نشان داده شده است.…

مقاله رایگان درمورد روابط مثبت با دیگران و استقلال و خودمختاری

نوجوانان با سبک هویت هنجاری، نسبت به موضوعات هویتی و تصمیم گیری‏ها به همنوایی با انتظارات و دستورهای افراد مهم و گروه های مرجع می‏پردازند. آنها به طور خودکار، ارزش‏ها و عقاید را بدون ارزیابی آگاهانه قبول می‏کنند و درونی می‏سازند. تحمل کمی برای مواجه شدن با موقعیت‏های جدید دارند (برزونسکی، 1990؛ برزونسکی و کینی،…

منابع پایان نامه ارشد درمورد تحلیل مولفه های اصلی و تحلیل عاملی تاییدی

روش نمونه گیری: روش نمونه گیری در پژوهش حاضر روش در دسترس است.به دین صورت که با مراجعه به مراکز مشاوره تغذیه در شهرستان کرمانشاه از مراجعین اطاعات مورد نیازگردآوری شد .3-4-ابزار پژوهش : پرسشنامه ها مورد استفاده در این پژوهش عبارتند از : الف) پرسشنامه سلامت روانی GHQ28ب) پرسشنامه سبک هویتج) پرسشنامه منبع کنترل…

منابع پایان نامه ارشد درمورد سبک هویت اطلاعاتی و فرایندهای شناختی

2-هدف پژوهشی : بهداشت روانی از طریق به کارگیری نیروهای متخصص در زمینه ی پژوهش و تحقیق ،چه در زمینه ی علت یابی مشکلات روانی و رفتاری و چه در زمینه تشخیص اختلالات و هم چنین درمان آن ها به هدف پژوهشی خود تحقق می بخشد . پژوهش هایی که در زمینه ی سبب شناسی…

منابع پایان نامه ارشد درمورد اختلالات تغذیه و شکل گیری هویت

1-بین مؤلفه های سلامت روان با اختلالات تغذیه ای رابطه وجود دارد. 2-بین مؤلفه های منبع کنترل با اختلالات تغذیه ای رابطه وجود دارد.3-بین مؤلفه های پایگاه هویتی با اختلالات تغذیه ای رابطه وجود دارد. 4- مؤلفه های سلامت روان و منبع کنترل و پایگاههای هویت بیش بینی کننده اختلالات هستند .1-6-تعریف مفهومی و عملیاتی:1-6-1-تعاریف…

اندازه گیری هوش هیجانی، راهبردهای فراشناختی

در مطالعه ی برزونسکی و کوک (2005) نشان دادند دانشجویانی که با سبک اطلاعاتی، سطوح بالایی از استقلال تحصیلی را نشان می دهند، درک روشنی از اهداف آموزشی دارند، دارای مهارت های بالای اجتماعی بوده و گرایش به عملکرد تحصیلی سطح بالا دارند؛ در مقابل، دانشجویان با سبک سردرگم/ اجتنابی در ابعاد و حوزه های…

هویت و بحران هویت، سبک هویت اطلاعاتی

چکیده هدف از پژوهش حاضر، بررسی رابطه هوش هیجانی و سبک های هویت با انگیزه پیشرفت در دانش‫آموزان دختر مقطع متوسطه در سال تحصیلی 94-93 بود. برای این منظور 200 نفر از دانش آموزان دختر سال اول مقطع متوسطه ناحیه 2 شهر کرمانشاه به شیوه‫ی خوشه ای چند مرحله ای تصادفی انتخاب و به وسیله…

مؤلفه های هوش هیجانی، مفهوم هوش هیجانی

روان شناسان زیادی در باره ی هوش شناختی و آزمون های آن کار کرده اند، ولی تاکنون نتوانسته اند تعریفی ارائه دهند که مقبول همه پژوهشگران باشد. خیلی مشکل است که در یک تعریف همه ی جنبه های هوش را در نظر گرفت. زیرا هوش کیفیتی رویت پذیر و احساس شدنی نیست، بلکه یک صفت…