دانلود پایانامه کارشناسی ارشد : همجنس گرایی در دین و روانشناسی

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :   همجنس گرایی در دین و روانشناسی تکه ای از متن پایان نامه : حضور خود به‌ شماره‌ بزنند. چهل‌ تازیانه‌ او را بزند و زیاد نکند، …»[1] اما با در نظر داشتن بعضی از تفاسیر مبنی بر عدم زیاده خواهی در تازیانه زدن و تفسیر لفظ «تا چهل…

دانلود پایانامه ارشد : همجنس گرایی در دین و روانشناسی

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :   همجنس گرایی در دین و روانشناسی تکه ای از متن پایان نامه : در قوانین و احکام جزایی و کیفری دین یهود برای انجام دهندگان این گرایش جنسی دو نوع برخورد و دو نوع کیفر تعیین و اظهار شده می باشد: 2.1.4.1. مجازات های بدنی سالب حیات مجازات…

دانلود پایانامه : همجنس گرایی در دین و روانشناسی

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :   همجنس گرایی در دین و روانشناسی تکه ای از متن پایان نامه : زمین معرفی کرده می باشد. و کسانی که به رفتار جنسی ناپسندیده گرایش پیدا کنند از میان قوم خود منقطع خواهد گردید.[1] با در نظر داشتن این شواهد همجنس گرایی در دین یهود امری حرام…

دانلود : همجنس گرایی در دین و روانشناسی

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :   همجنس گرایی در دین و روانشناسی تکه ای از متن پایان نامه : را هلاک کنیم. پس لوط به دامادان خود گفت تا برخیزند و از این مکان بیرون شوید، زیرا خداوند این شهر را هلاک می کند. اما به نظر آنان مسخره آمد. و هنگام‌ طلوع‌ فجر،…

پایانامه در رابطه با : همجنس گرایی در دین و روانشناسی

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :   همجنس گرایی در دین و روانشناسی تکه ای از متن پایان نامه : راحتی«با زن همسایه خود همبستر مشو تا خود را به وی نجس نسازی»[1] و « کسی که با زن دیگری زنا کند، یعنی با زن همسایه خود زنا نماید، زانی و زانیه البته کشته شوند»[2]…

پایانامه با عنوان : همجنس گرایی در دین و روانشناسی

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :   همجنس گرایی در دین و روانشناسی تکه ای از متن پایان نامه : می گردید. اما آنگاه که تورا داده گردید، به اسرائیل فرمان دادند که اگر مردی خواهان ازدواج با زنی می باشد، بایست او را در پیشگاه دو شاهد به عقد خود درآورد … اگر زن…

پایانامه در رابطه با : همجنس گرایی در دین و روانشناسی

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :   همجنس گرایی در دین و روانشناسی تکه ای از متن پایان نامه : 2.1. همجنس گرایی از دیدگاه یهودیت یهودیت، با بیش از سی  سده در تاریخ ادیان بشری، یکی از مهمترین ادیان زنده جهان به شمار می رود. گرچه این دین در دنیای معاصر پیروان کمی دارد(…

پایانامه در مورد : همجنس گرایی در دین و روانشناسی

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :   همجنس گرایی در دین و روانشناسی تکه ای از متن پایان نامه : این پژوهش از پژوهش های غیر میدانی و در زمینه تحقیقات توصیفی- تحلیلی می باشد که به شیوه فهم و تفهیم متن به انجام می رسد. در نتیجه فرضیه به معنای مصطلح عام وجود ندارد…

پایانامه کارشناسی ارشد : همجنس گرایی در دین و روانشناسی

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :   همجنس گرایی در دین و روانشناسی تکه ای از متن پایان نامه : همجنس گرایی با زنا را مطالعه کرده می باشد. و گاهی نیز محققان همجنس گرایی را از بُعد قوانین اجرای شریعت و حقوق جزا[1] مورد مطالعه قرار داده اند. به طوری که در کتاب «ج‍رائ‍م‌…

پایانامه ارشد : همجنس گرایی در دین و روانشناسی

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :   همجنس گرایی در دین و روانشناسی تکه ای از متن پایان نامه : ها و قوانین دینی و همچنین نظریات علمی روانشناسان در باب این موضوع خواهیم پرداخت و دیدگاه کلی و نهایی خود را درمورد ی این نوع گرایش جنسی و نوع برخورد با آن را اظهار…