پایان نامه ارشد رایگان با موضوع ویژگی شخصیتی برون گرا و کتابخانه های عمومی

بهادری خسروشاهی و هاشمی نصرت آبادی (1391) پژوهشی با عنوان رابطه سرمایه روانشناختی و ویژگیهای شخصیتی با رضایت شغلی در کتابداران کتابخانه های عمومی شهر تبریز انجام دادند . نتایج پژوهش نشان می دهد که سرمایه روانشناختی و مؤلفه های آن با رضایت شغلی همبستگی مثبت و معنی داری دارند. همچنین بین ویژگی شخصیتی برون…

پایان نامه ارشد رایگان با موضوع سرمایه روانشناختی در عرصه مدیریت و توسعه منابع انسانی و سرمایه روانشناختی و خلق مزیت رقابتی پایدار

مرحله سوم: تدوین استراتژی برای غلبه بر مشکلات مرحله چهارم: بکارگیری راه حلهامرحله پنجم: نظارت و ارزشیابی نتایج.در واقع می توان بیان داشت جو مدرسه نتیجه مستقیم ارزشها و هنجارها، عقاید مشارکت کنندگان در محیط مدرسه است، آنگونه که باید با یکدیگر در حال تعامل می باشند. صاحب نظران جو ادراک شده در محیط مدرسه…

تحقیق درباره دیدگاه کردار شناسی و یادگیری اجتماعی

از این نظر مادر کودک به عنوان منشاء همیشگی تامین غذا و آسایش، تقویت کننده ثانویه محسوب می‌شود. بنابراین کودک نه فقط به هنگام گرسنگی و درد به دنبال او است؛ بلکه در مواقع بسیار دیگری نیز وابستگی عمومی خود را به او نشان می‌دهد. در همین راستا نظریه‌پردازان یادگیری اجتماعی فرض براین دارند که…

مقاله رایگان با موضوع تنظیم شناختی هیجان و برانگیختگی هیجانی

بین شناخت و موسیقی ارتباط وجود دارد چی هو و چون (۲۰۰۳) آموزش موسیقی را درزمینه پردازش حافظه مؤثر می‌دانند. کولیر و لوگان (۲۰۰۰) نیز بر این باورند که عملکرد حافظه کوتاه‌مدت با بهره‌گیری از تحریکات موزون شنیداری متناوب، بهتر از زمانی است که تحریکات بینایی به‌کاربرده می‌شود گفته می‌شود موسیقی از راه تصویرسازی ذهنی،…

مقاله رایگان با موضوع انعطاف پذیری شناختی و کارکردهای اجرایی

ترک درماناخراج از درمان3-4- جامعه آماریجامعه آماری پژوهش حاضر، کلیه افراد مراجعه‌کننده به مرکز اجتماع درمان‌مدار وردیج استان تهران در شش‌ماهه دوم سال ۱۳۹۳ بودند که در جهت شرکت در درمان اجتماع مدار وارد این مرکز شده بودند.۳-۵- نمونه و روش نمونه‌گیرینمونه‌ای به تعداد ۳۲ نفر متشکل از افراد شرکت‌کننده در برنامه اجتماع درمان‌مدار با…

مقاله رایگان با موضوع اختلال مصرف مواد و وابستگی به مواد

درمان‌ها در داخل درمان اجتماع مدار در دودسته اجتماع مدارانه و تخصصی صورت می‌گیرد، در بخش درمان اجتماعی ازآنجاکه این اجتماع از قبل طراحی‌شده لذا سیر صحیح و طبیعی آن توسط خود بیماران به‌صورت خودبه‌خودی و خودکار به سمت بهبود رفتارهای تخریب‌شده قبلی هدایت می‌گردد و بیمار بدون آنکه چندان آگاهی قوی به آن داشته…

مقاله رایگان با موضوع راهبردهای تنظیم شناختی هیجان و بهزیستی روان‌شناختی

۲-۲-۱- تنظیم هیجان تاکنون، محققان و نظریهپردازان به یک نقطه توافق درباره تعریف تنظیم هیجان نرسیدهاند. درواقع، بحث و مشاجرهی زیادی درباره آن وجود دارد، تا حدی که چالشها درباره مؤثر بودن آن به‌عنوان یک سازه علمی رو به افزایش است. اگرچه یک نقطه توافق، این عقیده است که تنظیم هیجان مستلزم فرایندهای درونی است…

منابع و ماخذ تحقیق شیوه های پرورش خلاقیت و خلاقیت دانش آموزان

چکیده انگلیسی فصل اولکلیات تحقیقمقدمه:یکی از ویژگی‌های اساسی انسان آگاهی از رفتار خود و برخورداری از نیروی تفکر است به عبارت دیگر انسان می‌تواند از رفتار خود آگاه باشد و در برخورد با مسائل و امور متفاوت از نیروی تفکر خود استفاده کند (شریعتمداری، 1379). اگرچه علاقه به توسعه توانایی‌های تفکر انتقادی در محافل آموزشی…

پایان نامه دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی و ویژگی های جمعیت شناختی

3- کمبود منابع اطلاعاتی و در دسترس نبودن آن .4- ابزار گردآوری داده ها که پرسشنامه می باشد .منابع احمدی ، سید جعفر ، کج باف ، محمد باقر ، (1387) ، بررسی نگرش معنوی دانشجویان دانشگاه اصفهان و ارتباط با برخی ویژگی های جمعیت شناختی .اسماعیلی، علی و گودرزی، شایسته؛ مبانی روان‌شناسی عمومی، تهران،…

پایان نامه نظریه دلبستگی بالبی و روانشناسی اجتماعی

  روانشناسان نیز نخست این نظریه را پیش کشیدند که کودک به این دلیل به مادر دلبستگی پیدا نمی‌کند که مادر منبع تغذیه برای برآورده ساختن یکی از نیازهای کودک است؛ اما این نظریه پاسخ‌گوی برخی واقعیت‌ها نبود. برای مثال جوجه اردک‌ها و جوجه مرغ‌ها هر چند از بدو تولد غذایشان را خودشان تامین می‌کنند…