شرکتهای پذیرفته شده، نسبت قیمت به درآمد، بازار اوراق بهادار

ارزش خالص دارایی های شرکت (NAV)2-3-1-1 نقاط قوت تحلیل بنیادیگرایش بلندمدت: تحلیل بنیادی برای سرمایهگذاریهای بلندمدت که مبتنی بر گرایش و روند بلندمدت میباشند مفید است. توانایی تشخیص و... متن کامل

نسبت قیمت بازار سهم به ارزش دفتری، نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری، نسبت بازده حقوق صاحبان سهام

بر اساس مطالعات تجربی، ضریب ممکن است قادر به توضیح بازده بلند مدت سهام باشد.نقاط ضعف ضریب از مشخصات EPS ناشی شده و به این شرح است:EPS ممکن است مقداری منفی شود و ضریب در این شرایط، بیمعنی... متن کامل

شرکتهای پذیرفته شده، حقوق صاحبان سهام، معافیت مالیاتی

2-3-1-3-6 درآمد متعلق به هر سهم (EPS)این نسبت بیانگر سود متعلق به هر سهم میباشد. البته به خاطر داشته باشید که الزاماً رقم حاصله به معنی سودی نخواهد بود که مستقیماً به سهامدار تعلق خواهد... متن کامل

استفاده از شاخصهای، معاملهگران، جهت معامله

بخش بزرگی از مباحث تحلیل تکنیکال و مطالعۀ رفتارهای بازار، مشابه روانشناسی در انسانها میباشد. به عنوان مثال الگوهای نمودارهایی که یکصد سال پیش ترسیم شدهاند دقیقاً منعکس کنندۀ تأثیر... متن کامل

سیستمهای خبره، حقوق و دستمزد، تولید اطلاعات

دانش رایانهشکل 2-1 حوزۀ تفضیلی هوش مصنوعیشکل 2-1 حوزۀ تفضیلی هوش مصنوعی2-2-5 روش کلی تحلیل سیستمهای خبره (روش ابتکاری)سیستمهای خبره، به منزله شاخهای از هوش مصنوعی در نظر گرفته میشوند.... متن کامل

مجموعه های فازی، سیستمهای خبره، سیستم فازی

فازی زداییسیستمضرورت اصلی در طراحی یک سیستم خبرۀ فازی این است که نخست باید به جمع آوری دانش در مورد مسألۀ مورد نظر پرداخت و از طریق کد کردن دانش جمع آوری شده به صورت قانون اگر- آنگاه،... متن کامل

توجه به نیاز مشتری، کیفیت محصولات، در دسترس بودن

حفظ دانش: دانش این سیستمها دائمی است، برخلاف انسان که ممکن است استخدام یا بازنشسته شود و یا مسائل دیگری برای وی اتفاق بیفتد.توزیع دانش: دانش میتواند از طریق سیستمهای طراحی شده به... متن کامل

نرخ بازده مورد انتظار، بازده مورد انتظار، بازده سرمایهگذاری

سرمایهگذاری وجوه مالی در داراییهای مختلف تنها بخشی از کل تصمیمگیریها و برنامهریزیهای مالی است که اغلب افراد انجام میدهند. قبل از این که افراد اقدام به سرمایهگذاری نمایند هر فردی... متن کامل

نظریه مدرن پرتفوی، بهینه سازی پرتفوی، سیستمهای خبره

این روش برای اولین بار توسط هری مارکویتز به بازار سرمایه معرفی شد که این تحقیق توانست برای این دانشمند بزرگ در رشته ی اقتصاد جایزۀ نوبل را به ارمغان بیاورد. اعتقاد اثبات شده در این... متن کامل