منبع پایان نامه ارشد درباره توزیع فراوانی، اعتقادات دینی، ویژگی های جمعیت شناختی

دانلود پایان نامه

گرفته است. توجه به این‌که موضوع پژوهش حاضر، بررسی میزان استفاده از شبکه‌های اجتماعی موبایل محور در میزان دینداری افراد است، واحد تحلیل در این تحقیق، فرد پاسخ‌گو و ابزار جمع‌آوری اطلاعات در تحقیق حاضر، پرسشنامه کتبی می‌باشد. در این پرسشنامه جهت سنجش مفاهیم مورد نظر و با توجه به اهداف تحقیق، سؤالات متعددی به روش سؤالات بسته گنجانده شده است، ضمن سنجش ارزش شبکه های اجتماعی موبایلی و مفاهیم آن، ویژگی‌های جمعیت‌شناختی و اجتماعی افراد، جهت رسیدن به شاخص‌های مختلف میزان دینداری نیز مورد پرسش قرار گرفته است. در نهایت سؤالات موجود درپرسشنامه براساس نحوه‌ شاخص‌سازی مفاهیم ومتغیرها طراحی و تدوین شده است. و برای سنجش مفاهیم موردنظر از طیف لیکرت استفاده می‌شود. در این رابطه پرسشنامه ای با 36 سؤال تنظیم و بطور مستقیم توسط محقق به پاسخگویان ارائه شده است و در روش اسناد ومدارک علمی از تکنیک فیش برداری استفاده شده است.

روایی و پایایی تحقیق
جهت سنجش میزان قابلیت اعتماد پرسشنامه از آلفای کرونباخ استفاده شده است. ضریب آلفای کرونباخ، برای سنجش میزان تک بعدی بودن نگرش‌ها، عقاید و… بکار می‌رود. درواقع می‌خواهیم ببینیم تا چه حد برداشت پاسخگویان ازسوالات یکسان بوده است. اساس این ضریب بر پایه مقیاس‌هاست.
با استفاده ازتعریف آلفای کرونباخ می‌توان نتیجه گرفت: هرقدرهمبستگی مثبت بین سؤالات بیشتر شود، میزان آلفای کرونباخ بیشتر خواهد شدوبالعکس، هر قدر واریانس میانگین سؤالات بیشتر شود آلفای کرونباخ کاهش پیدا خواهد کرد، افزایش تعداد سؤالات تاثیرمثبت ویا منفی (بسته به نوع همبستگی بین سؤالات) بر میزان آلفای کرونباخ خواهد گذاشت، افزایش حجم نمونه باعث کاهش واریانس میانگین سؤالات در نتیجه باعث افزایش آلفای کرونباخ خواهد شد. بدیهی است هرقدرشاخص آلفای کرونباخ به ۱ نزدیکترباشد، همبستگی درونی بین سؤالات بیشتر و در نتیجه پرسش‌ها همگن ترخواهند بود. کرونباخ ضریب پایایی %۴۵ را کم، %۷۵ را متوسط و قابل قبول، و ضریب %۹۵ را زیاد پیشنهاد کرده است (کرونباخ، ۱۹۵۱). شیوه اعتبار سنجی ابزار بدین ترتیب بوده است که در مورد اعتبار صوری توسط استاد مورد بررسی قرار گرفت تا سؤالات پرسشنامه بررسی شود. که تعداد 50 پرسشنامه به عنوان پیش آزمون در اختیار افراد جامعه نمونه مورد مطالعه قرار گرفت و با استفاده از برنامه آماری اس پی اس اس ورژن 18 الفای کرونباخ برای شاخص اول پرسشنامه برابر 854% و برای شاخص دوم پرسشنامه 827% محاسبه شد. بنابراین اعتبار سازه ای پرسشنامه نیز موردتایید قرار گرفت.

جامعه آماری
جامعه آماری این پژوهش را کارمندان سازمان حفاظت محیط زیست کشور تشکیل می‌دهد که به تعداد 720 نفر می‌باشد.

واحد نمونه گیری
در این پژوهش، برآورد حجم نمونه با 5% خطا و 95% اطمینان بر اساس فرمول برآورد حجم نمونه کوکران محاسبه شد.

واحد آمادری
هریک از پرسنل سازمان حفاظت محیط زیست کشور واحد آماری پایان نامه را تشکیل می‌دهد. منظور از پرسنل در این جا کلیه افرادی که در سازمان حفاظت محیط زیست کشور شاغل هستند.

روش نمونه گیری
در این پژوهش از روش نمونه گیری سیتماتیک استفاده شده است. این نوع نمونه‌گیرى مشتمل بر گزینش واحدها به روش سیستماتیک و در نتیجه به صورتی غیر تصادفی است. منظور از این نوع فن نمونه گیری معمولا پخش کردن واحدها بطور یکنواخت بر روی چارچوب است. در نمونه گیری سیستماتیک در مرحله ابتدایی باید از بین خوشه های تشکیل دهنده جامعه یا جمعیت مورد بررسی تعدادی خوشه را انتخاب کنیم. نحوه انتخاب خوشه ها می تواند تصادفی ساده یا منظم باشد

رویه جمع آوری اطلاعات
به منظور دستیابی به اهداف پژوهش، درابتدا چارچوب های کلی در قالب طرح مسله و بیان اهداف مشخص شده‌اند. و پس از بررسی اسناد ومدارک موجود در چارچوب روش تحقیق، متغیرهای اصلی بر مبنای ادبیات موضوع شناسی و پس از تعیین ملاک‌های اندازه گیری، ابزار جمع آوری اطلاعات یعنی پرسشنامه طراحی شد. سپس از نظرخوانی از اساتید و انجام مراحل روایی و پایایی پرسشنامه تاییده شده در بین افراد جامعه نمونه توزیع نمودیم و با پایان پرکردن پرسشنامه و جمع آوری آن‌ها، کدگذاری و دسته بندی داده های آماری آغاز شد. و سپس با استفاده از نرم افزار آماری spss ورژن 18 کار داده پردازی انجام و جداول یک بعدی و دوبعدی تهیه شدند. وبراساس آن‌ها، کار تحلیل و توصیف جداول و آزمون فرضیات انجام شد و در پایان منجر به نتایجی شد که در فصول بعدی به آن می‌پردازیم.

فصل چهارم
توصیف و تحلیل یافته های تحقیق

تحلیل و توصیف یافته های تحقیق
مقدمه
این فصل شامل توصیف، تبیین وتحلیل روابط بین متغیرهاست. در توصیف داده ها به بررسی چگونگی وتوزیع فراوانی متغیرها در جمعیت نمونه پرداخته می‌شود برای این کار از جداول توصیفی وشاخص های آمار مرکزی و از آزمان همزمان برای رگرسیون استفاده می‌شود. در بخش تبیین داده‌ها ابتدا به بررسی نرمال بودن داده‌ها پرداخته می‌شود سپس با استفاده از آزمون آماری همبستگی اسپیرمن و آزمون کای اسکور به روابط بین متغیرها پرداخته می‌شود، و فرضیه های تحقیق مورد آزمون قرار می‌گیرد. ابتدا به توصیف یافته می‌پردازیم.

توصیف یافته‌ها
این فصل
شامل توصیف، تبیین وتحلیل روابط بین متغیرهاست. در توصیف دادها به بررسی چگونگی وتوزیع فراوانی متغیرها در جمعیت نمونه پرداخته می‌شود برای این کار از جداول توصیفی وشاخص های آمار مرکزی استفاده می‌شود. در بخش تبیین داده‌ها ابتدا به بررسی نرمال بودن داده‌ها پرداخته می‌شود سپس با استفاده از آزمون آماری رابطه بین دو متغیر به روابط بین متغیرها پرداخته می‌شود، و فرضیه های تحقیق مورد آزمون قرار می‌گیرد. بدین صورت که هریک از متغییرها یک جدول توزیع فراوانی درج نموده وتوزیع فراوانی تک تک گویه ها یه به همراه درصد فراوانی و میانگین و آزمون کای سکور ومیزان همبستگی آنان به تفکیک نمایش داده می شودو در انتها جدول توصیف یافته های اختصاصی آن جدول می‌پردازیم.

آمار توصیفی
بررسی ویژگی های جمعیت شناختی آزمودنی‌ها
وضعیت جنسیت
ردیف
نام متغیر
فراوانی
درصد فراوانی
درصد معتبر
1
مرد
121
48.2
48.4
2
زن
129
51.4
51.6

جمع
250
99.6

مجموع
250
100.0

جدول (4-1-1) توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب جنس
باتوجه به جدول توزیع فراوانی فوق، باید اظهار داشت از مجموعه 250 نفرپاسخگو برحسب جنس، بیشترین نسبت یعنی 51.4 یا 129 نفر زن و کمترین نسبت یعنی 48.2 یا 121 مرد بوده‌اند. بنابراین بیشتر پاسخگویان مورد تحقیق زن بوده است.

وضعیت تحصیلات

جدول (4-1-2) توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب مقطع تحصیلی
ردیف
نام متغیر
فراوانی
درصد فراوانی
درصد معتبر

1
دیپلم
32
12.7
12.8
2
فوق دیپلم
13
5.2
5.2
3
لیسانس
80
31.9
32.0
4
فوق لیسانس
122
48.6
48.8
5
دکتری
3
1.2
1.2
6
حوزوی
0
0
0

جمع
250
99.6
100.0

با توجه به جدول توزیع فراوانی فوق، باید اظهار داشت از مجموعه 250 نفرپاسخگو برحسب تحصیلات، بیشترین نسبت یعنی 48.6 یا 122 نفردر مقطع کارشناسی ارشد هستند و کمترین نسبت یعنی 1.2 یا 3 نفر درمقطع دکتری هستند. بنابراین بیشتر پاسخگویان مورد تحقیق دارای مدرک کارشناسی ارشد می‌باشند.

وضعیت سکونت
جدول (4-1-3) توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب محل سکونت
ردیف
نام متغیر
فراوانی
درصد فراوانی
درصد معتبر
1
تهران
235
93.6
94.0
2
شهرستان
15
6.0
6.0

جمع
250
99.6
100.0

مجموع
251
100.0

باتوجه به جدول توزیع فراوانی فوق، باید اظهار داشت از مجموعه 250 نفرپاسخگو برحسب محل سکونت، بیشترین نسبت یعنی 93.6 یا 235 نفردر تهران ساکن هستند و کمترین نسبت یعنی 6.00 یا 15 نفر در شهرستان ساکن هستند. بنابراین بیشتر افراد مورد تحقیق در تهران سکونت دارند.

وضعیت سنی
جدول (4-1-4) توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب میانگین سن
ردیف
سن
فراوانی
درصد فراوانی
درصد معتبر
1
25-20
33
13.1
13.3
2
30-25
24
9.6
9.7
3
35-30
51
20.3
20.6
4
40-35
65
25.9
26.2
5
45-40
49
19.5
19.8
6
50-45
26
10.4
10.5

جمع
248
98.8
100.0

مجموع
250
100.0

باتوجه به جدول توزیع فراوانی فوق، باید اظهار داشت از مجموعه 250 نفرپاسخگو برحسب سن، بیشترین نسبت یعنی 25.9 یا 65 نفر بین 35-40 ساله بوده‌اند و کمترین نسبت یعنی 9.6 یا 24 نفر بین 30-25 ساله بوده‌اند. بنابراین اکثر پرسنل مورد تحقیق بین 35-40 ساله بوده‌اند. بنابراین بیشتر پاسخگویان مورد تحقیق بین سنین 40-35 بوده است.

وضعیت سابقه کار پاسخگویان
جدول (4-1-5) توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب سابقه کار
ردیف
سابقه
فراوانی
درصد فراوانی
درصد معتبر
1
10-1
28
11.2
11.3
2
20-10
75
29.9
35.5
3
30-20
95
37.8
38.6
4
40-30
30
12.0
12.2
5
50-40
18
7.2
7.3

جمع
246
98.0
100.0

بی پاسخ
4
0/4

مجموع
250
100.0

باتوجه به جدول توزیع فراوانی فوق، باید اظهار داشت از مجموعه 250 نفرپاسخگو برحسب سابقه کار، بیشترین نسبت یعنی37.8 یا 95 نفر بین 30-20 سال سابقه کار دارند و کمترین نسبت یعنی 7.2 یا 18 نفر بین 50-40سال سابقه کار بوده‌اند. بنابراین بیشتر پرسنل مورد تحقیق بین 30-20 سال سابقه کار بوده‌اند. بنابراین اکثرپاسخگویان مورد تحقیق دارای سابقه کار متوسط هستند..

وضعیت درآمد
جدول (4-1-6) توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب وضعیت درآمد
ردیف
درآمد
فراوانی
درصد فراوانی
درصد معتبر
1
500000-1000000
50
19.9
22.4
2
1000000-1500000
94
37.5
42.2
3
1500000-2000000
56
22.3
25.1
4
2000000-2500000
21
8.4
9.4
5
2500000-3000000
2
.8
.9

جمع
223
88.8
100.0

بی پاسخ
28
11.2
22.4

جمع
250
100.0

باتوجه به جدول توزیع فراوانی فوق، باید اظهار داشت از مجموعه 250 نفرپاسخگو برحسب وضعیت درآمد، بیشترین نسبت یعنی 37.5 یا 94 نفر بین 1000000-1500000 تومان درآمد دارند و کمترین نسبت یعنی 8.00 یا 2500000-3000000 یعنی 2 نفر بین سابقه کار بوده‌اند. بنابراین اکثر پرسنل مورد تحقیق بین 1000000-1500000 درآمد دارند. بنابراین بیشتر پاسخگویان مورد تحقیق دارای میزان درآمد متوسط بوده است.

جدول توصیف یافته ها
جدول (4-1-7) توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب میزان اعتقادات دینی افراد
جمع
خیلی کم
کم< br />متوسط
زیاد
خیلی زیاد
گزینه

آماره
250
2
6
96
54
92
فراوانی
100
0.80
2.4
38.4
36.8
21.6
درصد
با توجه جدول فوق باید اظهار نظر داشت از مجموعه 250 نفر برحسب میزان اعتقادات دینی، بیشتربن نسبت یعنی 38.4 یا 96 نفر طیف متوسط و کمترین نسبت یعنی 0.8 یا 2 نفر طیف خیلی کم را انتخاب کرده‌اند. اکثرافراد دارای اعتقادات دینی متوسط هستند.
جدول (4-1-8) توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب میزان توکل به خدا
جمع
خیلی کم
کم
متوسط
زیاد
خیلی زیاد
گزینه

آماره
250
1
14
71
91
73
فراوانی
100
0.4

28.4
36.4
29.2
درصد

با توجه به جدول فوق، باید اظهار داشت از مجموع 250 نفر پاسخگو برحسب میزان توکل به خدا، بیشترین نسبت یعنی 36.4 درصد یا 91 نفر گزینه زیاد را انتخاب نموده‌اند. کمترین نسبت یعنی 0.4 درصد یا 1 نفر گزینه خیلی کم را انتخاب نموده‌اند. بنابراین اکثرپاسخگویان به میزان زیاد به خدا توکل دارند.

جدول (4-1-9) توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب میزان علاقه به دین اسلام
جمع
خیلی کم
کم
متوسط
زیاد
خیلی زیاد
گزینه

آماره
250
1
26
67
80
76
فراوانی
100
0.4
10.4
26.8
32
30.4
درصد

با توجه به جدول فوق باید اظهار داشت از مجموعه 250 نفر

پاسخی بگذارید