پایان نامه حقوق درباره : درآمدهای نفتی

دانلود پایان نامه

الف)بررسی شبهه فقهی معامله کالی به کالی در بورس معاملات آتی نفت 55
1- اقسام بیع به اعتبار موعد تسلیم بیع و ثمن 56
2- مقایسه تطبیقی بیع کالی به کالی و قراردادهای آتی 56
ب: بررسی شبهه فقهی عملیات بورس‌بازی 59
1-مفاهیم بورس‌بازی 59
2-مقایسه غرر و عملیات بورس‌بازی 60
3-مقایسه عملیات بورس‌بازی و قمار 61
ج:مقایسه قراردادهای آتی و قراردادهای قماری از جنبه‌های گوناگون 62
1- از حیث مواجهه با خطر 62
2- مبنای کسب سود 63

3- محتوای قرارداد (احتمال برد و باخت) 64
4- قالب فعالیت 65
مبحث دوم: اوصاف قراردادی در قرارداد آتی نفت 66
گفتار اول: وصف قرارداد آتی از حیث تشریفاتی یا رضایی بودن 66
گفتار دوم- وصف قرارداد آتی از حیث عهدی یا تملیکی بودن 67
گفتار سوم: وصف قرارداد آتی از حیث جواز و لزوم 69
بخش دوم 71
شرایط انعقاد قرارداد آتی نفت و ماهیت حقوقی آن 71
فصل سوم 73
فصل سوم شرایط انعقاد قرارداد آتی 74
مبحث اول: شرایط عمومی واختصاصی انعقاد قرارداد آتی نفت 74
گفتار اول) شرایط عمومی صحت تشکیل قرارداد آتی 74
الف) قصد و رضا در قرارداد آتی 74
ب) اهلیت طرفین در قرارداد آتی 75
ج) مورد معامله در قرارداد آتی 75
1) مالیت داشتن 75
2)عقلایی بودن منفعت مورد معامله 76
3) مشروع بودن منفعت مورد معامله 77
4) مقدور التسلیم بودن مورد معامله 77
5) معلوم بودن مورد معامله 78
6) معین بودن مورد معامله 80
د) جهت معامله در قرارداد آتی 81
گفتار دوم) شرایط اختصاصی قرارداد آتی نفت 82
الف) انعقاد قرارداد آتی در تالار بورس به‌واسطه کارگزار 82
1 ) لزوم انعقاد قرارداد آتی در تالار بورس 83
2 ) ضرورت انعقاد قرارداد توسط کارگزار 84
1-2) کارگزار به‌عنوان نماینده طرفین 85
2-2) کارگزار به‌عنوان حق‌العمل کار 87
ب) نقش اتاق پایاپای در انعقاد قرارداد آتی 88
ج) ضرورت تأدیه سپرده حسن انجام تعهد 90
3) وجه التزام 93
مبحث دوم : ماهیت حقوقی قراردادهای آتی نفت 95
گفتار اول: الگوهای قابل انطباق با قرارداد آتی 97
الف: انطباق قراردادهای آتی بر شرط ابتدایی 97
ب: انطباق قرارداد آتی بر وعده بیع 98
ج: انطباق قراردادهای آتی بر بیع العربون 100
د: انطباق قراردادهای آتی بر بیع الاستصناع 101
ه: انطباق قرارداد آتی با بیع کالی به کالی 101
گفتار دوم: اعتبار قراردادهای آتی در پرتو اصل آزادی قراردادی 102
الف- مفهوم آزادی قراردادی 102
مبانی اصل آزادی قراردادی در حقوق اسلامی 102
ب- انطباق قرارداد آتی با اصل آزادی قراردادی 104
فصل چهارم 106
فصل چهارم: آثار ناشی از قرارداد آتی نفت و ضمانت اجرای آن 107
مبحث اول) آثار قرارداد آتی نفت 107
گفتار اول) اثر قرارداد آتی نسبت به‌طرفین 107
الف) جبران کسری حساب سپرده اولیه 108
ب)تهیه و تحویل کالای مورد تعهد 109
ج) پرداخت قیمت کالا 110
گفتار دوم: اثر قرارداد آتی نسبت به قائم‌مقام طرفین 111
الف) اثر قرارداد آتی نسبت به منتقل الیه در انتقال قهری 111
ب) اثر قرارداد آتی نسبت به منتقل الیه ارادی 113
مبحث دوم: تخلف از مفاد قرارداد و ضمانت اجرای آن 114
گفتار اول) تخلف از قرارداد 114
الف-عدم اجرای تعهد 116
1-عدم اجرای بخش از تعهد 118
2- اجرای ناقص تعهد 119
ب-تأخیر اجرای تعهد 119
گفتار دوم) ضمانت اجرای تخلف قرارداد 121
الف-الزام و اجبار به انجام تعهد 121
ب-مطالبه وجه التزام 123
مبحث سوم) انحلال (تسویه) قرارداد آتی 125
گفتار نخست: تحویل فیزیکی کالا 125
الف) وفای به عهد 126
ب) نحوه تحویل کالا 127

ج) زمان و مکان تحویل کالا 128
گفتار دوم: تسویه نقدی قرارداد آتی 129
الف) نحوه تسویه نقدی قرارداد آتی 130
ب) اقاله 131
گفتار سوم)خنثی کردن تعهد 132
نتیجه‌گیری و پیشنهادها 134
نتیجه گیری 134
پیشنهادها 137

مقدمه
کشور اسلامی ایران یکی از بزرگ‌ترین کشورهای صادرکننده نفت در جهان بوده و تا حد زیادی وابسته به درآمدهای نفتی می‌باشد.از طرفی، نفت که یک کالای اساسی و سیاسی می‌باشد تحت تأثیر عوامل بسیاری دارای بی‌ثباتی قیمت است،فلذا درآمد عمده کشور با نوسان روبرو بوده وضعیت اقتصاد کشور را ناپایدار می‌نماید.برای مصون ماندن از ریسک قیمت، بازارهای بورس معاملاتی آتی نفت در جهان ایجادشده‌اند که با استفاده از ابزارهای مشتقه،ریسک قیمت را پوشش می‌دهند. کشورهای اسلامی به دلیل مغایرت مکانیسم بورس معاملات آتی نفت با موازین اسلامی به علت وجود معاملات کالی به کالی و غرری به‌منظور پوشش ریسک درآمدهای نفتی خود استفاده نمی‌کنند. بازارهای مالی انرژی امروزه نقش ممتازی در اقتصاد جهانی ایفا می نمایند. قراردادهای آتی نفت، یکی از مهمترین قراردادهای مورد معامله در این بازارها می باشند که در تعیین قیمت این فرآورده ها از یک سو و مدیریت خطر تلاطم قیمت آنها از سوی دیگر به نحو روزافزونی مؤثر هستند. در این قراردادها که میزان شده، تضمین شده، و بورس محور هستند، حجم و کیفیت میزان شده ای از یک فرآورده خام یا تصفیه شده نفت به قیمت تعیین شده در لحظه انعقاد قرارداد برای تحویل در تاریخ آتی مشخص در بورس معاملات آتی، معامله می شوند.
قراردادهای آتی، قراردادهایی هستند الزام‌آور، که طرفین تعهد می‌کنند بیعی را در تاریخ معین در آینده به قیمت مشخص‌شده در قرارداد با خصوصیات ویژه‌ای انجام دهند. در این قرارداد بایستی کمیت و کیفیت، قیمت، زمان و مکان تحویل مشخص گردد. در این قرارداد هر دو طرف متعهد به انجام قرارداد هستند و هم ثمن و هم مثمن مؤجل است.هدف اصلی طراحی قراردادهای آتی پوشش خطر نوسان قیمت است؛ بدین‌صورت که فروشنده قرارداد، خطر کاهش قیمت و خریدار، خطر افزایش قیمت را از خود دور می‌کند. برای انعقاد قرارداد آتی لازم است که طرفین به بورس مراجعه نموده از طریق کارگزاران بورس اقدام نمایند. در غیر اینصورت توافقات حاصله آن ها از اعتبار برخوردار نیست. زیرا اگر قرارداد آتی خارج از بورس منعقد گردد، پیمان آتی محسوب می گردد. از این رو بورس در تشکیل قرارداد آتی نقش برجسته و سازنده ای دارد و قراردادها تحت نظارت و حاکمیت مقررات و دستورالعمل های آن واقع می گردد. با توجه به اینکه قانون مدنی نسبت به این قرارداد و یا عناوین و الگوهای مشابه، حکم صریحی نداشته و ساکت است، همواره چگونگی وضعیت حقوقی قرارداد آتی به عنوان یکی از معاملاتی که قابلیت انعقاد در بازار بورس انرژی را دارد، نقطه مجهولی را در ذهن نگارنده ایجاد نمود. لذا جهت روشن شدن این وضعیت، ضرورت انتخاب قرارداد آتی نفت در بورس انرژی در چهارچوب سیاست اقتصاد مقاومتی، ابلاغیه مقام معظم رهبری که یکی از بندهای آن ایجاد تنوع در فروش نفت خام است، به عنوان موضوع تحقیق پایان نامه و پرداختن آن محسوس بوده است. و از آن جا که اعمال حقوقی باید بر اساس اصول و موازین حقوقی انجام گیرد، همواره ماهیت این قرارداد از یک سو و نیاز و یا عدم نیاز رعایت اصول و قواعد حقوقی برای انعقاد و نیز شرایط تشکیل و آثار آن از سوی دیگر، مورد سؤال نگارنده بوده است. همچنین تازگی و جدید بودن بحث باعث شده تا در این خصوص تحقیق مفصلی تاکنون انجام نگیرد.تحقیقاتی هم که انجام گرفته است بیشتر از دیدگاه و منظر اقتصادی و مدیریتی می باشد و از جنبه حقوقی تحقیق خاصی صورت نگرفته است.از این رو نگارنده برخود لازم دید تا پیرامون این مسأله تحقیق نموده، با تجزیه و تحلیل حقوقی قرارداد آتی در فقه و حقوق ایران، در حد بضاعت خود، با امید و لطف حق تعالی گوشه ای از این نهاد را تبیین نماید، تا شاید راهنمایی هرچند کوچک برای نمایاندن روابط حقوقی و قراردادی منعقدکنندگان و معامله گران قرارداد آتی باشد. لذا این تحقیق در صدد شناختن ماهیت حقوقی و اوصاف قراردادی این معاملات و اعتبار آن و پاسخ به شبهات مطرح شده پیرامون این قرارداد است.

بخش اول
موضوع شناسی معاملات آتی نفت و تحلیل فقهی آن

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

این بخش شامل دو فصل می شود.در فصل اول به موضوع شناسی معاملات آتی نفت خواهیم پرداخت که این فصل شامل دو مبحث می باشد که در ذیل هر یک از این مباحث، به تاریخچه بورس معاملات آتی نفت، سیر تاریخی قرارداد آتی، مفهوم شناسی معاملات آتی نفت و ویژگی های آن پرداختیم.در فصل دوم نیز به تحلیل فقهی قراداد آتی نفت و اشکالات فقهی وارد بر آن خواهیم پرداخت.فصل دوم نیز شامل دو مبحث می باشد که در ذیل هر یک از این مباحث، به دلایل فقهی و حقوقی اعتبار قرارداد آتی، شرایط کلی قرارداد ها و بررسی اشکالات فقهی وارد بر قرارداد آتی نفت پرداختیم.

فصل اول

فصل اول: موضوع شناسی معاملات آتی نفت
این فصل شامل دو مبحث می‌باشد که در مبحث اول به تاریخچه بورس معاملات آتی و انواع بازارهای معاملات آتی نفت و معرفی قراردادهای آتی نفت در بورس‌های موفق انرژی خواهیم پرداخت.و در مبحث دوم به تعریف مفاهیم مرتبط با معاملات آتی نفت و ویژگی‌های قرارداد آتی در بورس انرژی خواهیم پرداخت.
مبحث اول) تاریخچه ایجاد بورس
سابقه تشکیل بورس، به قرن سیزدهم برمی‌گردد که در شهرهای مهم تجاری ایتالیا مانند فلورانس تشکیل شد. نخستین بورس مدرن که بجای مبادله مستقیم کالاها، حواله آن‌ها دادوستد میشد بورس آنتورپ بود که در سال 1351 میلادی تأسیس شد. دیگر بورس‌های مهم در آمستردام، هامبورگ، پاریس گشایش یافتند. در دهه 1840 میلادی شیکاگو قلب تجاری ایالت متحده شد که در آن هنگام ماشین درو اختراع شد و تولید گندم افزایش یافت و کشاورزان برای فروش گندم خود به شیکاگو میآمدند. در این شهر امکانات ذخیره‌سازی ناچیز بود و در سال 1848 مکانی گشایش یافت که کشاورزان و معاملهگران به‌صورت نقدی معامله میکردند و در مقابل تحویل آتی کالا، کل بودجه یا درصدی از آن را ابتدا رد و بدل میکردند. در این زمان بورس‌های کالا از بازارهای نقدی به بازارهای آتی توسعه یافتند. درگذر زمان و به‌ویژه در دهههای اخیر، بورس‌های کالا که مکانی برای دادوستد کالایی همچون گندم، پنبه، قهوه، نفت خام یا فلزات گران‌بها بودند توسعه چشمگیری یافتند و علاوه بر پیچیده شدن عملیات تجاری آن‌ها و تنوع فزاینده کالاها و ابزارهای مالی موجود بازار، نظام نظارتی دقیق برای تنظیم این بازارها طراحی‌شده است،ازاین‌رو شناخت دقیق ابزارها و سازوکارهای عمل ویژه نظارت بر بورس کالا نخستین گام برای حرکت در جهت تأسیس و توسعه بورس‌های کالا بوده است .

گفتار اول: تاریخچه بورس معاملات آتی نفت
مقدمه
بازار دارای مفهوم وسیعی است که اقتصاددانان همچنین جونز میگویند «بازار مجموعه‌ای از افراد است که در مورد هر کالایی دارای روابط تجاری هستند» برایلی نیز میگوید «بازار محل عمومی است که نیروهای تعیین‌کننده قیمت یک کالای خاص در آن عمل می‌کند.» بازار محل مبادله، داراییهای فیزیکی یا داراییهای مالی (داراییهایی به پشتوانه دارایی فیزیکی که ارزش آن وابسته به جریانهای نقدی آتی میباشد)، لذا بازار مالی بازاری است که در آن داراییهای مالی مبادله میشوند. بازار مالی بر اساس حق مال را میتوان به بازار بدهی و بازار سرمایه، بر اساس مرحله انتشار بازار اولیه و بازار ثانویه، بر اساس واگذاری آنی و یا آتی به بازار آنی و بازار آتی و بر اساس ساختار سازمانی به بازار بورس و بازار خارج بورس (OTC) تقسیم کرد.
اصطلاح بورس به‌طور خاص به مفهوم یک تشکل بازرگانی است که اعضاء آن عموماً در دورهها و زمانهای مشخص به مبادله اوراق بهادار یا کالا میپردازند. وظیفه اصلی بورس ایجاد و سازمان‌دهی مکانی برای جلسات تجاری است که طی آن افراد عضو هنگام

دیدگاهتان را بنویسید