تحقیق با موضوع سازگاری اجتماعی مادران و آموزش مهارت های زندگی

اهمیت و ضرورت آموزش مهارت های زندگی زمانی مشخص می شود که بدانیم آموزش مهارت های زندگی موجب ارتقای تواناییهای روانی- اجتماعی می گردد. این تواناییها فرد را برای برخورد موثر با کشمکش ها و موقعیت های زندگی یاری می بخشند، و به او کمک می کنند تا با سایر انسانها، جامعه و فرهنگ و…

مقاله رایگان درمورد سبک‏های پردازش هویت و تفاوت های جنسیتی

نتایج پژوهش، شمسایی، نیک‏خواه و جدیدی (1385) در زمینه نقش احساس هویت و هوش هیجانی در رضایت زناشویی نشان داد که میزان هویت مردان وزنانی که دارای رضایت زناشویی هستند بیشتر از میزان هویت مردان وزنانی است که رضایت زناشویی ندارند و بیان نمودند که فردی که با هویت پایین وارد زندگی مشترک می‏شود احتمالا…

مقاله رایگان درمورد روابط مثبت با دیگران و استقلال و خودمختاری

نوجوانان با سبک هویت هنجاری، نسبت به موضوعات هویتی و تصمیم گیری‏ها به همنوایی با انتظارات و دستورهای افراد مهم و گروه های مرجع می‏پردازند. آنها به طور خودکار، ارزش‏ها و عقاید را بدون ارزیابی آگاهانه قبول می‏کنند و درونی می‏سازند. تحمل کمی برای مواجه شدن با موقعیت‏های جدید دارند (برزونسکی، 1990؛ برزونسکی و کینی،…

پایان نامه درباره طرحواره های ناسازگار اولیه و طرحواره ناسازگار اولیه

حمیدی )1386) نشان داد که دانشجویان متاهل سبک های دلبستگی ایمن از رضایت مندی زناشویی بالاتری برخوردارند وبر عکس دانشجویانی که از سبک های دلبستگی ناایمن اجتنابی و دوسو گرا برخوردارند،میزان رضایت مندی آن نیز به طور معنادار کم می باشد بیشترپژوهش‌هایانجامشدهدررابطه با دلبستگی و رضایت زناشویی و روابط بین شخصی بوده است وتحقیقات کمی…

پایان نامه درباره تعاملات اجتماعی و نظریه ی مبادله

در روابط نیاز است که عشق از طریق تعهد، صمیمیت و شور و شهوت تجربه گردد وگرنه عشق خواهد مرد. روابط هنگامی که تعهد، صمیمیت و شور و شهوت به صورت برابری متعادل گردند، رضایت را تجربه می گنند و نه مواقعی که یک مولفه غایب باشد یا نا متعادل گردد(کاتلر،2009،ترجمه حاتمی،1389). مطابق با این…

پایان نامه درباره طرح واره های ناسازگار اولیه و طرحواره های ناسازگار اولیه

یانگ و گلوسکی،( 1997)، چنین فرض کردند که رضایت در روابط نزدیک و دوستانه فقط زمانی دیده می شود که هم نیازهای رشدی برآورده شده باشد و هم نیازهای بزرگسالی ارضا شود. چون هریک از زوجین علاوه بر طرحواره هایی که با خود به رابطه می آورند در ارتباط فعلی خود نیز طرحواره هایی به…

دانلود تحقیق با موضوع الگوهای ارتباطی خانواده و رشته های علوم انسانی

تحقیقات داخلی درباره الگوهای ارتباطی خانواده و بخششناهید پور و همکاران (1390) با بررسی 200 زوج از زوجهای مراجعه کننده به مراکز مشاوره شهر کرج به روش نمونه گیری در دسترس نشان داد که بین تعارضات زناشویی و بخشش رابطه معنادار وجود دارد. زندی پور و یادگاری (1386) رابطه بخشش با رضایت از زندگی را…

فعالیت های اجتماعی و تفریحی و رضایت از زندگی زناشویی

ارتباط خوب: روابط خوب با صفاتی نظیر صادقانه، باز، خوب از نظر کلامی و غیر کلامی توصیف می شود. قبول انطباق: قدرت پذیرش خود و طرف مقابل با تمام نقاط ضعف و قوت بودن ادعای بی نقصی در هر دو طرف وجود دارد. سهیم کردن متقابل عواطف و احساسات و قدردانی از یکدیگر: این احساس…

رفتار شهروندی سازمانی و رضایتمندی زناشویی

مک کولاف ، تی سانگ و برایان (2003) در پژوهشی طولی که بر روی نوجوانان انجام دادند، به این نتیجه رسیدند که وجدان تنها عامل شخصیت است که مذهبی بودن را پیشگویی می کند. هیل (2002)و مون(2002) در پژوهش های خود ارتباط منفی معنی داری بین روان رنجورخویی و رفتار شهروندی سازمانی گزارش کردند. وارن(2011)…

مقاله امنیت عاطفی و تحلیل همبستگی پیرسون

از سوی دیگر پژوهش‌های زیادی نشان داده‌اند که آموزش مهارت‌های هیجانی به همسران موجب کاهش تعارض و افزایش رضایت زناشویی شده است. پژوهش‌های فراتحلیلی، اندازه اثر را برای درمان تعارض زناشویی به شیوه آموزش مهارت‌های هیجانی به همسران 90/0 گزارش کرده‌اند (دان و اسکویل،1995؛ به نقل از اعتمادی و همکاران،1385).بخشی از تحقیقات داخلی به بررسی…