مقاله با موضوع تئوری های مربوط به تسهیم دانش و تئوری رفتار برنامه ریزی شده

2ـ2ـ 3ـ چرخه مدیریت دانش ایجاد دانش: ایجاد دانش شامل فعالیت هایی است که به تغییر شکل و ترکیب مجدد قطعات موجود دانش، محدود کردن کاستی ها، تقویت تحقیق ها و توسعه قابلیت ها، پویش و کنترل محیط های بیرون از سازمان می پردازد.نوناکا و تاکوچی(1995) معتقدند دانش انسان به واسطه کارکرد مشترک بین دانش…

مقاله با موضوع مدل های تسهیم دانش و تعاون و همکاری

2ـ2ـ 3ـ 9ـ روش های غیر رسمی اشتراک دانش اشتراک دانش به شیوۀ غیر رسمی از طریق گفتگوهای غیر رسمی و تعامل های شخصی بین همکاران رخ می‎دهد. این تعامل ها ممکن است، از طریق سمینارهای غیر رسمی، ملاقات های بدون برنامه، گفتگو هنگام نوشیدن چای و قهوه، چهره به چهره و از طریق پست…

منبع تحقیق با موضوع عوامل موثر بر استقرار مدیریت دانش و موانع بالقوه تسهیم دانش

“کرمانی القریشی” (1384)، در پژوهشی با عنوان «امکان سنجی استقرار زمینه های مدیریت دانش در صنایع» انجام داد. در این تحقیق جامعه آماری شامل کلیه کارکنان شاغل در شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان است. نتایج بدست آمده داز این تحقیق نشان داد: تحصیل دانش، پالایش دانش، انتقال و ذخیرا کردن دانش و جمع آوری دانش…

سازمان مورد مطالعه، ارتباطات سازمانی، اهمیت تسهیم دانش

استخراج نظریه‌های جدید، از درون تجربه‌های تکراری در زمان‌ها و بوسیله افراد مختلف سازمان مورد مطالعه (اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان) برای هم سو شدن با تغییرات گسترده محیطی و بقا نیازمند بکارگیری تسهیم دانش می باشد. این پژوهش برای سازمان یک ارزش جدید ایجاد نمود تا بتواند با بهبودکارائی، اثربخشی…

استراتژی مدیریت دانش، مدیریت استراتژیک، اهمیت تسهیم دانش

سنجش سرمایه فکری سازمان: ایجاد معیارها، نسبت ها و شاخص هانگاشت دانش: ثبت دانستنی که اشخاص به دست می آورند و انتشار آن درسراسر ساز مان عمدتا از طریق فناوری اطلاعات است.نظر به اینکه مدیریت دانش، یک زمینه علمی به شمار می رود، دارای مفهوم ها و ایده های مشترک با زمینه ها و نظریه…

رفتار شهروندی سازمانی، ویژگی های شخصیتی، تمایل به تسهیم دانش

پورسراجیان و همکاران در تحقیقی به تعیین و اولویت بندی موانع تمایل به اشتراک گذاری دانش در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی مطالعه موردی مؤسسه آموزش عالی امام جواد (ع) پرداختند. ازجمله نتایج این تحقیق وجود موانع انسانی در بین عوامل موثر بر تمایل به اشتراک گذاری دانش در بین کارکنان بوده است. تعدادی…

پیاده سازی مدیریت دانش، تغییر فرهنگ سازمانی، تسهیم و انتقال دانش

ه) طراحی بستهبسته به نوع دانشی که قرار است با سیستم یکپارچه شود، یک واسطه یا ابزار برای ذخیره آن باید انتخاب گردد. درحالی که دانش آشکار به راحتی می‌تواند درکتب، اسناد، سی دی‌ها و … نگهداری شود، دانش تلویحی ممکن است به شیوه‌ای غیرمستقیم مانند یک فیلم ویدئویی به راهنمایی‌های گوینده، احتیاج داشته باشد،…

مقاله با موضوع عدالت سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی و مدیریت دانش در سازمان

خانعلیزاده، ر؛ کردنائیچ، ا.ا؛ فانی، ع.ا و مشبکی، ا.(1389). رابطه بین توانمندسازی و یادگیری سازمانی( مورد مطالعه: دانشگاه تربیت مدرس)، پژوهش نامه مدیریت تحول، سال دوم، شماره 3، ص 21-45. خائف الهی، ا.ع و متقی، پ.(1386 ). ارائه الگوی فرایندی خلق دانش سازمانی: تبین نقش اعتماد در خلق دانش، اولین کنفرانس ملی مدیریت دانش، دانشگاه…

مقاله با موضوع عوامل موثر بر استقرار مدیریت دانش و کتابداری و اطلاع رسانی

پیشنهاد می شود که اجرای این تحقیق در سایر جوامع و مقایسه نتایج حاصل با یکدیگر انجام گیرد. پیشنهاد می شود اجرای این تحقیق با مولفه های بیشتری و برطبق مدل دیگری به منظور مطالعه تاثیر متغیرهای دیگر بر یادگیری سازمانی انجام گیرد.منابع الف. منابع فارسی:آذر، ع و مومنی، م.(1389). آمار و کاربرد آن در…

مقاله با موضوع تبدیل دانش ضمنی به دانش صریح و رفتار شهروندی سازمانی

جوهره ی کلیدی در تعریف اورگان از رفتار شهروندی سازمانی، این است که چنین رفتاری، اثربخشی سازمانی را افزایش می دهد. در مطالعات تجربی زمینه های مختلفی که رفتار شهروندی سازمانی را ممکن می سازد:افزایش بهره وری مدیریت و کارکنانآزاد نمودن منابع انسانی که می توانند برای مقاصد مولدتری مورد استفاده قرار گیرندکاهش نیاز اختصاص…