مقاله رایگان درمورد روابط مثبت با دیگران و استقلال و خودمختاری

نوجوانان با سبک هویت هنجاری، نسبت به موضوعات هویتی و تصمیم گیری‏ها به همنوایی با انتظارات و دستورهای افراد مهم و گروه های مرجع می‏پردازند. آنها به طور خودکار، ارزش‏ها و عقاید را بدون ارزیابی آگاهانه قبول می‏کنند و درونی می‏سازند. تحمل کمی برای مواجه شدن با موقعیت‏های جدید دارند (برزونسکی، 1990؛ برزونسکی و کینی،…

مقاله رایگان درمورد سبک پردازش هویت هنجاری و دلبستگی در دوران کودکی

فصل اولمقدمهکلیاتاز مظاهر زندگی اجتماعی انسان، وجود تعامل‏ها و ارتباطات میان افراد می‏باشد. ما بخش عمده‏ای از زندگی خود را در ارتباط با دیگران سپری می‏کنیم و یا در فکر آن به سر می‏‏بریم. چگونگی ارتباط ما با افرادی که با آن‏ها زندگی می‏کنیم و دوست‏شان داریم و همواره در تعامل مستمر و مداوم با…

تحقیق درباره محدودیت های غیرقابل کنترل و ویژگی های جمعیت شناختی

از محدودیت های برتر که تحت اختیار پژوهشگر و قابل کنترل می باشند پیشداوری در مورد نتایج تحقیق و جهت دار نمودن تحقیق به سمت علاقه محقق می باشد که سعی شد در تحقیق حاضر از این گونه پیشداوری ها خودداری نماییم. 5-4-2-محدودیت های غیرقابل کنترل:نتایج تحقیق حاضر با توجه به ویژگی های نمونه آماری…

تحقیق درباره مکانیسم های دفاعی و سبک های دلبستگی

بین سبک های دلبستگی ایمن و مکانیسمهای دفاعی رشد یافته دانشجویان رابطه مثبت وجود دارد.بین سبک های دلبستگی نا ایمن  (اجتنابی و دوسوگرا) و مکانیسمهای دفاعی رشد نایافته و نورتیک دانشجویان رابطه مثبت وجود دارد. بین مکانیسمهای دفاعی رشد یافته و سلامت روانی دانشجویان رابطه مثبت وجود دارد.بین مکانیسمهای دفاعی رشد نا یافته و نورتیک و…

پایان نامه درباره طرح‌واره‌های ناسازگار اولیه و طرحواره های ناسازگار اولیه

درپژوهش شاور وبرنان (1995) افراد با دلبستگی ناایمن اجتنابی نیاز به محبت خود را با رویاروییهای کوتاه جنسی مخفی می کردند. افراد با دلبستگی اضطرابی سریعا خشمگین و مضطرب می شدند . هر دو گروه برای دوری از تنش مقادیر زیادی الکل می نوشیدند. (شاور وبرنان1995 به نقل از برگ1383)..در پژوهش شاور و نافتل(2006)همبستگی بین…

پایان نامه درباره طرحواره های ناسازگار اولیه و طرحواره های ناسازگار

فریمن در باره سازه های فکری وطرحواره های ناسازگار اولیه به عنوان پیشگوی سازگاری بین فردی ورضایت زناشویی نشان داد بین طرحواره های ناسازگار اولیه، تفسیر مشکلات، سازگاری بین فردی، رضایت زناشویی همبستگی مثبت معناداری وجود دارد. بین زن و مرد از لحاظ طرحواره های ناسازگار اولیه تفاوت معنادار وجود دارد. زنان نمرات بیشتری از…

پایان نامه درباره تعریف دلبستگی بزرگسالان و نظریه دلبستگی باولبی

2-3-2-3- دلبستگی ناایمن- مقاوم(مضطرب- دوسوگرا)(تیپ C) این کودکان وقتی مادر آنها را ترک می کند بسیار درمانده وناراحت می شوند، اما در بازگشت مادر در برابر او به مقاومت دست می زنند، یعنی در آن واحد هم در جستجوی برقراری ارتباط جسمانی با مادر هستند و هم از آن پرهیز می کنند. ظاهرا رفتار مادران…

پایان نامه درباره تعریف نظری طرحواره های ناسازگار اولیه و تعریف مفهومی سبک های دلبستگی

اهداف فرعی: 1-بررسی تعیین سبک های دلبستگی با تعهد زناشویی در دانشجویان متأهل دانشگاه علوم و تحقیقات واحد کرمانشاه2- بررسی رابطه سبک دلبستگی ایمن با تعهد زناشویی در دانشجویان متأهل دانشگاه علوم و تحقیقات واحد کرمانشاه3-بررسی رابطه سبک دلبستگی اضطرابی با تعهد زناشویی در دانشجویان متأهل دانشگاه علوم و تحقیقات واحد کرمانشاه4-بررسی رابطه سبک دلبستگی…

پایان نامه درباره طرح واره های ناسازگار اولیه و طرحواره های ناسازگار اولیه

طلاق خود متأثر از عواملی از قبیل عدم شناخت و درک صحیح از تفاوت های میان زن و شوهر ،بیش داوری غلط همسر،نداشتن مهارت در ایجاد روابط بین زن و شوهر(الصافی،1380) از جمله پیامدهای منفی طلاق می توان به موارد زیر اشاره کرد: بزهکاری،پرخاشگری،مشکلات عمیق عاطفی،سطح اضطراب بالا،افسردگی،خود کشی،قتل،مشکلات تندرستی برای زوجین را به دنبال…

پایان نامه درباره امنیت عاطفی و طرح واره های ناسازگار اولیه

4-4- فرضیه ها……………………………………………………………………………………………………………………….73 فصل پنجم……………………………………………………………………………………………………………………………..795-1- بحث و نتیجه گیری ………………………………………………………………………………………………………..805-2-محدودیت های پژوهش …………………………………………………………………………………………………..855-3-پیشنهادات پژوهش…………………………………………………………………………………………………………..86پیوست ها………………………………………………………………………………………………………………………………..88منابع و مآخذ……………………………………………………………………………………………………………………………97چکیدهدر طول زندگی مشترک متغیر های گوناگونی بر نحوه ارتباط زوجین با یکدیگر تاثیر می گذارد این متغیر ها می توانند تعهد وعدم تعهد زن و شوهر را به همراه داشته باشد. تعهد زناشویی به معنای وفادار ماندن به…