مقاله رایگان درمورد روابط مثبت با دیگران و استقلال و خودمختاری

نوجوانان با سبک هویت هنجاری، نسبت به موضوعات هویتی و تصمیم گیری‏ها به همنوایی با انتظارات و دستورهای افراد مهم و گروه های مرجع می‏پردازند. آنها به طور خودکار، ارزش‏ها و عقاید را بدون ارزیابی آگاهانه قبول می‏کنند و درونی می‏سازند. تحمل کمی برای مواجه شدن با موقعیت‏های جدید دارند (برزونسکی، 1990؛ برزونسکی و کینی،…

مقاله رایگان درمورد سبک‏های پردازش هویت و سبک های پردازش هویت

بنابر نتایج پژوهش‏ها مشکلاتی مانند افسردگی، اضطراب، عزت نفس پایین، رضایت ارتباطی پایین، با ترس از صمیمیت در ارتباط می‏باشد. هم‏چنین اجتناب از روابط صمیمانه می‏تواند اثرات بدی بر سلامت هیجانی داشته باشد که منجر به تنهایی و انزوای هیجانی و پاسخ نا‏کارآمد به استرس می‏شود (دویی و ثلن، 1993). بنابراین افرادی که از صمیمیت…

مقاله رایگان درمورد سبک پردازش هویت هنجاری و دلبستگی در دوران کودکی

فصل اولمقدمهکلیاتاز مظاهر زندگی اجتماعی انسان، وجود تعامل‏ها و ارتباطات میان افراد می‏باشد. ما بخش عمده‏ای از زندگی خود را در ارتباط با دیگران سپری می‏کنیم و یا در فکر آن به سر می‏‏بریم. چگونگی ارتباط ما با افرادی که با آن‏ها زندگی می‏کنیم و دوست‏شان داریم و همواره در تعامل مستمر و مداوم با…

منابع پایان نامه ارشد درمورد تحلیل مولفه های اصلی و تحلیل عاملی تاییدی

روش نمونه گیری: روش نمونه گیری در پژوهش حاضر روش در دسترس است.به دین صورت که با مراجعه به مراکز مشاوره تغذیه در شهرستان کرمانشاه از مراجعین اطاعات مورد نیازگردآوری شد .3-4-ابزار پژوهش : پرسشنامه ها مورد استفاده در این پژوهش عبارتند از : الف) پرسشنامه سلامت روانی GHQ28ب) پرسشنامه سبک هویتج) پرسشنامه منبع کنترل…

منابع پایان نامه ارشد درمورد سبک هویت اطلاعاتی و فرایندهای شناختی

2-هدف پژوهشی : بهداشت روانی از طریق به کارگیری نیروهای متخصص در زمینه ی پژوهش و تحقیق ،چه در زمینه ی علت یابی مشکلات روانی و رفتاری و چه در زمینه تشخیص اختلالات و هم چنین درمان آن ها به هدف پژوهشی خود تحقق می بخشد . پژوهش هایی که در زمینه ی سبب شناسی…

هوش هیجانی و مؤلفه های آن، مهارت های اجتماعی

سبک اجتنابی 238/0 091/0 142/0 601/2 010/0سبک اطلاعاتی 031/0- 095/0 019/0- 326/0- 745/0 تعهد 163/0- 091/0 100/0- 794/1- 074/0خودآگاهی 189/0 099/0 118/0 916/1 057/0خودمدیریتی 222/0 062/0 207/0 585/3 000/0آگاهی اجتماعی 133/0- 106/0 078/0- 251/1- 213/0مدیریت روابط 584/0- 105/0 339/0- 552/5- 000/0ضرایب رگرسیون هر یک از متغیرهای پیش‌بین نشان می‌دهد که سبک هنجاری (01/0≥P)، سبک اجتنابی…

سبک هویت اطلاعاتی، روش آلفای کرونباخ

3-5-2- پرسشنامه سبک هویت برزونسکی (ISI) این پرسشنامه مشتمل بر 40 گویه است که برزونسکی، (1989 به نقل از برزونسکی و آدامز، 1999) آن را به منظور ارزیابی جهت گیری یا سبک هویت افراد تدوین کرده است. این آزمون که از 4 خرده مقیاس تشکیل شده است، سه سبک هویتی اطلاعاتی، هنجاری و سردرگم/ اجتنابی…

هویت و پیشرفت تحصیلی، مؤلفه های هوش هیجانی

پژوهش صابر و پاشاشریفی(1392) با عنوان پیش بینی ابعاد درگیری تحصیلی بر اساس سبک های هویت در دانش آموزان دختر پایه اول دبیرستان های دولتی تهران می پردازند. نتایج نشان داد که سبک های هویت اطلاعاتی و هنجاری همه ابعاد درگیری تحصیلی را پیش بینی می کند؛ اما سبک سردرگم/ اجتنابی تنها بعد رفتاری و…

الگوهای ارتباطی خانواده، مراحل شکل گیری هویت

سبک هنجاری با تقلید و پیروی شناسایی می شود. افراد با سبک هنجاری دارای ذهن بسته و انعطاف ناپذیر هستند. در زمان تصمیم گیری به توصیه منابع قدرت توجه می کنند. برای تصمیم گیری از روش های تعیین شده و از پیش مقدر شده، بهره می برند. مقابله غیرفعال در برابر توصیه ها و ملاک…

شکل گیری احساس هویت، مقابله مسئله مدار

دومین جنبه ی مهم خود، هویت است. هویت وسیله ای است که خود از طریق آن با جامعه ای ارتباط برقرار می کند، به طوری که نشان می دهد فرد در بستر فرهنگی، چه کسی است(دوکس و همکاران، 1995؛ گکاس و بروک ، 1995). البته انسان ها صفات شخصیت و تلاش های منحصر به فردی…