مقاله رایگان درمورد نظریه های جامعه شناسی و دانش آموزان دبیرستانی

از جمله محدودیت های این پژوهش این است که پرس و جو درباره ارتباطات صمیمی و نزدیک در افراد به خصوص در جامعه ما همواره با نوعی ترس از گفتن واقعیت و فاش شدن اطلاعات شخصی‏ همراه می‏باشد که این عامل می‏تواند موجب سوگیری در پاسخ شرکت‏کنندگان شود.انتخاب جامعه دانشجویی، تعمیم نتایج این پژوهش را…

مقاله رایگان درمورد روابط مثبت با دیگران و استقلال و خودمختاری

نوجوانان با سبک هویت هنجاری، نسبت به موضوعات هویتی و تصمیم گیری‏ها به همنوایی با انتظارات و دستورهای افراد مهم و گروه های مرجع می‏پردازند. آنها به طور خودکار، ارزش‏ها و عقاید را بدون ارزیابی آگاهانه قبول می‏کنند و درونی می‏سازند. تحمل کمی برای مواجه شدن با موقعیت‏های جدید دارند (برزونسکی، 1990؛ برزونسکی و کینی،…

منابع پایان نامه ارشد درمورد اختلالات تغذیه و شکل گیری هویت

1-بین مؤلفه های سلامت روان با اختلالات تغذیه ای رابطه وجود دارد. 2-بین مؤلفه های منبع کنترل با اختلالات تغذیه ای رابطه وجود دارد.3-بین مؤلفه های پایگاه هویتی با اختلالات تغذیه ای رابطه وجود دارد. 4- مؤلفه های سلامت روان و منبع کنترل و پایگاههای هویت بیش بینی کننده اختلالات هستند .1-6-تعریف مفهومی و عملیاتی:1-6-1-تعاریف…