نقش میزان توجه به اقدامات مدیریت منابع انسانی در ارتقاء عملکرد تعاونیهای تولید کشاورزی استان گیلان- قسمت ۲۶

دسته‌بندی نشده

در این فصل کلیه مراحل روششناسی تحقیق شامل: روش تحقیق، جامعه و نمونه آماری، ابزار جمعآوری اطلاعات، اعتباریابی ابزار پژوهش و روش تجزیه وتحلیل دادهها، مورد بررسی قرار گرفته است.
روش تحقیق و مراحل انجام آن
در این تحقیق از سایر مدلهای مدیریت منابع انسانی و مدیریت تعاونیها استفاده شد. بنابراین نوعی تحقیق توصیفی -همبستگی محسوب می شود. این تحقیق از نظر هدف و به لحاظ بکارگیری نتایج آن در سازمانهای تعاونی کاربردی محسوب می شود.
در تحقیقات توصیفی، محقق دنبال توصیف یک جامعه تحقیق درزمینه توزیع یک پدیده معین است، در واقع به توصیف چگونگی پدیده مورد پژوهش میپردازد (دلاور، ۱۳۹۰: ۱۰۲). تحقیقات همبستگی، شامل کلیه تحقیقاتی است که در آنها سعی میشود رابطه بین متغیرهای مختلف با استفاده از ضریب همبستگی، کشف یا تعیین شود. هدف روش تحقیق همبستگی مطالعه حدود تغییرات یک یا چند متغیر با حدود تغییرات یک یا چند متغیر دیگر است (دلاور، ۱۳۹۱: ۱۹۹).
این تحقیق با بررسی مساله و ضرورت انجام تحقیق در سازمانهای تعاونی ابتدا با طرح چند سوال آغاز شد. با انجام مطالعات و بررسی ادبیات تحقیق در داخل و خارج از کشور ابزارهای پژوهش تدوین، توزیع و جمعآوری شد. سپس دادهها تنظیم شده و مورد تحلیل قرار دادیم و در نهایت راهبردهایی جهت بهبود اقدامات مدیریت منابع انسانی در بخش تعاونیهای تولیدی بهمنظور ارتقای عملکردشان ارائه کردیم.
جامعه آماری، روش نمونه‏گیری و حجم نمونه
منظور از جامعهی آماری، عبارتست از کلیهی اعضای حقیقی یا فرضی دستهای از افراد و وقایع و اشیاء اولین قدم در امر نمونهگیری آن است که جامعهای را که افراد نمونه از آن انتخاب میشوند باید تعریف و تعیین کرد (سلیمی، ۱۳۷۸، ۶۷). جامعه آماری پژوهش حاضر شامل کلیه کارکنان ۲۹ تعاونی تولید کشاورزی استان گیلان است که ۱۰۵۲۳۸۴ نفر میباشند که از این تعداد ۷۴۹۵۵۶ نفر مرد و ۳۰۲۲۰۳ نفر زن می باشند. نمونهبرداری[۹۰] یکی از مباحث اساسی شناخت روشهای علمی است و در طرح و اجرای تحقیقات تجربی و در بهرهبرداری از نتایج آن اهمیت بسیار است. میتوان گفت که هیچ تحقیق تجربی بدون رعایت اصول نمونهبرداری، کامل و دستوری نیست. در ارتباط با اهمیت نمونهگیری و تعیین حجم نمونه میتوان گفت: «حجم نمونه یا تعداد افرادی که ما باید با آنها کار کنیم بستگی به آن دارد که ما با چه وقتی و با چه اطمینانی میخواهیم نتایج تحقیق از نمونه را به کل جامعهی آماری تعمیم دهیم، هر چه این دقت و اطمینان تعمیم بیشتر باشد نیاز به حجم نمونه بیشتری خواهد بود و بر عکس (رفیع پور،۱۳۸۱، ۲۷۳). نمونهگیری بدان معنی است که تعداد معینی از افراد به عنوان نماینده یک جامعه آماری مشخص و برگزیده شوند.
روش نمونهگیری تصادفی- طبقه ای است. در بسیاری از تحقیقا انسانی، محقق مایل است نمونه تحقیقی را بهگونهای انتخاب کند که مطمئن شود زیر گروهها با همان نسبتی که در جامعه وجود دارند، به عنوان نماینده جامعه، در نمونه نیز حضور داشته باشند. روش نمونهگیری طبقهای در مطالعههایی که محقق قصد مقایسه زیر گروههای مختلفی را داشته باشد، مناسب است. بهطور خلاصه، در روش نمونهگیری طبقهای محقق مطمئن است که نمونه انتخاب شده براساس ویژگیها و عواملی که اساس آن طبقهبندی بودهاند، نماینده واقعی جامعه مورد نظر است (دلاور، ۱۳۹۱: ۱۲۵). جهت تعیین حجم نمونه آماری از جدول مورگان و کرجسی استفاده شد که نمونه مورد مطالعه ۵۱۴ نفر میباشد که از این تعداد ۱۵۹ نفر زن و ۳۵۵ نفر مرد میباشد.
روش جمعآوری اطلاعات و دادهها
جهت گردآوری اطلاعات مورد نیاز تحقیق بعد از مطالعه کتابخانهای بر مبنای مبانی نظری، از یک پرسشنامه استاندارد استفاده گردید. پرسشنامه مذکور شامل سه بخش میباشد. بخش اول پرسشنامه شامل پرسشهای عمومی در خصوص ویژگیهای فردی دارای ۵ سؤال که شامل جنسیت، سن، سطح تحصیلات، رشته تحصیلی و سابقه خدمت پاسخدهندگان است. بخش دوم شامل پرسشنامه استاندارد۱۴ سؤالی مطابق با ابعاد مدیریت منابع انسانی و بخش سوم شامل پرسشنامه استاندارد ۱۵ سؤالی مطابق با ابعاد عملکرد سازمانی است. در این پژوهش با توجه به هدف پژوهش، نوع فرضیات و نوع پرسشنامه (درجهای) و نیز سهولت در ساختن و تفسیر نتایج از طیف پنج گزینهای لیکرت استفاده شد. به طوری که در مقابل هر سؤال پنج گزینه به شرح کاملاً مخالفم (۱)، کمی مخالفم (۲)، نظری ندارم (۳)، کمی موافقم (۴)، و کاملاً موافقم (۵) استفاده شد (جدول ۱-۳).
جدول ۱-۳- مقیاس سنجش نگرشها بر اساس طیفبندی لیکرت

 

جهت دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت jemo.ir مراجعه نمایید.

 

عکس مرتبط با منابع انسانی

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *