فناوری اطلاعات و ارتباطات، ابعاد توانمندسازی کارکنان، توانمندسازی کارکنان

اجزاء فناوری اطلاعات شامل سیستم‌های اطلاعاتی، اتوماسیون اداری، سیستم‌های ارتباطی و سیستم‌های آموزشی می باشد.ابعاد توانمندسازی نیز شامل هفت بعد می‌باشد که محقق اشاره مختصری به... متن کامل

فناوری اطلاعات و ارتباطات، بکارگیری فناوری اطلاعات، توانمندسازی کارکنان

توانمندسازی با پرورش کارکنانی با انگیزه و توانا، این امکان را به مدیران خواهد داد که در برابر پویاییهای محیط رقابتی به سرعت و به طور مناسب عمل نموده و موجبات برتری رقابتی سازمان‌شان... متن کامل

میزان استفاده از فناوری اطلاعات، فناوری اطلاعات و ارتباطات، بکارگیری فناوری اطلاعات

امروزه پیشرفت جوامع از ابعاد مختلف علمی و فناوری، روندی انفجاری و غیرقابل کنترل به خود گرفته است به گونه‌ای که جهان هر روز شاهد کشف و اختراع ابزار‌ها و وسایل تبیین روش‌ها،... متن کامل

فناوری اطلاعات و ارتباطات، بکارگیری فناوری اطلاعات، مزایای فناوری اطلاعات

فهرست اشکال عنوان صفحه1-1- مدل مفهومی موضوع تحقیق 162-1- اجزای فناوری 762-2- انواع اطلاعات از نظر حوزه تخصصی 842-3- انواع اطلاعات از نظر سطوح سازمانی 842-4- وظایف اصلی فناوری اطلاعات برای مدیریت... متن کامل

شبکه روابط اجتماعی، مهارتهای ارتباطی، مهارتهای اجتماعی

در نظریه منابع در دسترس، تقسیم قدرت در خانواده و پایگاه قدرت هر یک از همسران، متاثر از منابع در دسترس هر یک از آنها بوده و همچنین میزان استقلال و وابستگی زوجین را تحت تاثیر قرار میدهد.... متن کامل

منابع در دسترس، مشارکت اجتماعی، در سطح خانواده

پدیده بنیادی در نظریه کنش پارسونز همان چیزی است که او واحد کنشی خوانده است. او این پدیده را بر حسب چهار عنصر سازنده مشخص میکند: نخست آنکه، این واحد به وجود یک کنشگر نیاز دارد؛ دوم... متن کامل

تالکوت پارسونز، منزلت اجتماعی، افزایش درآمد

به نظر کالدول، آموزش همگانی، اولین عامل شروع انتقال باروری است چرا که از پنج طریق، رفتار باروری را به طور غیر مستقیم تحت تاثیر قرار می‌دهد:1-کاهش پتانسیل کار کودکان به عنوان کارگران2-... متن کامل

اجتماعی و فرهنگی، ملاحظات اقتصادی، اقتصاد خانواده

قومان (2003) پژوهشی را با عنوان “استقلال زنان و بقای کودکان : یک مقایسه میان مسلمانان و غیر مسلمانان در 4 کشور آسیایی” انجام داده است. داده‌ها از 15 جفت از جوامع مسلمان و غیر مسلمان... متن کامل

ابزارهای اندازه گیری، مراقبتهای بهداشتی، ابزار اندازهگیری

در تحقیقی که توسط قدرتی (1381) در دانشگاه شیراز با عنوان “بررسی عوامل اقتصادی-اجتماعی و جمعیتی موثر بر باروری در مناطق روستایی شهرستان سبزوار دهستان بیهق” انجام شد، به این نتیجه... متن کامل

نظریه سرمایه اجتماعی، رضایتمندی زناشویی، جامعه مورد مطالعه

پیشینه تحقیق2-1- مقدمههر پدیده دارای سابقه و پیشینه‌ای است که وضع و شرایط امروز آن نیز تابع همین گذشته است. پدیده‌های اجتماعی وابسته به گذشته‌اند و در زنجیره‌ای از تداوم جای... متن کامل