مقاله رایگان درمورد روابط مثبت با دیگران و استقلال و خودمختاری

نوجوانان با سبک هویت هنجاری، نسبت به موضوعات هویتی و تصمیم گیری‏ها به همنوایی با انتظارات و دستورهای افراد مهم و گروه های مرجع می‏پردازند. آنها به طور خودکار، ارزش‏ها و عقاید را بدون ارزیابی آگاهانه قبول می‏کنند و درونی می‏سازند. تحمل کمی برای مواجه شدن با موقعیت‏های جدید دارند (برزونسکی، 1990؛ برزونسکی و کینی،…

مقاله رایگان درمورد فرایند شکل گیری دلبستگی و انواع سبک های دلبستگی

سبک دلبستگی در سال‏های ابتدایی زندگی کودک با توجه به برآورده شدن نیازهای وی توسط والدین و سایرین شکل می‏گیرد. شکل‏گیری دلبستگی تدریجی است و کودک تمایل دارد با کسی که در رفع اضطراب‏ها و نیازهای او توانمندتر است، زندگی کند. از این رو می‏توان بیان داشت که دلبستگی و مکانیزم‏های رفتاری مرتبط با آن…

مقاله رایگان درمورد سبک‏های پردازش هویت و سبک های پردازش هویت

بنابر نتایج پژوهش‏ها مشکلاتی مانند افسردگی، اضطراب، عزت نفس پایین، رضایت ارتباطی پایین، با ترس از صمیمیت در ارتباط می‏باشد. هم‏چنین اجتناب از روابط صمیمانه می‏تواند اثرات بدی بر سلامت هیجانی داشته باشد که منجر به تنهایی و انزوای هیجانی و پاسخ نا‏کارآمد به استرس می‏شود (دویی و ثلن، 1993). بنابراین افرادی که از صمیمیت…

تحقیق درباره محدودیت های غیرقابل کنترل و ویژگی های جمعیت شناختی

از محدودیت های برتر که تحت اختیار پژوهشگر و قابل کنترل می باشند پیشداوری در مورد نتایج تحقیق و جهت دار نمودن تحقیق به سمت علاقه محقق می باشد که سعی شد در تحقیق حاضر از این گونه پیشداوری ها خودداری نماییم. 5-4-2-محدودیت های غیرقابل کنترل:نتایج تحقیق حاضر با توجه به ویژگی های نمونه آماری…

تحقیق درباره اطلاعات دموگرافیک و سبک های دلبستگی

3-5- روش گردآوری اطلاعاتمهمترین روشهای گردآوری اطلاعات در این تحقیق بدین شرح است : الف: مطالعات کتابخانه ای؛ که جهت گردآوری اطلاعات در زمینه مبانی نظری و ادبیات تحقیق موضوع، از منابع کتابخانه ای، و مقالات استفاده شده است.ب. تحقیقات میدانی: در این قسمت به منظور جمع آوری داده ها و اطلاعات برای تجزیه و…

تحقیق درباره سبک دلبستگی ناایمن و مکانیسم های دفاعی

4- شرایط خانواد‌گی: شرایط استرس زایی چون از د‌ست د‌اد‌ن شغل، زند‌گی زناشویی نابسامان، مشکلات مالی و استرس‌زاهای د‌یگر می‌توانند‌ با ایجاد‌ اختلال د‌ر حساسیت والد‌ین کیفیت د‌لبستگی را تضعیف کنند‌.2-3-6-دﻟﺒﺴﺘﮕﯽ در ﺑﺰرﮔﺴﺎﻟﯽبالبی در نظریه دلبستگی خود به فرضیه فروید اشاره می‌کند که رابطه نوزاد- والد نمونه‌ای نخستین برای روابط عاشقانه بعدی در بزرگسالی است…

پایان نامه پیشرفت تحصیلی دانش آموزان و برنامه ریزی آموزش عالی

فهرست منابع منابع فارسیابراهیم زاده پارسایی ،ملیحه (1387)”مقایسه سبک های فرزند پروری والدین مذهبی وغیر مذهبی “پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه شهید بهشتی ابراهیمی قوام،صغری(1374)”بررسی شیوه های برقراری ارتباط سازنده والدین بافرزندان “،مجله تربیت ،سال یازدهم ،شماره 3. آقا محمدیان،حمیدرضا و مهران حسینی ، (1384)،”روان شناسی بلوغ ونوجوانی ، مشهد ،انتشارات دانشگاه فردوسی.احدی، حسن، محسنی،…

پایان نامه درباره طرحواره های ناسازگار اولیه و طرحواره ناسازگار اولیه

حمیدی )1386) نشان داد که دانشجویان متاهل سبک های دلبستگی ایمن از رضایت مندی زناشویی بالاتری برخوردارند وبر عکس دانشجویانی که از سبک های دلبستگی ناایمن اجتنابی و دوسو گرا برخوردارند،میزان رضایت مندی آن نیز به طور معنادار کم می باشد بیشترپژوهش‌هایانجامشدهدررابطه با دلبستگی و رضایت زناشویی و روابط بین شخصی بوده است وتحقیقات کمی…

پایان نامه درباره طرحواره های ناسازگار اولیه و طرحواره های ناسازگار

افراد دوسوگرا، دیگران را به عنوان افرادی پیچیده که مشکل می شود آنها را فهمید، می بینند. خاطرات، باورها ،اهداف و روش های افراد دوسوگرای- اضطرابی در راستای اعتماد به نفس پایین و مجذوب شدن در ارتباطاتشان است، به دلیل اینکه آنها در کنار آمدن با خودشان دچار مشکل هستند تمایل به نزدیکی و وابستگی…

پایان نامه درباره ماهیت و مفهوم تعهد زناشویی و رضایتمندی زناشویی

فصل دومادبیات و پیشنه پژوهش2-مبانی نظری و تحقیقات پیشین2-1-پیشگفتاردراینفصل بهپیشینهنظریوپژوهشیمرتبطباتحقیقحاضرپرداختهمی‌شود. در‌اینقسمتاین‌مباحثمطرح‌خواهندشد: خانواده،ازدواج، سبک های دلبستگی، سبک های دلبستگی در کودکان،سبک های دلبستگی در بزرگسالان،ونقش دلبستگی در روابط،طرحواره‌هاونقشآنهادرخانواده؛طرحواره‌هاوارتباطآنها‌ بافرضیات،انتظارات ‌واستانداردها؛شکلگیریطرحواره‌هایخانوادگی؛طرحواره‌هایناکارآمدومنشاءآنها؛انواعطرحواره‌هاوخصوصیاتآنها؛سبک‌هایمقابله‌ایناکارآمد؛طرحواره‌هایفردیوخانوادگی. درقسمتپیشینهتحقیق،پژوهش‌هایانجامگرفتهدرراستایموضوعتحقیقکهدرداخل یاخارجازکشورانجامگرفته‌اند،ذکرشده اند.2-2-خانواده اولین‌تعریفحرفه‌ایازخانوادهرامورداک (1949؛بهنقلازمینوچین،ترجمهثنایی، 1375) ارائهدادهاست. مورداک 250 گزارشقومشناختیرابررسیکردکهدرآنهاواژه‌ خانوادهتعریفوتوصیفشدهبود. اوبراساسمطالعهخوداینتعریفراارائهکرد: «خانوادهیکگروه اجتماعیاستکهتوسطمحلزندگیمشترک،مشارکتاقتصادیوتولیدمثلمشخصمی‌شود. خانوادهشاملبزرگسالانیازهردوجنسمی‌باشد؛حداقلدونفرکهروابطجنسیتاییدشدهاجتماعیدارندویکیاچندفرزندداشتهکهیافرزندخودشانویافرزندخواندهآنهاست.» خانوادهنظاماجتماعیاستکهبراساسازدواجوقراردادهایآنشکلمی‌گیردودربرگیرندهروابطیاستکهشاملازخودگذشتگی،تعهد،صمیمیتوآرامشروحیوجسمیاست (مینوچین، 1975،ترجمهثنایی، 1375).2-2-1ازدواجازدواجیکیازمهمترینوبنیادی‌ترینروابطانسانیمحسوبمی‌شود،زیراساختاراولیهایجادروابطخانوادگیوپرورشنسل‌هایبعدیرافراهممی‌آورد. ازدواجوتشکیلخانوادهیکپدیدهچندبعدیزیستی،روانیواجتماعیاست. پسازانتخابهمسروشروعزندگیمشترک،مرحلهجدیدیازتحولبهوجودمی‌آیدوهمهتجربه‌هایقبلیفردازموقعیت‌هایمختلفزندگیفردی،خانوادگیواجتماعیبهحیطهزندگیمشترکآوردهمی‌شود. غنیبود هچنینتجربه‌هاییاستکهمی‌تواندباعثایجاد‌ احساسرضایتاززندگیزناشوییشود. زوجیندرمحیطسالمخانوادهاحساسرضایتبیشتریپیدامی‌کنندوبهدنبالآنمی‌توانندوقتوانرژیونشاطبیشتریراصرفانتقالاحساساتمثبتبهیکدیگرکنند (لارسونوآلمیدا،…