منبع تحقیق درمورد راهبردهای مقابله ای و بیماران همودیالیزی

20/003/204/086/0چنانچه در جدول 23-4 قابل مشاهده است با توجه به سطوح معناداری ; در گام 1 صفت شخصیتی باوجدان بودن ،درگام 2 صفت شخصیتی باوجدان بودن و راهبرد مقابله ای هیجان محور ، درگام 2 صفت شخصیتی باوجدان بودن و راهبرد مقابله ای هیجان محور و صفت شخصیتی دلپذیر بودن قادر به پیش بینی کیفیت…

منبع تحقیق درمورد راهبردهای مقابله ای و راهبردهای مقابله

بیمارمساله محور21/0-07/0*25/006/0-02/0مراقب* همبستگی در سطح 05/0 ** همبستگی در سطح 01/0چنانچه جدول 5-4 نشان میدهد بین خود کار آمدی با کیفیت زندگی بیماران و مراقبان در سطح 05/0و باحیطه های سلامت اجتماعی و سلامت محیطی بیماران و بین خود کار آمدی با سلامت روانشناختی و سلامت اجتماعی مراقبان درسطح 01/0 رابطه مثبت وجود دارد. بنابراین…

منبع تحقیق درمورد ویژگی‌های شخصیتی و مدل پنج عاملی

فصل سوم روش پژوهش1-3روش انجام تحقیقروش انجام پژوهش با توجه به ماهیت موضوع، همبستگی و آزمایشی می‌باشد.2-3جامعه آماریجامعه آماری شامل کلیه بیماران دچار ضایعه نخاعی مراجعه کننده به کلینیک طب سوزنی دکتر محمد جلال وفا در سال 1392در شهر زنجان و مراقبان آنها بود. علت انتخاب این مرکز درمانی مراجعه تعداد زیادی از بیماران از…

منبع تحقیق درمورد قابلیت جایگزینی و الگوبرداری و راهبردهای مقابله ای

قابلیت رمزگذاری به افراد اجازه می دهد که به طور موفقیت آمیز نسبت به محیط خاصی که در آن قرار دارند واکنش نشان داده، آن را تغییر دهند و یا با آن سازگار شوند. با استفاده از رمزها، اطلاعات مربوط به تجربه های مشاهده شده با مدل های شناختی درونی پردازش شده و فوراً جایگزین…

منبع تحقیق درمورد سازمان بهداشت جهانی و راهبردهای مقابله ای

بین کیفیت زندگی و سلامتی ارتباط تنگاتنگی وجود دارد. کیفیت زندگی مفهومی است که احساس خوب بودن را از نظر جسمانی و روانی در بر می گیرد.کیفیت زندگی اگر چه در متون پزشکی مکرراً بحث شده، اما اندازه‌گیری آن با دیدگاه‌ها، روش‌ها و ابعاد متنوعی انجام شده است. مطابق مطالعات گوناگون دربین اجزا متنوع کیفیت…

تحقیق با موضوع مهارت مقابله با استرس و آموزش مهارت های زندگی

آلبرتین (2001) به این نتیجه دست سافت که آموزش مهارت های زندگی موجب افزایش نقش فعالی در زندگی، مسئولیت پذیری در محیط شغلی و برنامه ریزی برای آینده و توانایی تفکر انتقادی می شود.مطالعه ملک پور وهمکاران(1384) نشان داد که آموزش مهارت های زندگی می تواند روشی مؤثر برای کاهش فشار روانی مادران کودکان کم…

تحقیق با موضوع آموزش مهارت های زندگی و آموزش مهارتهای زندگی

پژوهش های هیتر (1995) نشان داد که عوامل متعددی از جمله محیط خانواده، طبقه اجتماعی، نژاد، عزت نفس و… می توانند به طور مستقیم در سازگاری اجتماعی تأثیر بگذارند. زهرا حاج امینی و همکاران (1387) تحقیقی را بر روی 172 دانش آموز پسر شهر تهران انجام داد و به این نتیجه رسید در دوره نوجوانی…

تحقیق با موضوع عوامل مؤثر در سازگاری و توانایی ایجاد ارتباط

طبق مدل تئوری یادگیری شناختی نوین افراد خطر آفرین سطوح بالاتری از احساس ناامنی آموخته شده دارند و از طرفی آن ها می توانند به چهارچوب های شناختی که ناامنی کمتری را تحریک می کنند دست یابند(پاشایی، 1388). 8-2سازگاری اجتماعی سازگاری اجتماعی به عنوان مهمترین نشانه سلامت روان از مباحث مهمی است که توجه روانشناسان،جامعه…

تحقیق با موضوع آموزش مهارت های زندگی و مهارت های مقابله ای

در پژوهش حاضر، سازگاری اجتماعی نمره ای است که هر شرکت کننده از پرسشنامه ی سازگاری بل به دست می آورد. فصل دوممبانی نظری و پیشینه تحقیق1-2مقدمه تغییرات پرشتاب و چشمگیر دنیای امروز ایجاب میکند که انسان ها پیوسته خود را با آن ها هماهنگ کنند تا تعادل از بین رفته خود را دوباره برقرار…

تحقیق با موضوع سازگاری اجتماعی مادران و آموزش مهارت های زندگی

اهمیت و ضرورت آموزش مهارت های زندگی زمانی مشخص می شود که بدانیم آموزش مهارت های زندگی موجب ارتقای تواناییهای روانی- اجتماعی می گردد. این تواناییها فرد را برای برخورد موثر با کشمکش ها و موقعیت های زندگی یاری می بخشند، و به او کمک می کنند تا با سایر انسانها، جامعه و فرهنگ و…