تحلیل رابطه جوسازمانی و رفتار شهروندی سازمانی در دانشکده مدیریت دانشگاه تهران- قسمت ۲۴

دسته‌بندی نشده

علاقمندی

 

 

همبستگی

 

 

**۴۶۶/۰

 

 

 

سطح معناداری

 

 

۰۰۰/۰

 

 

 

تعداد

 

 

۹۷

 

 

جدول بالا نشان می‌دهد که همبستگی بین وجود علاقمندی و ایجاد رفتارشهروندی سازمانی برابر با ۴۶۶/۰ می‌باشد و با توجه به سطح معناداری برآورد شده که برابر ۰۰۰/۰می‌باشد و در سطح اطمینان ۹۵/۰ درصد می‌توان ادعا کرد که فرض صفر رد و نقیض آن تأیید می‌گردد، یعنی فرض   پذیرفته می‌شود. درنتیجه بین وجود علاقمندی و ایجا رفتارشهروندی سازمانی رابطه معناداری وجود دارد. یعنی وجود علاقه مندی در بین کارکنان و اعضای هیئت علمی منجر به افزایش و بالا رفتن رفتار شهروندی سازمانی آنها می شود.
۴-۳-۵ آزمون فرضیه فرعی پنجم
فرضیه پنجم به بررسی رابطه بین وجود ملاحظه گری و ایجاد رفتارشهروندی سازمانی رابطه معناداری وجود دارد می‌پردازد که به منظور آزمون، این فرضیه به صورت فرضیه‌های آماری،   (نشان دهنده ادعا) و   (نشان دهنده نقیض ادعا) تبدیل می‌شود.
:   بین وجود ملاحظه گری و ایجاد رفتارشهروندی سازمانی رابطه معناداری وجود ندارد.
:   بین وجود ملاحظه گری و ایجاد رفتارشهروندی سازمانی رابطه معناداری وجود دارد.
نقیض ادعا ۰=
ادعا
برای بررسی این فرضیه از سؤالات ۱۷ تا ۲۰ پرسشنامه برای ملاحظه گری و سوالات ۱ تا ۱۶ برای رفتار شهروندی سازمانی استفاده گردیده است و این فرضیه با استفاده از آزمون همبستگی پیرسون مورد آزمون قرار گرفته است. نتایج حاصل از این بررسی در جدول ۴-۷ نشان داده شده است.
جدول ۴-۷: نتایج حاصل از آزمون همبستگی پیرسون برای فرضیه‌ی پنجم

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت tinoz.ir مراجعه کنید.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

متغیر رفتار شهروندی سازمانی
فرضیه‌ی فرعی پنجم ملاحظه گری همبستگی ۰۹۵/۰
سطح معناداری ۰۷۵/۰
حجم نمونه ۹۷

 

جدول بالا نشان می‌دهد که همبستگی بین وجود ملاحظه گری و ایجاد رفتارشهروندی سازمانی برابر با ۱۹۵/۰می‌باشد و با توجه به سطح معناداری برآورد شده که برابر ۰۷۵/۰ می‌باشد و در سطح اطمینان ۹۵/۰ درصد می‌توان ادعا کرد که فرض صفر پذیرفته شده و نقیض آن رد می‌گردد، یعنی فرض   رد می‌شود. درنتیجه بین وجود ملاحظهگری و ایجاد رفتار شهروندی سازمانی رابطه داشته اما این رابطه با توجه به بالا بودن مقدار سطح معناداری (بیشتر از ۰۵/۰) معنادار نمی باشد. یعنی ملاحظهگری در ایجاد و ارتقاء رفتار شهروندی سازمانی اهمیت بسزایی ندارد.
۴-۳-۶ آزمون فرضیه فرعی ششم
فرضیه ششم به بررسی رابطه بین فاصله گیری و ایجاد رفتارشهروندی سازمانی می‌پردازد که به منظور آزمون، این فرضیه به صورت فرضیه‌های آماری،   (نشان دهنده ادعا) و   (نشان دهنده نقیض ادعا) تبدیل می‌شود.
:   بین فاصله گیری و ایجاد رفتارشهروندی سازمانی رابطه معناداری وجود ندارد.
:   بین فاصله گیری و ایجاد رفتارشهروندی سازمانی رابطه معناداری وجود دارد.
نقیض ادعا ۰=

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *