انواع فرهنگ سازمانی از دیدگاه فرن هام و گانتر، باورها و ارزش های بنیان گذاران سازمانها، فرهنگ قوی و فرهنگ ضعیف دیل و کندی

دانلود پایان نامه

……………………………18
2-2-3 تعریف سازمان………………………………………………………………………………………………19
2-2-4 تعریف و مفهوم فرهنگ سازمانی……………………………………………………………………..20
2-2-5 ویژگی های فرهنگ سازمانی…………………………………………………………………………..22
2-2-6 نحوه شکل گیری فرهنگ سازمانی……………………………………………………………………23
2-2-7 باورها و ارزش های بنیان گذاران سازمانها………………………………………………………..24
2-2-8 مدیران عالی سازمان ها…………………………………………………………………………………..24
2-2-9 جایگاه سازمان در جامعه………………………………………………………………………………..25
2-2-10 اثرها و کارکردهای فرهنگ سازمانی……………………………………………………………….25
2-2-11 جو سازمانی………………………………………………………………………………………………..26
2-2-12 فرهنگ سازمانی در برابر جو سازمانی…………………………………………………………….27
2-2-13 فرهنگ و اثربخشی سازمان…………………………………………………………………………….28
2-2-14 ریشه های فرهنگ سازمانی……………………………………………………………………………29
2-2-15 انواع فرهنگ سازمانی……………………………………………………………………………………30
2-2-16 تئوری های فرهنگ سازمانی………………………………………………………………………….32
2-2-16-1 فرهنگ قوی و فرهنگ ضعیف دیل و کندی………………………………………32
2-2-16-2 طبقه بندی کویین و مک گارس……………………………………………………….33
2-2-16-3 انواع فرهنگ سازمانی از دیدگاه فرن هام و گانتر………………………………..34
2-2-16-4 مدل فرهنگ سازمانی پیترز و واترمن………………………………………………..35
2-2-16-5 الگوی ویلیام اوچی………………………………………………………………………..36
2-2-16-6 الگوی میلر……………………………………………………………………………………37
2-2-16-7 الگوی سازمانی جفری سانی فیلد…………………………………………………….37
2-2-16-8 الگوی فرهنگ سازمانی دنیسون……………………………………………………….38
2-2-16-9 الگوی لیتوین و استرینگر………………………………………………………………..39
2-2-16-10 الگوی هافستده و هاریسون…………………………………………………………..40
2-2-16-11 الگوی ادگار شاین………………………………………………………………………..41