پایان نامه درباره قانون مالیات‌های مستقیم و استانداردهای حسابداری

در ایران پس از اصلاحیه ق.م.م مصوب 27/11/1380، درآمد مؤسسات حسابرسی ناشی از ارائه خدمات حسابرسی مالیاتی (به موجب ماده 272 قانون مذکور) رشد قابل‌توجهی داشته است. بحث استقلال حسابرس در ارائه این خدمت موضوعی چالش‌برانگیز است و از لحاظ نظری انتقادات قابل‌توجهی می‌توان بر آن وارد نمود، از لحاظ نظری درآمدهای آتی ناشی از…

پایان نامه درباره قانون مالیات‌های مستقیم و استانداردهای حسابداری

می‌توان گفت اظهارنامه مالیاتی نوعی گزارشگری مالی برای مقاصد خاص است. چون محصول نهایی فرآیند حسابداری مالی ارائه اطلاعات مالی به استفاده‌کنندگان مختلف اعم از استفاده‌کنندگان داخلی و استفاده‌کنندگان خارج از واحد تجاری در قالب گزارش‌های حسابداری است و گزارش‌های حسابداری که باهدف تأمین نیازهای اطلاعاتی استفاده‌کنندگان خارج از واحد تجاری تهیه و ارائه می‌شود،…

پایان نامه درباره قانون مالیات‌های مستقیم و استانداردهای حسابداری

همان طور که برای انجام حسابرسی مالی معیارهایی جهت تهیه گزارش حسابرسی مالی باید رعایت شود، برای تنظیم و تهیه گزارش حسابرسی مالیاتی نیز باید معیار خاصی رعایت گردد.معیارهای حسابرسی مالیاتیشمس احمدی (1385) در مقاله‌ای معیار حسابرسی مالیاتی را بیان کرده است. حسابرسی به مفهوم عام آن عبارت است از انطباق ادعای قابل اندازهگیری با…

پایان نامه درباره قانون مالیات‌های مستقیم و استانداردهای حسابداری

ب -3) افزایش مبنای مالیاتی دارایی‌ها به دلیل تعدیل بر اساس تورم این تعدیل‌ها موجب می‌شود که در این مبانی با مبانی ارزشیابی مبتنی به ارزش‌های تاریخی صورت‌های مالی تفاوت پیدا کند. ب – 4) ترکیب واحدهای تجاری به روش خرید که در آن ارزش‌های منتسب به دارایی‌های ترکیب‌شده می‌تواند با مبانی مالیاتی متناظر آن…

پایان نامه درباره قانون مالیات‌های مستقیم و سازمان امور مالیاتی

2/186/762/513854/642036/745/513869/651/203/732/6نماگرهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور، شماره‌های 6، 7 و 8مالیاتی کشور در سالها 70 تا 86 نشان داده‌شده است. این مقایسه نشان میدهد که نظام مالیاتی ایران در بخش مالیات‌های مستقیم برخلاف سایر کشورها که تمرکز اصلیشان بر مالیات بر مشاغل (مالیات بر مجموع درآمد) است، بر مالیات بر شرکت‌ها تمرکز دارد و در…

پایان نامه درباره قانون مالیات‌های مستقیم و مالیات بر درآمد

در جدول 2-9 تغییرات عمده و اساسی اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم مورخ 27/11/1380 نسبت به اصلاحیه بهمنماه 1378 در خصوص مالیات بر اشخاص حقوقی نشان داده‌شده است.جدول 2-9- تغییرات عمده و اساسی اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم مورخ 27/11/1380 نسبت به اصلاحیه مورخ بهمنماه 1378 در خصوص مالیات بر درآمد شرکت‌هامواد قانون مالیات تغییریافتهاصلاحیه قانون مالیات‌های…

پایان نامه درباره قانون مالیات‌های مستقیم و سازمان امور مالیاتی

حسابرسان موضوع ماده 272: منظور حسابداران رسمی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران و سازمان حسابرسی است که به موجب ماده 272 قانون مالیات‌های مستقیم اجازه رسیدگی و تعیین سود مشمول مالیات اشخاص حقوقی را دارند. گزارش حسابرسی مالیاتی: گزارشی است که باید توسط حسابرسان مالیاتی بر اساس فرم تهیه‌شده از سوی سازمان امور مالیاتی تکمیل‌شده…

پایان نامه درباره قانون مالیات‌های مستقیم و به تصویب رسید و در سال

به طور خلاصه، در ادامه فصل، مبانی نظری تحقیق را که شامل تعریف مالیات، تاریخچه مالیات، انواع مالیات، جایگاه مالیات در اقتصاد ایران، مفهوم و تاریخچه شخص حقوقی، درآمد مشمول مالیات، اظهارنامه مالیاتی، سرعت وصول مالیات، تاریخچه حسابرسی مالیاتی، تعیین درآمد مشمول مالیات به وسیله حسابرسی مالیاتی، معیارهای حسابرسی مالیاتی، اختلاف بین سود مشمول مالیات…

پایان نامه درباره قانون مالیات‌های مستقیم و معافیت مالیاتی

در اصلاحات مالیاتی که عمدتاً شامل نرخ‌ها، پایه‌ها و معافیت‌های مالیاتی است، دو بخش متفاوت وجود دارد؛ نخست اصلاحات معمول و توجیه‌پذیر که رابطه‌ای مستقیم با دو مقولهی مسائل رفاهی و توزیع درآمد و نرخ تورم دارند. به طور کلی، معافیت‌های مالیاتی عمدتاً برای اصلاح توزیع درآمد و کاهش فقر انجام میشوند. به ندرت از…

پایان نامه درباره قانون برنامه چهارم توسعه و قانون مالیات‌های مستقیم

منابع و مأخذ ……………………………………………………………………………………………………….90 فصل اول:کلیات تحقیقمقدمه با تکامل اجتماع و فزونی نیازهای همگانی، اخذ مالیات نقدی و جنسی متداول گشت. در تمامی ادوار تاریخ، اخذ مالیات به صورت باج و خراج وجود داشته است. با تکامل جوامع بشری و تبدیل روستانشینی به شهرنشینی و گسترش آن، مالیات مفهومی عقلانی پیدا کرد. بررسی روند تغییرات…