تحقیق با موضوع تحلیل عامل، استان گیلان، همبستگی پیرسون

دانلود پایان نامه

است، وضعیت خرید در سال گذشته، وضعیت خرید در ماه گذشته و متوسط خرید ماهانه. هریک از متغیرها در قالب نمودارهای زیر بررسی شده است.

شکل (4-7). نمودار میله‌ای میزان خرید

شکل (4-8). نمودار میله‌ای متوسط خرید ماهانه

شکل (4-9). نمودار میله‌ای وضعیت خرید در سال گذشته

شکل (4-10). نمودار میله‌ای وضعیت خرید درماه گذشته

شکل (4-11). نمودار میله‌ای اولین خرید مرغ سبز

4-3) آزمون فرضیه‌های تحقیق
بطور کلی از تکنیک مدل‌یابی معادلات ساختاری و بکمک نرم‌افزار SPSSو LISRELفرضیه‌های تحقیق مورد آزمون قرار گرفته اند. برای نیل به این منظور نخست تحلیل عامل تائیدی برای پرسشنامه صورت گرفته است. سپس آزمون نرمال بودن داده‌ها انجام شده است. در نهایت نیز آزمون های همبستگی و رگرسیون چندگانه مربوط به فرضیه اصلی و پژوهش های جانبی تحقیق اجرا شده است.

4-3-1) تحلیل عاملی تأییدی
برای تهیه یک مقیاس معتبر میتوان از روش تحلیل عامل124 برای غربال آیتمها و انتخاب آیتمهای اصلی استفاده نمود. پس از ایجاد مجموعه متغیرهای مقدماتی در تحلیل عامل به وسیله چرخش125 مجموعه نهائی متغیرها جهت ساخت مقیاس استخراج میگردد. در این مطالعه از ابزار پرسشنامه برای گردآوری داده‌ها استفاده شده است. بنابراین با استفاده از تحلیل عاملی تائیدی ساختار کلی پرسشنامه‌ تحقیق مورد روائی سنجی محتوائی قرار گرفته است.
تحلیل عامل با ایجاد ماتریس همبستگی، نشان می‌دهد که متغیرها به صورت خوشههائی گرد هم آمده‌اند بطویکه متغیرهای هر خوشه با هم همبسته بوده و با خوشه‌های دیگر همبسته نمی‌باشند. این خوشه‌ها همان ابعاد موضوع مورد بررسی هستند. متغیرهای هر خوشه نیز آیتمهای سنجش آن بعد است. متغیرهائی که هیچ همبستگی با متغیرهای دیگر ندارند باید حذف شوند زیرا متغیرهای مورد تحلیل باید همبستگی معقولی با برخی متغیرهای دیگر تحلیل داشته باشند. (دواس، 1991) قبل از اقدام به استفاده از روش تحلیل عامل باید معنی داری متغیرها جهت تحلیل عامل سنجش شود. یکی از روش‌های سنجش معنی‌داری متغیرها جهت تحلیل عاملی محاسبه آماره 126KMO (شاخص ارزیابی کفایت نمونه) است. چنانچه مقدار این آماره بیش از 7/0 باشد همبستگی‌های موجود برای تحلیل عامل بسیار مناسب است. چنانچه بین 5/0 و 7/0 باشد باید دقت زیادی بخرج داد و اگر کمتر از 5/0 باشد برای تحلیل عاملی مناسب نیست. (دواس، 1991)
جدول (4-7). شاخص کفایت نمونه (KMO) و آزمون بارتلت
KMO
742/0

بارتلت
Approx. Chi-Square
073/4313

درجه آزادی
528

مقدار معناداری
000/0

برای تحلیل عاملی تأییدی بارعاملی استاندارد و آماره t محاسبه شده است. بطور کلی قاعده زیر حاکم است:
قدرت رابطه بین عامل (متغیر پنهان) و متغیر قابل مشاهده بوسیله بار عاملی نشان داده می‌شود. بار عاملی مقداری بین صفر و یک است. اگر بار عاملی کمتر از 3/0 باشد رابطه ضعیف درنظر گرفته شده و از آن صرف‌نظر می‌شود. بارعاملی بین 3/0 تا 6/0 قابل قبول است و اگر بزرگتر از 6/0 باشد خیلی مطلوب است.
زمانیکه همبستگی متغیرها شناسائی گردید باید آزمون معناداری صورت گیرد. جهت بررسی معنادار بودن رابطه بین متغیرها از آماره آزمون t یا همان t-value استفاده می‌شود. چون معناداری در سطح خطای 05/0 بررسی می‌شود بنابراین اگر میزان بارهای عاملی مشاهده شده با آزمون t-value از 96/1 کوچکتر محاسبه شود، رابطه معنادار نیست (کلاین، 1994).
4-3-1-1) نتایج تحلیل عاملی تأییدی مقیاس سنجش تحقیق
تحلیل عاملی تأییدی مقیاس سنجش در جدول 4-8 ارائه شده است. بارعاملی استاندارد تحلیل عاملی تأییدی برای سنجش قدرت رابطه بین هر عامل (متغیر پنهان) با متغیرهای قابل مشاهده آن (گویه‌های پرسشنامه) در تمامی موارد بزرگتر از 3/0 بدست آمده است. بنابراین ساختار عاملی پرسشنامه قابل تائید است. خروجی نرم‌افزار لیزرل در شکل 4-12 آمده است. در این شکل هر متغیر پنهان یعنی همان ابعاد اصلی مطالعه با نماد بیضی و گویه‌های سنجش هر بعد (سوالات پرسشنامه) با نماد مستطیل نمایش داده شده است. بارعاملی استاندارد تبیین ابعاد توسط پرسش‌ها بر روی فلش‌هایی که هر گویه را به بعد مورد نظر متصل می‌کند قابل مشاهده است. برای نمونه برای متغیر آگاهی 4 پرسش در نظر گرفته شده است که در شکل 4-12 با نماد B1 تا B4 نمایش داده شده است. بارعاملی استاندارد در تمامی موارد بزرگتر از 3/0 بدست آمده است که نشان می‌دهد سوالات مورد نظر بدرستی متغیر آگاهی را مورد سنجش قرار می‌دهد. در زمینه سایر ابعاد نیز به همین صورت است.
بعد از محاسبه بار عاملی استاندارد باید آزمون معناداری صورت گیرد. براساس نتایج مشاهده شده در جدول 4-9 بارعاملی آماره t شاخص‌های سنجش هر یک از ابعاد مورد مطالعه در سطح اطمینان 5% مقداری بزرگتر از 96/1 می‌باشد. بنابراین همبستگی‌های مشاهده شده معنادار است. خروجی نرم‌افزار لیزرل در شکل 4-13 آمده است.

شکل (4-12). بارعاملی استاندارد تحلیل عاملی تأییدی

شکل (4-13). آماره t تحلیل عاملی تأییدی خروجی لیزرل

جدول (4-8). خلاصه نتایج تحلیل عاملی تأییدی مقیاس مورد استفاده

بار عاملی استاندارد
آماره t
آلفای کرونباخ
شاخص‌های سنجش عامل آگاهی
 
 
716/0
اعتماد به تبلیغات از طریق تلوزیون و رسانه ها
38/0
92/5

برگذاری نمایشگاه ها
49/0
71/7

آگاهی قبلی
55/0
77/8

آگاهی از سلامت جسمی خود
58/0
14/9

شاخص‌های سنجش عامل انگیزه
 

754/0
مفید بودن برای سلامتی خود و خانواده
51/0
78/8
 
مزه و طعم بهتر
48/0
70/4
 
تازه تر بودن نسبت به محصولات عادی
28/0
66/4
 
حفظ منابع غذایی و طبیعی در پروسه تولید برای نسل ها آینده
45/0
85/7
 
سازگار با محیط زیست
37/0
36/6
 
مد و رایج بودن
48/0
39/8
 
شاخص‌های سنجش عامل سبک زندگی
 

838/0
سالم و سازگار بوده شیوه زندگی با محیط زیست
58/0
34/10
 
عدم توجه به سبز بودن محصول
38/0
41/6
 
حساس نسبت به مواد غذایی مصرفی خانواده و خود
47/0
02/8
 
علاقه مند به حیوانات و شیوه نگهداری آنها
40/0
78/6
 
ضرر کمتر مرغ ارگانیک در مقایسه با مرغ معمولی برا جسم
41/0
91/6
 
نمادی از موقعیت بالای اجتماعی
33/0
60/5
 
رفتن به فروشگاه های مختلف
40/0
74/6
 
شاخص‌های سنجش عامل اجتماعی
 

816/0
تاثیر نظر دوستان و آشنایان
53/0
52/9
 
جویا شدن از نظر دوستان و آشنایان
48/0
07/3
 
بعلت مصرف دوستان و آشنایانم
71/0
37/8
 
آگاهی اعضای خانواده ام از انتخاب مرغ سبز
42/0
69/3
 
انتخاب مرغ سبز به علت مصرف اعضای خانواده
44/0
33/3
 
انتخاب مرغ سبز به علت خرید یکی از اعضای خانواده ام
45/0
85/7
 
انتخاب به علت مصرف آن توسط همکارانم
31/0
20/5
 
انتخاب مرغ سبز به علت انتخاب و خرید آن توسط همکارانم
75/0
88/13
 
شاخص‌های سنجش عامل ادراک
 

837/0
کیفیت بالاتر در مقایسه با معمولی
66/0
68/12

احساس رسیدن مواد باکیفیت و مفید به جسم
77/0
72/15

معتبر بودن برندهای عرضه کننده آن
60/0
33/11

مناسب بودن بسته بندی آن
68/0
20/13
 
اطلاعات کافی بر روی بسته بندی آن
66/0
79/9
 
برخورد مناسب فروشندگان
41/0
20/7
 
پاکیزه بودن فروشگاه ها
59/0
96/10

بر خوردار بودن برند های آن از گواهینامه های معتبر بین المللی
47/0
87/2

در نهایت جهت برازش تحلیل عاملی از شاخص‌های نیکوئی برازش استفاده شده است.یکی از شاخص‌های عمومی برای به حساب آوردن پارامترهای آزاد در محاسبه شاخص‌های برازش شاخص خی-دو بهنجار است که از تقسیم ساده خی-دو بر درجه آزادی مدل محاسبه می‌شود. چنانچه این مقدار بین 1 تا 5 باشد مطلوب است. (شوماخر و لومکس، 1988، 88 ؛ کلاین، 1205 : 59 ؛ به نقل از قاسمی127، 1389 : 162)

همچنین از آنجا که شاخص RMSEA برابر 036/0 و کوچکتر از 05/0 بدست آمده، مدل از برازندگی خوبی برخوردار است.

4-3-2) آزمون نرمال بودن داده‌ها
چون تحقیقات مبتنی بر مدل ساختاری مبتنی بر فرض نرمال بودن داده‌ها هستند بنابراین نخست آزمون نرمال بودن صورت گرفته است. در تحلیل عاملی تائیدی نیازی به نرمال بودن تمامی داده‌ها نیست بلکه باید عامل‌ها (سازه‌ها) نرمال باشند. (کلاین، 2010) بنابراین فرض نرمال بودن داده ها در سطح معناداری 5% با تکنیک کولموگروف-اسمیرنف آزمون شده است.

در این مطالعه سه دسته متغیر وجود دارد:
دسته نخست متغیرهای معرف ویژگی‌های عمومی جامعه هستند که عبارتند از: جنسیت، سن، درآمد، وضعیت تاهل، تحصیلات و وضعیت اشتغال.
دسته دوم متغیرهای مربوط به ابعاد متغیر جانبی تحقیق یعنی «خرید» می‌باشد که عبارتند از: میزان خرید، خرید نخست، خرید سالانه، خرید ماهانه و متوسط خرید.
دسته سوم متغیرهای مستقل و موثر بر انتخاب هستند که عبارتند از: آگاهی، انگیزه، شیوه زندگی، عوامل اجتماعی و ادراک.
آزمون نرمال بودن داده ها برای متغیرهای مستقل و وابسته صورت گرفته است. نتایج در جدول 4-9 ارائه شده است.
جدول (4-9). آزمون نرمال بودن داده‌ها
آزمون
سازه (عامل)
کولموگروف-اسمیرنوف
شاپیرو-ویلک

معناداری
درجه آزادی
معناداری
درجه آزادی
آگاهی
0.128
378
0.952
378
انگیزه
0.102
378
0.970
378
شیوه زندگی
0.089
378
0.983
378
عوامل اجتماعی
0.107
378
0.938
378
ادراک
0.195
378
0.800
378

همانطور که در جدول نمایش داده شده است در تمامی موارد مقدار معناداری بزرگتر از 05/0 بدست آمده است. بنابراین دلیلی برای رد فرض صفر مبتنی بر نرمال بودن داده‌ها وجود ندارد. به عبارت دیگر داده‌های تحقیق نرمال است و می‌توان آزمون‌های پارامتریک را اجرا کرد.
4-4) آزمون فرضیه‌های تحقیق
بعد از تأیید ساختار عاملی سازه‌های پژوهش (پرسشنامه پژوهش) از آزمون همبستگی پیرسون برای سنجش فرضیه های تحقیق استفاده شده است.

4-4-1) آزمون فرضیه اول: ﺁگاهی مصرف کنندگان مرغ سبز در استان گیلان، بر انتخاب ﺁنها ﺗﺄثیر دارد.
نخست با استفاده از آزمون همبستگی رابطه ﺁگاهی مصرف کنندگان مرغ سبز با انتخاب مرغ سبز در استان گیلان بررسی شده است. این آزمون در سطح خطای 5% صورت گرفته است. فرضیه صفر مبتنی بر آن است که ﺁگاهی مصرف کنندگان مرغ سبز در استان گیلان، بر انتخاب ﺁنها ﺗﺄثیر ندارد. براین اساس فرضیه‌های تحقیق به صورت زیر تنظیم شده است:
H0: ﺁگاهی مصرف کنندگان مرغ سبز در استان گیلان، بر انتخاب ﺁنها ﺗﺄثیر ندارد.
H1: ﺁگاهی مصرف کنندگان مرغ سبز در استان گیلان، بر انتخاب ﺁنها ﺗﺄثیر دارد.
جدول (4-10). آزمون ضریب همبستگی پیرسون تأثیرﺁگاهی بر انتخاب مرغ سبز
فرضیه
ضریب همبستگی پیرسون
تعداد
مقدار معناداری
آگاهی
0.71
378
0.000

ب
راساس نتایج مندرج در جدول 4-10 مقدار ضریب همبستگی پیرسون که مقدار قابل اعتنائی است. مقدار معناداری نیز کمتر از سطح خطا 05/0 بدست آمده است که نشان می‌دهد ضریب همبستگی مشاهده شده معنی‌دار است. بنابراین ﺁگاهی مصرف کنندگان مرغ سبز در استان گیلان، بر انتخاب ﺁنها ﺗﺄثیر دارد.

4-4-2) آزمون فرضیه دوم: انگیزه مصرف کنندگان مرغ سبز در استان گیلان، بر انتخاب ﺁنها ﺗﺄثیر دارد.
با استفاده از آزمون همبستگی پیرسون انگیزه مصرف کنندگان مرغ سبز در استان گیلان بررسی شده است. این آزمون در سطح خطای 5% صورت گرفته است. فرضیه صفر مبتنی برآن است که انگیزه مصرف کنندگان مرغ سبز در استان گیلان، بر انتخاب ﺁنها ﺗﺄثیر ندارد. فرضیه‌های تحقیق به صورت زیر تنظیم شده است:
H0: انگیزه مصرف کنندگان مرغ سبز در استان گیلان، بر انتخاب ﺁنها ﺗﺄثیر ندارد.
H1: انگیزه مصرف کنندگان مرغ سبز در استان گیلان، بر انتخاب ﺁنها ﺗﺄثیر دارد.
جدول (4-11).آزمون ضریب همبستگی پیرسون تأثیر انگیزه بر انتخاب مرغ سبز
فرضیه
ضریب همبستگی پیرسون
تعداد
مقدار معناداری
انگیزه
0.76
378
0.000

براساس نتایج مندرج در جدول 4-11 ضریب همبستگی پیرسون 76/0 بدست آمده که همبستگی قابل توجه

دیدگاهتان را بنویسید