مقاله رایگان درمورد روابط مثبت با دیگران و استقلال و خودمختاری

نوجوانان با سبک هویت هنجاری، نسبت به موضوعات هویتی و تصمیم گیری‏ها به همنوایی با انتظارات و دستورهای افراد مهم و گروه های مرجع می‏پردازند. آنها به طور خودکار، ارزش‏ها و عقاید را بدون ارزیابی آگاهانه قبول می‏کنند و درونی می‏سازند. تحمل کمی برای مواجه شدن با موقعیت‏های جدید دارند (برزونسکی، 1990؛ برزونسکی و کینی،…

تحقیق درباره مکانیسم های دفاعی و سبک های دلبستگی

هدف اصلی از انجام این پژوهش بررسی رابطه بین سبک های  دلبستگی، مکانیسم های دفاعی و سلامت روان دانشجویان بوده است. بدین منظور ابتدا به مطالعه مبانی نظری تحقیق پرداخته شد. در این راستا کلیه منابع در اختیار اعم از فارسی و لاتین مورد مطالعه قرار گرفت و همچنین تحقیقاتی که در گذشته در این…

دانلود تحقیق با موضوع الگوهای ارتباطی خانواده و عواطف مثبت و منفی

اهمیت توجه به الگوهای ارتباطی نه تنها از جهت اثرگذاری آن بر میزان رضایت زناشویی است بلکه الگوهای ارتباطی مبتنی برگفت و شنود بر میزان شادی افراد نیز مؤثر است(فاتحی زاده و احمدی،1384). کنش های متقابل میان فرزندان و والدین، اساس تحول عاطفی تلقی می گردد و این واکنش متقابل در تمام مراحل عمر خود…

دانلود پایان نامه ارشد با موضوع ویژگیهای شخصیتی و بی ثباتی هیجانی

در بین این سه گروه، در خرده مقیاس های روان رنجوری، برونگرایی، توافق پذیری و وظیفه شناسی تفاوت معنی دار وجود داشت. نتایج نشان داد که بین خرده مقیاس روان رنجوری ویژگیهای شخصیتی والدین کودکان با اختلال نافرمانی مقابله ای، اختلال سلوک و عادی تفاوت معنی دار وجود داشته و با توجه به اینکه میانگین…

آگاهی اجتماعی و مدیریت رابطه، آگاهی اجتماعی

1- تحمل تنش ها : توان تحمل فرد را در برابر رویدادهای ناخوشایند و شرایط تنش زا و هیجان های شدید بررسی می کند. 2- کنترل تکانه ها : توانایی مقاومت فرد را در برابر تنش ها یا وسوسه و کنترل هیجان های خویش بررسی می کند.4- دیدگاه برادبری-گریوزبرادبری و گریوز(2005) معتقدند که هوش هیجانی…