منبع تحقیق درمورد راهبردهای مقابله ای و بیماران همودیالیزی

20/003/204/086/0چنانچه در جدول 23-4 قابل مشاهده است با توجه به سطوح معناداری ; در گام 1 صفت شخصیتی باوجدان بودن ،درگام 2 صفت شخصیتی باوجدان بودن و راهبرد مقابله ای هیجان محور ، درگام 2 صفت شخصیتی باوجدان بودن و راهبرد مقابله ای هیجان محور و صفت شخصیتی دلپذیر بودن قادر به پیش بینی کیفیت…

منبع تحقیق درمورد بیماران همودیالیزی و مهارت های اجتماعی

ارزیابی: لازاروس- فولکمن (1984) به سه نوع برآورد توسط فرد در سنجش یک رویداد اشاره می کند:ارزیابی اولیه: عبارت است از اینکه فرد به این نتیجه می رسد که رویداد معینی تنیدگی زاست یا نه و درجه خطرناک بودن آن چقدر است. اما به این معنا نیست که ارزیابی مهم ترین نوع ارزیابی باشد.ارزیابی ثانویه:…

منبع تحقیق درمورد قابلیت جایگزینی و الگوبرداری و راهبردهای مقابله ای

قابلیت رمزگذاری به افراد اجازه می دهد که به طور موفقیت آمیز نسبت به محیط خاصی که در آن قرار دارند واکنش نشان داده، آن را تغییر دهند و یا با آن سازگار شوند. با استفاده از رمزها، اطلاعات مربوط به تجربه های مشاهده شده با مدل های شناختی درونی پردازش شده و فوراً جایگزین…

منبع تحقیق درمورد سازمان بهداشت جهانی و راهبردهای مقابله ای

بین کیفیت زندگی و سلامتی ارتباط تنگاتنگی وجود دارد. کیفیت زندگی مفهومی است که احساس خوب بودن را از نظر جسمانی و روانی در بر می گیرد.کیفیت زندگی اگر چه در متون پزشکی مکرراً بحث شده، اما اندازه‌گیری آن با دیدگاه‌ها، روش‌ها و ابعاد متنوعی انجام شده است. مطابق مطالعات گوناگون دربین اجزا متنوع کیفیت…

تحقیق با موضوع دلبستگی به والدین و همسالان و آموزش مهارت های زندگی

علی رغم تلاش های بسیار جهت همتا کردن گروه ها، امکان رسیدن به نمونه های کاملا یکسان، امکان پذیر نبود. عدم همکاری بعضی از پاسخگویان با پژوهشگر به طور کامل.4-5 پیشنهادات 1-4-5پیشنهادات کاربردی:باتوجه به اینکه نتایج تحقیق نشان می دهد که آموزش مهارت های زندگی بر سازگاری مادران داری کودک کم توان ذهنی تأثیر معنی…

تحقیق با موضوع آموزش مهارت های زندگی و آموزش مهارتهای زندگی

پژوهش های هیتر (1995) نشان داد که عوامل متعددی از جمله محیط خانواده، طبقه اجتماعی، نژاد، عزت نفس و… می توانند به طور مستقیم در سازگاری اجتماعی تأثیر بگذارند. زهرا حاج امینی و همکاران (1387) تحقیقی را بر روی 172 دانش آموز پسر شهر تهران انجام داد و به این نتیجه رسید در دوره نوجوانی…

تحقیق با موضوع سازگاری اجتماعی مادران و آموزش مهارت های زندگی

جدول10-4……………………………………………………………………………………………………………………………………..70فهرست نمودارهاعنوانصفحهنمودار 1-4 …………………………………………………………………………………………………………………………….56نمودار 2-4……………………………………………………………………………………………………………………………..57نمودار 3-4……………………………………………………………………………………………………………………………..59نمودار 4-4……………………………………………………………………………………………………………………………..61نمودار 5-4……………………………………………………………………………………………………………………………..63نمودار 6-4……………………………………………………………………………………………………………………………..65چکیدههدف پژوهش حاضر بررسی اثربخشی آموزش مهارت های زندگی بر سازگاری اجتماعی مادران دارای کودک کم توان ذهنی بود. طرح پژوهش، ازنوع پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل است.جامعه آماری شامل کلیه مادران دارای کودک کم توان ذهنی در شهرستان سیرجان بوده است. حجم نمونه30نفر که…

پایان نامه ارشد رایگان با موضوع مزیت رقابتی پایدار و روانشناسی مثبت گرا

امروزه نظام آموزش وپرورش بنا به ضرورت تغییرات اجتماعی یکی از سازمانهای پیچیده وبزرگ اجتماعی در هر کشوری محسوب می شود وبا رشد و توسعۀ اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی، پیوندی ناگسستنی دارد و به تدریج از یک حالت سادهء ابتدائی به یک حالت پیچیده در امده است.لذا همه دولت ها پرداختن به آموزش و پرورش…

مقاله رایگان درمورد روابط مثبت با دیگران و استقلال و خودمختاری

نوجوانان با سبک هویت هنجاری، نسبت به موضوعات هویتی و تصمیم گیری‏ها به همنوایی با انتظارات و دستورهای افراد مهم و گروه های مرجع می‏پردازند. آنها به طور خودکار، ارزش‏ها و عقاید را بدون ارزیابی آگاهانه قبول می‏کنند و درونی می‏سازند. تحمل کمی برای مواجه شدن با موقعیت‏های جدید دارند (برزونسکی، 1990؛ برزونسکی و کینی،…

منابع تحقیق درمورد پیشرفت تحصیلی دانش آموزان و رشد اجتماعی دانش آموزان

نتایج تحقیق بال بونی (2000) مؤید آن است که معلمان دارای تجربه آموزش های ویژه نسبت به معلمانی که چنین تجربه ای را نداشته اند گرایش مثبت تری نسبت به آموزش تلفیقی دارند و همچنین والدینی که از وضعیت اقتصادی بالایی برخوردار بودند گرایش مثبت تری نسبت به آموزش تلفیقی نشان دادند. اُپدال (2001) با…