مقاله رایگان درباره قانون هدفمندی یارانه ها و هدفمند کردن یارانه ها

تحقیق حاضر به منظور بررسی تأثیر هدفمندی یارانه ها بر الگوی مصرف و میزان مصرف آب شهر اردبیل صورت گرفته است. تحقیق از نظر هدف کاربردی بوده و روش تحقیق از نوع توصیفی همبستگی می باشد وجامعه آماری شامل کلیه مصرف کنندگان آب در بخش های خانگی، عمومی، صنعتی در شهر اردبیل می باشد. جهت…

مقاله درمورد دانلود توان مالی تامین کنندگان و رضایتمندی مشتریان

در انتخاب تامین کنندگان معیارهای مختلفی باید مورد توجه قرار بگیرد که مهم ترین آنها عبارتند از: (عطایی ،1389)قدرت و توانایی مالیامکانات و ساختارهای مدیریتیخصوصیات فنیتوانایی پشتیبانیسیستم و فرآیندهای کیفی2-1 بیان مساله:پیچیدگی کالا و خدمات در دنیای امروز به گونه ای است که بسیار کم اتفاق می افتد سازمان یا موسسه ای به تنهایی و…

پایان نامه ارشد رایگان با موضوع ویژگی شخصیتی برون گرا و کتابخانه های عمومی

بهادری خسروشاهی و هاشمی نصرت آبادی (1391) پژوهشی با عنوان رابطه سرمایه روانشناختی و ویژگیهای شخصیتی با رضایت شغلی در کتابداران کتابخانه های عمومی شهر تبریز انجام دادند . نتایج پژوهش نشان می دهد که سرمایه روانشناختی و مؤلفه های آن با رضایت شغلی همبستگی مثبت و معنی داری دارند. همچنین بین ویژگی شخصیتی برون…

پایان نامه ارشد رایگان با موضوع سرمایه گذاری در آموزش و حفظ و نگهداری کارکنان

هونگ و لی (2013) نیز در پژوهش خود نشان دادندکه سرمایه روانشناختی نقش میانجی، در سرمایه کار راهه شغلی و موفقیت کار راهه شغلی ایفا میکند. آنها اضافه میکنندکه، سرمایه روانشناختی باعث میشود افراد از منابع شناختی خود به منظور حفظ انرژی انگیزشی جهت انطباق پذیری و سازگاری با کار در طول کار راهه شغلی…

پایان نامه ارشد رایگان با موضوع سرمایه روانشناختی در عرصه مدیریت و توسعه منابع انسانی و سرمایه روانشناختی و خلق مزیت رقابتی پایدار

مرحله سوم: تدوین استراتژی برای غلبه بر مشکلات مرحله چهارم: بکارگیری راه حلهامرحله پنجم: نظارت و ارزشیابی نتایج.در واقع می توان بیان داشت جو مدرسه نتیجه مستقیم ارزشها و هنجارها، عقاید مشارکت کنندگان در محیط مدرسه است، آنگونه که باید با یکدیگر در حال تعامل می باشند. صاحب نظران جو ادراک شده در محیط مدرسه…

پایان نامه ارشد رایگان با موضوع مزیت رقابتی پایدار و روانشناسی مثبت گرا

امروزه نظام آموزش وپرورش بنا به ضرورت تغییرات اجتماعی یکی از سازمانهای پیچیده وبزرگ اجتماعی در هر کشوری محسوب می شود وبا رشد و توسعۀ اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی، پیوندی ناگسستنی دارد و به تدریج از یک حالت سادهء ابتدائی به یک حالت پیچیده در امده است.لذا همه دولت ها پرداختن به آموزش و پرورش…

پایان نامه درباره وابستگی اجتماعی زندگی کاری و پرداخت منصفانه و کافی

بین مهارت فنی مدیریتی مدیران تربیت بدنی با عملکرد مربیان ورزشی واحدهای دانشگاههای آزاد اسلامی آذربایجانشرقی ارتباط معنی داری وجود دارد.بین مهارت ادراکی مدیریتی مدیران تربیت بدنی با عملکرد مربیان ورزشی واحدهای دانشگاههای آزاد اسلامی آذربایجانشرقی ارتباط معنی داری وجود دارد.بین مهارت انسانی مدیریتی مدیران تربیت بدنی با عملکرد مربیان ورزشی واحدهای دانشگاههای آزاد اسلامی…

منبع مقاله درباره عوامل موثر بر رفتار مصرف کننده و عناصر آمیخته بازاریابی

بیمۀ بدنه اتومبیل Automobile Hull Insurance 2-11- پیشینه تحقیق2-11-1- مطالعات داخلیصحت و همکاران (1391) در مقاله ای تحت عنوان “تاثیر آمیخته های بازاریابی بر ارزش نام و نشان تجاری شرکت بیمه ی کارآفرین” بیان می کند کیفیت درک شده از نام و نشان تجاری، وفاداری به نام و نشان تجاری و آگاهی همراه با تداعی…

منبع مقاله درباره الگوی مدیریت منسجم خدمات و مدیریت منسجم خدمات

شکل2-1 – بازاریابی بیمه به روش قدیم؛ منبع: کریمی، 1372 20 شکل2-2 – بازاریابی بیمه به روش جدید؛ منبع: کریمی، 1372 20 شکل2-3-مدل آیدا (منبع:Petit et al, 2011, p43) 33 شکل 3-1 مدل مفهومی پژوهش (مدل سلسله مراتبی (Petit et al ,2011)(AIDA 53 چکیده در صنعت بیمه، بازاریابی امری صرفاً اقتصادی نیست تا به این…

دانلود پایان نامه با موضوع استانداردهای حسابداری و بازار سرمایه ایران

مقدمهدر مطالعات سازماندهی صنعتی، پارادایم ساختار- رفتار- عملکرد بیان می‌کند که ساختار صنعت نشات گرفته از فعالیت‌های رقابتی گذشته شرکت‌هایی است که در پی دستیابی به اهداف عملکرد ویژه‌ای هستند. شرکت‌ها به منظور کسب مزیت رقابتی، از منابع خود در جهت بهبود موقعیت نسبی خویش نسبت به رقبا استفاده می‌کنند و ارتقای موقعیت شرکت فرصت‌های…