پایان نامه با کلید واژگان توزیع فراوانی، ضمن خدمت، دوره های آموزش، استاندارد

دانلود پایان نامه

۴– ۸۳ : مشخصه های آماری تحقق اهداف سازمانی (نتایج) ۱۸۳
جدول ۴– ۸۴ : نتایج آزمون t – test تحقق اهداف سازمانی (نتایج) ۱۸۴
جدول ۴– ۸۵ : مشخصه های آماری بهبود «رفتار» ۱۸۵
جدول ۴– ۸۶ : نتایج آزمون t – test بهبود «رفتار» ۱۸۶
جدول ۴– ۸۷ : مشخصه های آماری تحقق اهداف سازمانی (نتایج) ۱۸۷
جدول ۴– ۸۸ : نتایج آزمون t – test تحقق اهداف سازمانی (نتایج) ۱۸۸
جدول ۴-۸۹ : نتیجه حاصل از اجرای آزمون t مستقل در خصوص تأثیر دوره های آموزشی بر تحقق اهداف سازمانی (نتایج) دربین مدیران دفاتر قضایی و تقریرنویسان قوه قضاییه ۱۸۹
فهرست نمودارها
صفحه عنوان
نمودار ۴-۱ توزیع فراوانی نمونه فراگیران مورد بررسی بر حسب جنس ۹۶
نمودار ۴-۲ توزیع فراوانی نمونه فراگیران مورد بررسی بر حسب سابقه کار ۹۷
نمودار ۴-۳ توزیع فراوانی نمونه فراگیران مورد بررسی بر حسب میزان تحصیلات ۹۸
نمودار۴- ۴ توزیع فراوانی نمونه مورد بررسی به سوال۱ ۹۹
نمودار ۴- ۵ توزیع فراوانی نمونه مورد بررسی به سوال۲ ۱۰۰
نمودار۴- ۶ توزیع فراوانی نمونه مورد بررسی به سوال۳ ۱۰۱
نمودار۴- ۷ توزیع فراوانی نمونه مورد بررسی به سوال۴ ۱۰۲
نمودار۴- ۸ توزیع فراوانی نمونه مورد بررسی به سوال۵ ۱۰۳
نمودار۴- ۹ توزیع فراوانی نمونه مورد بررسی به سوال۶ ۱۰۴
نمودار۴-۱۰ توزیع فراوانی نمونه مورد بررسی به سوال۷ ۱۰۵
نمودار۴- ۱۱ توزیع فراوانی نمونه مورد بررسی به سوال۸ ۱۰۶
نمودار۴- ۱۲ توزیع فراوانی نمونه مورد بررسی به سوال۹ ۱۰۷
نمودار ۴ – ۱۳ توزیع فراوانی نمونه مورد بررسی به سوال۱۰ ۱۰۸
نمودار ۴- ۱۴ توزیع فراوانی نمونه مورد بررسی به سوال۱۱ ۱۰۹
نمودار ۴- ۱۵ توزیع فراوانی نمونه مورد بررسی به سوال۱۲ ۱۱۰
نمودار ۴- ۱۶ توزیع فراوانی نمونه مورد بررسی به سوال۱۳ ۱۱۱
نمودار ۴- ۱۷ توزیع فراوانی نمونه مورد بررسی به سوال۱۴ ۱۱۲
نمودار ۴- ۱۸ توزیع فراوانی نمونه مورد بررسی به سوال۱۵ ۱۱۳
نمودار ۴- ۱۹ توزیع فراوانی نمونه مورد بررسی به سوال۱۶ ۱۱۴
نمودار ۴ – ۲۰ توزیع فراوانی نمونه مورد بررسی به سوال۱۷ ۱۱۵
نمودار ۴- ۲۱ توزیع فراوانی نمونه مورد بررسی به سوال۱۸ ۱۱۶
نمودار ۴- ۲۲ توزیع فراوانی نمونه مورد بررسی به سوال۱۹ ۱۱۷
نمودار ۴- ۲۳ توزیع فراوانی نمونه مورد بررسی به سوال۲۰ ۱۱۸
نمودار ۴- ۲۴ توزیع فراوانی نمونه مورد بررسی به سوال۲۱ ۱۱۹
نمودار ۴- ۲۵ توزیع فراوانی نمونه مورد بررسی به سوال۲۲ ۱۲۰
نمودار ۴- ۲۶ توزیع فراوانی نمونه مورد بررسی به سوال۲۳ ۱۲۱
نمودار ۴- ۲۷ توزیع فراوانی نمونه مورد بررسی به سوال۲۴ ۱۲۲
نمودار ۴- ۲۸ توزیع فراوانی نمونه مورد بررسی به سوال۲۵ ۱۲۳
نمودار ۴- ۲۹ توزیع فراوانی نمونه مورد بررسی به سوال۲۶ ۱۲۴
نمودار ۴- ۳۰ توزیع فراوانی نمونه مورد بررسی به سوال۲۷ ۱۲۵
نمودار ۴- ۳۱ توزیع فراوانی نمونه مورد بررسی به سوال۲۸ ۱۲۶
نمودار ۴- ۳۲ توزیع فراوانی نمونه مورد بررسی به سوال۲۹ ۱۲۷
نمودار ۴- ۳۳ توزیع فراوانی نمونه مورد بررسی به سوال۳۰ ۱۲۸
نمودار ۴- ۳۴ توزیع فراوانی نمونه مورد بررسی به سوال۳۱ ۱۲۹
نمودار ۴- ۳۵ توزیع فراوانی نمونه مورد بررسی به سوال۳۲ ۱۳۰
نمودار ۴- ۳۶ توزیع فراوانی نمونه مورد بررسی به سوال۳۳ ۱۳۱
نمودار ۴- ۳۷ توزیع فراوانی نمونه مورد بررسی به سوال۳۴ ۱۳۲
نمودار ۴-۳۸ توزیع فراوانی نمونه مدیران مورد بررسی بر حسب جنسیت ۱۳۳
نمودار ۴-۳۹ توزیع فراوانی نمونه مدیران مورد بررسی بر حسب سابقه کار ۱۳۴
نمودار ۴-۴۰ توزیع فراوانی نمونه مدیران مورد بررسی بر حسب میزان تحصیلات ۱۳۵
نمودار ۴- ۴۱ توزیع فراوانی نمونه مورد بررسی به سوال۱ ۱۳۶
نمودار ۴- ۴۲ توزیع فراوانی نمونه مورد بررسی به سوال۲ ۱۳۷
نمودار ۴- ۴۳ توزیع فراوانی نمونه مورد بررسی به سوال۳ ۱۳۸
نمودار ۴- ۴۴ توزیع فراوانی نمونه مورد بررسی به سوال۴ ۱۳۹
نمودار ۴- ۴۵ توزیع فراوانی نمونه مورد بررسی به سوال۵ ۱۴۰
نمودار ۴- ۴۶ توزیع فراوانی نمونه مورد بررسی به سوال۶ ۱۴۱
نمودار ۴- ۴۷ توزیع فراوانی نمونه مورد بررسی به سوال۷ ۱۴۲
نمودار ۴- ۴۸ توزیع فراوانی نمونه مورد بررسی به سوال۸ ۱۴۳
نمودار ۴- ۴۹ توزیع فراوانی نمونه مورد بررسی به سوال۹ ۱۴۴
نمودار ۴- ۵۰ توزیع فراوانی نمونه مورد بررسی به سوال۱۰ ۱۴۵
نمودار ۴- ۵۱ توزیع فراوانی نمونه مورد بررسی به سوال۱۱ ۱۴۶
نمودار ۴- ۵۲ توزیع فراوانی نمونه مورد بررسی به سوال۱۲ ۱۴۷
نمودار ۴- ۵۳ توزیع فراوانی نمونه مورد بررسی به سوال۱۳ ۱۴۸
نمودار ۴- ۵۴ توزیع فراوانی نمونه مورد بررسی به سوال۱۴ ۱۴۹
نمودار ۴- ۵۵ توزیع فراوانی نمونه مورد بررسی به سوال۱۵ ۱۵۰
نمودار ۴- ۵۶ توزیع فراوانی نمونه مورد بررسی به سوال۱۶ ۱۵۱
نمودار ۴- ۵۷ توزیع فراوانی نمونه مورد بررسی به سوال۱۷ ۱۵۲
نمودار ۴- ۵۸ توزیع فراوانی نمونه مورد بررسی به سوال۱۸ ۱۵۳
نمودار ۴- ۵۹ توزیع فراوانی نمونه مورد بررسی به سوال۱۹ ۱۵۴
نمودار ۴- ۶۰ توزیع فراوانی نمونه مورد بررسی به سوال۲۰ ۱۵۵
نمودار ۴- ۶۱ توزیع فراوانی نمونه مورد بررسی به سوال۲۱ ۱۵۶
نمودار ۶- ۶۲ توزیع فراوانی نمونه مورد بررسی به سوال۲۲ ۱۵۷
نمودار ۴- ۶۳ توزیع فراوانی نمونه مورد بررسی به سوال۲۳ ۱۵۸
نمودار ۴- ۶۴ توزیع فراوانی نمونه مورد بررسی به سوال۲۴ ۱۵۹
نمودار ۴- ۶۵ توزیع فراوانی نمونه مورد بررسی به سوال۲۵ ۱۶۰
نمودار ۴- ۶۶ توزیع فراوانی نمونه مورد بررسی به سوال۲۶ ۱۶۱
نمودار ۴- ۶۷ توزیع فراوانی نمونه مورد بررسی به سوال۲۷ ۱۶۲
نمودار ۴- ۶۸ توزیع فراوانی نمونه مورد بررسی به سوال۲۸ ۱۶۳
نمودار ۶- ۶۹ توزیع فراوانی نمونه مورد بررسی به سوال۲۹ ۱۶۴
نمودار ۴- ۷۰ توزیع فراوانی نمونه مورد بررسی به سوال۳۰ ۱۶۵
نمودار ۴-۷۱ توزیع درصد فراوانی میانگین پاسخ تقریرنویسان به سطح واکنش ۱۶۷
نمودار ۴-۷۲ توزیع درصد فراوانی میانگین پاسخ تقریرنویسان به سطح یادگیری ۱۶۹
نمودار ۴-۷۳ توزیع درصد فراوانی میانگین پاسخ تقریرنویسان به سطح نتایج ۱۷۱
نمودار ۴-۷۴ توزیع درصد فراوانی میانگین پاسخ مدیران به سطح رفتار ۱۷۳
نمودار ۴-۷۵ توزیع درصد فراوانی میانگین پاسخ مدیران به سطح نتایج ۱۷۵
نمودار ۴-۷۶ توزیع درصد فراوانی مقایسه میانگین پاسخ تقریرنویسان و مدیران به سطح نتایج ۱۷۶
نمودار ۴-۷۷ توزیع درصد فراوانی میانگین کلی پاسخ تقریرنویسان و مدیران در همه سطوح اندازه‌گیری ۱۷۷
فهرسـت شـکل‌ها
عنوان صفحه
شکل ۲-۱ منشور توسعه سازمانی ۱۴
شکل ۲-۲ مدل اسلومن ۳۵
شکل ۲-۳ چارچوب مفهومی تحقیق ۸۴
چکیده:
هدف اصلی در این پژوهش ارزیابی اثربخشی دوره‌های آموزشی اختصاصی ضمن خدمت تقریرنویسان قوه قضاییه در شهر تهران بوده است. روش پژوهش از نوع ارزشیابی و از نظر هدف کاربردی است. پژوهش بر اساس مدل ارزشیابی کرک پاتریک انجام شده است. جامعه مورد مطالعه شامل کلیه تقریرنویسان شاغل در شعبه‌های دادگستری استان تهران و حوزه‌های ستاد است که از سال ۱۳۸۵ لغایت ۱۳۸۹ در دوره های آموزشی ضمن‌خدمت شرکت کرده‌اند و همچنین سرپرستان مستقیم آنها (مدیران دفاتر قضایی) می‌باشد؛ شامل ۲۷۳ نفر تقریرنویس و ۲۷۳ نفر مدیر دفتر قضایی و مجموعاً ۵۴۶ نفر تعیین شده است. روش نمونه گیری تصادفی ساده و حجم نمونه براساس جدول استاندارد مورگان ۲۲۰ نفر انتخاب شد )شامل ۱۱۰ نفر تقریرنویس و ۱۱۰ نفر مدیر دفتر قضایی). ابزار اندازه‌گیری پرسشنامه محقق ساخته است که جهت بررسی سؤالات تحقیق مورد استفاده قرار گرفته است. پرسشنامه تقریرنویسان ۳۴ سؤالی و پرسشنامه مدیران دفاتر قضایی ۳۰ سوالی متناسب با مؤلفه‌ها و متغیرهای اصلی پژوهش تنظیم شد که روایی آن با بهره‌گیری از نظرات اساتید راهنما و مشاور و متخصصان امور آموزشی مورد تأیید قرار گرفت. پایایی پرسشنامه‌ها از طریق ضریب آلفای کرونباخ در محیط نرم‌افزار SPSS برابر با ۹۶% و ۹۷% به دست آمد. برای تجزیه و تحلیل آماری داده‌ها، روشهای آمار توصیفی شامل فراوانی، درصد، میانگین، انحراف استاندارد و برای آمار استنباطی آزمون آماری t-test تک گروهی و t مستقل مورد استفاده قرار گرفت. نتایج پژوهش نشان که از دیدگاه تقریرنویسان طی دوره‌های آموزشی اختصاصی ضمن خدمت موجب واکنش مثبت و افزایش یادگیری در آنها شده است اما موجب تحقق اهداف سازمانی نشده است. از نظر مدیران دفاتر قضایی طی دوره‌های آموزشی اختصاصی ضمن خدمت موجب بهبود رفتار و تحقق اهداف سازمانی شده است. همچنین نتایج حاکی از آن بود که تفاوت معنی داری بین دیدگاههای تقریرنویسان و مدیران دفاتر قضایی در خصوص تأثیر دوره‌های آموزشی بر تحقق اهداف سازمانی وجود دارد و این نظرات شبیه به یکدیگر نمی‌باشد. در مجموع یافته‌ها نشان داد که دوره‌های آموزشی اختصاصی تقریرنویسان دارای اثربخشی بوده است. کلمات کلیدی: ارزشیابی، ارزیابی، اثربخشی، آموزش ضمن‌خدمت، تقریرنویسان قوه‌قضاییه، الگوی ارزشیابی کرک پاتریک.
فصل اول: کلیات تحقیق
مقدمه
در چند دهه اخیر بیش از هر دوران دیگر در طول تاریخ بشری، علوم و فناوری پیشرفت نموده است. این تحول و دگرگونی به حدی است که عصر حاضر را عصر نیم عمر اطلاعات۱ نامیده‌اند؛ یعنی دورانی که در هر چند سال، نیمی از اطلاعات بشری منسوخ شده، اطلاعات جدید جایگزین آن می‌شود.(فتحی واجارگاه،۱۳۸۶، ۲)
سازمانهای مختلف بر اساس اهدافی خاص تشکیل می‌گردند و به سرانجام رساندن این اهداف خاص توسط سازمانها نیازهای جوامع را مرتفع می‌سازد. به عبارت بهتر فلسفه وجودی هر سازمان ارائه خدمات متنوع به جامعه در راستای اهدافی است که برای آن سازمان پیش‌بینی شده است. حال مهمترین عامل برای تحقق این اهداف از پیش تعیین شده در سازمانها برخورداری سازمانها از نیروی انسانی آگاه، کارآمد، نوآور، خلاق و مسئولیت پذیر است، و در این راستا است که نقش آموزش مستمر و ضمن خدمت برای کسب مهارتهای فوق‌الذکر در سازمانها بیش از پیش روشن و لازم به نظر خواهد رسید.(بهمنی،۱۳۸۵، ۱)
اجرای آموزش به دنبال خود مساّله ارزشیابی دوره‌ها و برنامه‌های آموزشی را مطرح می‌کند که از پایه‌ای‌ترین و بنیادی‌ترین مراحل برنامه‌ریزی آموزشی محسوب می‌شود.
ارزشیابی آموزشی آیینه‌ای را فراهم می‌آورد تا تصمیم‌ گیران و دست اندر‌کاران فعالیتهای آموزشی تصویری از چگونگی فعالیتها به دست آورند و با استفاده از این تصویر از نظامهای آموزشی مراقبت بیشتری به عمل آورند تا در راستای پاسخگویی به نیازهای فرد و جامعه، کیفیت نظامهای آموزشی ارتقا یابد. ساز و کار ارزشیابی وسیله‌ای است که بدون استفاده از آن، فعالیتهای آموزشی صرفاً «رها کردن تیر در تاریکی» خواهد بود (بازرگان،۱۳۸۷،۱).
۱-۱- بیان مسأله تحقیق
حیات و ادامه زندگی سازمانها ت

دیدگاهتان را بنویسید