منابع تحقیق درمورد نظریه خودکار آمدی بندورا و اجتماعی بودن انسان

5-2 محدودیت های پژوهش ……………………………………………………………………………………………..935-3 پیشنهادات پژوهشی…………………………………………………………………………………………………….93 منابع………………………………………………………………………………………………………………………………….95 1-1 مقدمهفراهم نمودن امکانات آموزشی و پرورشی یکسان برای تمام کودکان جامعه از اصول مسلم نظام های آموزشی کشورهاست. جوامع همواره در پی این هستند که کودکان خود را جامعه پذیر بار آورده و تا حد ممکن استعدادهای فطری آنان را شکوفا نمایند. نظام آموزشی که مطمئناً…

پایان نامه درباره بهره وری نیروی انسانی و مشارکت در تصمیم گیری

هاسکو (2006) مهارتهای مورد نیاز برای رهبری را از ملزومات اصلی کار تیمی بیان میکند. او کار مناسب تیمی را مستلزم داشتن مهارتهای لازم میداند که توسط مدیران با واگذاری مسئولیت به افراد تیم و زیردستان کسب میشود. در بیشتر پژوهشهای صورت گرفته، ارتباط معناداری بین مهارتهای مدیریتی و مهارتهای شناخت فرصتها در صنایع اقتصادی…

دانلود مقاله دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی و اثربخشی آموزش مدیریت استرس

قاضی، ق. (1373). زمینه مشاوره و راهنمایی، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.فلچر، ب. کارفشار روانی، بیماری و امید به زندگی. ترجمه نوری، و پورخاقان، ع.(1381). اصفهان، انتشارات دانشگاه اصفهان.مایکن بام. (2001).، آموزش ایمن سازی در مقابل استرس، ترجمه مبینی، س(1386). تهران: انتشارات رشد.پایان نامه:ابراهیمی، ا. (1381). مطالعه جنبه های روانشناختی سازگاری پس از ضایعه نخاعی: بررسی…

دانلود مقاله دانش آموزان دبیرستانی و سرمایه های انسانی

1) پژوهش حاضر در سایر شهرهای کشور انجام و نتایج آن با پژوهش حاضر مقایسه شود. 2) پیشنهاد می شود این شیوه ی آموزشی در تحقیقات طولی به صورت پیگیرانه استفاده گردد و توسط افراد متخصص دیگری انجام شود.3) بررسی تأثیر این شیوه در دانش آموزان دبیرستانی و سایر جوامع توصیه می شود.4) پیشنهاد می…

دانلود مقاله پیشرفت تحصیلی دانش آموزان و راهبردهای مقابله با استرس

ابوالقاسمی و سعیدی(1391)، در تحقیقی با عنوان اثربخشی آموزش راهبردهای مقابله با استرس و مانترای اسلامی بر میزان اضطراب امتحان به این نتیجه دست یافتند که آموزش مهارت های مقابله و مدیریت استرس باعث ایجاد تفاوت بین دو گروه آزمایش و کنترل شد و گروه آزمایش استرس پایین تری نشان دادند.همتی ثابت، خلعتبری و امینی(1391)،…

دانلود مقاله استرس و راهبردهای مقابله با آن و عوامل مؤثر در عملکرد تحصیلی

در جهان امروز استرس مسأله بزرگی به شمار می رود. گفته شده که 75% بیماری های بدنی با استرس ارتباط دارند و یکی از عوامل مؤثر در بیماری های قلبی و سرطان که دو عامل مهم مرگ و میر در جهان شناخته می شوند می باشد(آلن،1983). به نظر می رسد که استرس در بسیاری از…

دانلود مقاله مهارت های مقابله با استرس در مدل جرابک و مهارت های مقابله ای

2-2-6-2. رویارویی با تهدید رویارویی مسأله مدار به مدیریت یا تغییر و اصلاح خود موقعیت ناراحت کننده کمک می کند. در رویارویی هیجان مدار، فرد برای کنترل واکنش های هیجانی موقعیت تلاش می کند(لازاروس، 1993). در رویارویی مسأله مدار شرایط استرس زا ارزیابی می شود و برای تغییر یا اجتناب از آن کاری صورت می…

مقاله درمورد شیوه های ارتباط و اثربخشی آموزشی

جدول (4-15) حاکی از آن است که در بررسی اولویتهای متغیرهای پیش بینیکنندهی فرهنگ سازمانی، در گام اول رعایت حرمت همکاران بیشترین پیش بینی را داشته است، این متغیر به تنهایی توانسته 28 درصد تغییرات فرهنگ سازمانی را پیش بینی کند و در گام دوم احترام گذاشتن به موسسه و سازمان نیز وارد الگوی پیش…

تحقیق درباره پیشرفت تحصیلی دانش آموزان و نیازهای روانشناختی

آزاد حسین،(1387)”سلامت روان ازدیدگاه الیس”فصلنامه اصول بهداشت روانی،شماره چهارم. بازیاری  میمند ، مهتاب  (1389) بررسی رابطه بین سلامت عمومی، تاب‌آوری و مکانیسم‌های دفاعی و همچنین پیش‌بینی سلامت عمومی افراد مبتلا به میگرن، گروه روان‌شناسی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه پیام نور تهران ، گروه روان‌شناسی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه پیام نور تهرانﺑﺎﻗﺮی ﻳﺰدی. ﺳﻴﺪﻋﺒﺎس، (1380) نگاهی…

تحقیق درباره مکانیسم های دفاعی و سبک های دلبستگی

هدف اصلی از انجام این پژوهش بررسی رابطه بین سبک های  دلبستگی، مکانیسم های دفاعی و سلامت روان دانشجویان بوده است. بدین منظور ابتدا به مطالعه مبانی نظری تحقیق پرداخته شد. در این راستا کلیه منابع در اختیار اعم از فارسی و لاتین مورد مطالعه قرار گرفت و همچنین تحقیقاتی که در گذشته در این…