دانلود پایان نامه با موضوع عملکرد گندم

افزایش یافت. در کشت خالص لوبیا و نوعی ارزن و نسبتهای مختلف مخلوط گیاهان، نتایج نشان داد که مخلوط، از هر کدام از تک کشتیها عملکرد بالاتری داشت. همچنین محتوی پروتئین خام در مخلوط بطور... متن کامل

دانلود پایان نامه با موضوع استان کرمان، گندم و برنج، طول فصل رشد، افغانستان

Schultze and Kondorosi, 1998). علی رغم این که بسیاری از باکتریهای تحریک کننده رشد گیاه دارای تواناییهای تثبیت نیتروژن به صورت رابطه همیاری با گیاه میزبان هستند، اما شواهد کمی مبنی در خصوص نقش... متن کامل

دانلود پایان نامه با موضوع استان کرمان

4-2-1 تعداد غلاف در بوته خلر 734-2-2 تعداد دانه در غلاف خلر 75 4-2-3 وزن هزار دانه خلر 77? فهرست مطالب 4-2-4 عملکرد دانه خلر .784-2-5 عملکرد بیولوژیک خلر 814-2-6 شاخص برداشت خلر… 834-3 ارزیابی کشت... متن کامل

پایان نامه ارشد با موضوع بهبود عملکرد

ارزیابی کشت مخلوط از شاخص نسبت برابری زمین (LER10) استفاده گردید که فرمول کلی آن به صورت زیر می باشد (Arpana et al., 2002). : نسبت برابری کل : نسبت برابری زمین گونه a : نسبت برابری زمین گونه b :... متن کامل

پایان نامه ارشد با موضوع عملکرد گندم

نوعی ارزن و نسبتهای مختلف مخلوط گیاهان، نتایج نشان داد که مخلوط، از هر کدام از تک کشتیها عملکرد بالاتری داشت. همچنین محتوی پروتئین خام در مخلوط بطور نسبی بالاتر از کشت خالص گراس بوده... متن کامل

پایان نامه ارشد با موضوع انتقال اطلاعات، طول فصل رشد

i and Sasson, 2004). در کشت مخلوط معمولا لگومها با تثبیت نیتروژن آن را برای جزء غله در مخلوط فراهم میکنند (Oswald et al., 2002). غلات یکی از اجزای مهم و اساسی در سیستمهای چند کشتی محسوب میگردد، به... متن کامل

پایان نامه ارشد با موضوع استان کرمان

734-2-2 تعداد دانه در غلاف خلر 75 4-2-3 وزن هزار دانه خلر 77? فهرست مطالب 4-2-4 عملکرد دانه خلر .784-2-5 عملکرد بیولوژیک خلر 814-2-6 شاخص برداشت خلر… 834-3 ارزیابی کشت مخلوط 844-4 ویژگی های کیفی... متن کامل

سلامت روان، عزت نفس، سطح معنادار، محل سکونت

نمرات آزمودنی ها در پرسشنامه بهزیستی روانشناختی برای والدین دانش آموزان عادی ارایه شده است. جدول 4-3-4 میانگین و انحراف معیار در خرده مقیاس های بهزیستی روانشناختی در بین والدین... متن کامل

سلامت روان، انسان سالم، عشق و محبت، عزت نفس

این که فرد تلقین به نفس نماید.5-عدم ترس شدید از خطر های بالقوه انسان سالم سعی می نمایند تا حد امکان احتمال خطر را کاهش می دهد ولی از آن بیش از حد بینماک و هراسناک نمی شود.6-تلاش برای کسب... متن کامل

سلامت روان، بهداشت روان، عامل قدرت

اجتماعی است. مانی این رویکردهای کل نگر در مورد سلامتی را به کل جهان گسترش می دهد و سلامتی بشر را از سلامتی سیاره زمین جدایی ناپذیر می داند. تودور(1996) سلامتی روان را به شرح زیر تعریف می... متن کامل